دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1390 
3. تجمع زیستی فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب و مس در دو کفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی (ره)

صفحه 23-32

علی عظیمی؛ علیرضا صفاهیه؛ علی دادالهی سهراب؛ حسین ذوالقرنین؛ احمد سواری


8. پراکنش و تراکم بچه ماهیان آبهای ساحلی خوزستان

صفحه 69-78

احمد شادی؛ احمد سواری؛ پریتا کوچنین؛ سیمین دهقان مدیسه؛ یاسمن گندمی