دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، زمستان 1390 
2. پاسخ های ساختاری کلیه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) در سازش با شوری های مختلف محیطی

صفحه 15-21

آسیه میرعالی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ رحیم عبدی؛ امیرپرویز سلاطی


3. تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد و ترکیبات بدن بچه ماهی شانک (Acanthopagrus latus)

صفحه 22-33

محمدرضا صحرائیان؛ وحید یاوری؛ جاسم غفله مرمضی؛ ابراهیم رجب زاده؛ حسین پاشا زانوسی


4. مقایسه ویژگی های ریخت شناسی و برخی خصوصیات زیست شناختی قزل آلای خال قرمزSalmo trutta fario رودخانه های چسلی و خرما در استان گیلان

صفحه 34-46

آرش اکبر زاده؛ حسین خارا؛ شعبانعلی نظامی؛ مسعود ستاری؛ سید عباس موسوی؛ سید ابوالفضل جوادی؛ مهران آذرخش؛ رضا شامخی؛ حسین طالشیان


8. مدل سازی عددی پخش آلودگی در خلیج نایبند

صفحه 78-87

پوران خدری؛ مسعود صدری نسب؛ وحید چگینی؛ حسین پاشا زانوسی