دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-101 
2. مطالعه تأثیر پدیده مونسون بر تغییر غلظت فلزات سنگین Cd، Cu، Ni، Pb و Zn در رسوبات امتداد خلیج گواتر تا پزم

صفحه 15-25

علیرضا صفاهیه؛ ساحل پاکزاد توچایی؛ محمدتقی رونق؛ بیتا ارچنگی؛ محمدعلی حمزه


3. تعیین غلظت کشنده (LC50) کادمیم کلراید در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus)

صفحه 26-32

علی وابونیان؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ علیرضا صفاهیه؛ سید علی اکبر هدایتی


6. تاثیر فاکتورهای محیطی بر پراکنش خیارهای دریایی ناحیه زیر جزر و مدی خلیج چابهار

صفحه 51-62

آرش شکوری؛ سید محمد باقر نبوی؛ پریتا کوچنین؛ احمد سواری؛ علیرضا صفاهیه


8. بررسی الگوهای پراکنش سخت‌پوستان در سواحل صخره‌ای جزیره هرمز

صفحه 74-86

دارا میرزاباقری؛ سید محمد باقر نبوی؛ علیرضا مهوری؛ کامبیز کرمی


9. بررسی غلظت فلزات سنگین (مس، روی و نیکل) بافت عضله میگوی پا سفید غربی در مزارع پرورشی استان بوشهر

صفحه 91-100

علیرضا خرم آبادی؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ مهدی محمدی؛ فاطمه عین الهی