دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-80 
5. تحلیل و تعیین چالش‌های پیشِ روی صنعت تکثیر میگوی ایران

صفحه 56-68

10.22113/jmst.2017.47150

محمد احمدی؛ پریتا کوچنین؛ حسن صالحی؛ وحید یاوری؛ سیدحسین حسینی‌فر