دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1391 
2. شناسایی و بررسی اکولوژیکی دوکفه‌ای‌های ماکروبنتیک منطقه بین جزرومدی جزیره خارک(خلیج فارس)

صفحه 8-15

علیرضا شامرادی؛ محمد علی سالاری علی‌آبادی؛ سید محمد باقر نبوی؛ احمد سواری؛ عبدالعلی موحدی نیا


5. ساختار میکروسکوپی روده فیل ماهی (Huso huso) از مرحله تفریخ تا زمان رهاسازی به دریا

صفحه 36-45

سارا جرجانی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ افشین قلیچی؛ نور محمد مخدومی؛ رضوان ا… کاظمی