دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1392 
2. برآورد انرژی الکتریکی حاصل از جزرومد در خور دورق

صفحه 16-24

امیر اشتری لرکی؛ مسعود صدری نسب؛ ماتیاس تامچک؛ وحید چگینی؛ عامر کعبی