دوره و شماره: دوره 17، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-150 
5. مدل‌سازی جریانات باقی مانده جزر و مدی در خلیج پزم

صفحه 47-57

حکیمه موسی زاد؛ محمد اکبری نسب؛ حسین مشایخ پول