دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-120 
2. بیولوژی تغذیه ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus)

صفحه 12-22

مرضیه افشاری؛ تورج ولی نسب؛ سید جعفر سیف آبادی


6. تاثیر سطوح مختلف انرژی بر روی کارایی رشد و ترکیبات لاشه در ماهی گطانBarbus xanthopterus در مرحله انگشت قدی

صفحه 53-64

محمد خسروی زاده؛ جاسم غفله مرمضی؛ پریتا کوچنین؛ منصور نیک پی؛ ابراهیم رجب زاده؛ وحید یاوری؛ محمد رضا صحرائیان


8. بررسی اثرات شدت و طول دوره نوری بر رشد و بازماندگی میگوی‌های جوان سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 78-86

کریم گلشاهی؛ عبدالرحیم وثوقی؛ ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی؛ ولی ا... جعفری شموشکی؛ علی اکبر پاسندی سیاقی