دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-131 
2. بررسی ضایعات بافتی موجود در مغز ماهی هامور معمولی پرورشی بندر امام خمینی

صفحه 8-16

شراره سواری؛ علیرضا صفاهیه؛ بیتا ارچنگی؛ احمد سواری؛ رحیم عبدی