دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-150 
2. اثر خط ساحلی بر الگوی جریان جزرومدی

صفحه 12-25

10.22113/jmst.2019.122581.2137

مهدیه امامی؛ مریم سیوف جهرمی؛ علیرضا بهمن‌زادگان جهرمی