دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-140 
2. صحت سنجی عمق نوری ریزگردها با استفاده از ایستگاه های زمینی آئرونت در مناطق دریایی (مطالعه موردی: خلیج‌فارس)

صفحه 10-27

10.22113/jmst.2016.40997

سعید فرهادی؛ حسین محمدعسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ سید محمدجعفر ناظم السادات؛ سید حسین خزاعی


5. سن، رشد و بلوغ ماهی صبور (Tenualosa ilisha) در شمال غرب خلیج فارس

صفحه 47-58

10.22113/jmst.2016.15772

عماد کوچک نژاد؛ احمد سواری؛ علیرضا صفاهیه؛ غلامرضا اسکندری