دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، زمستان 1393 
1. بررسی ساختار بافتی گناد ماهی کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) خلیج فارس

صفحه 1-10

10.22113/jmst.2015.7984

خدیجه خلیفی؛ نگین سلامات؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ امیرپرویز سلاطی


3. تاثیر آلاینده بیس فنل آ بر سطوح سلولی و مولکولی در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus )

صفحه 20-30

10.22113/jmst.2015.7826

احمد نگین تاجی؛ بیتا ارچنگی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ علیرضا صفاهیه؛ غلامرضا اسکندری