دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-160 
1. شناسایی و رتبه بندی عوامل تخریب جنگل های مانگرو با استفاده از روش Promethee II

صفحه 1-12

10.22113/jmst.2017.42318

امید حسین زاده؛ مرضیه حجاریان؛ سید سجاد خضری داشکسن؛ سعیده خیاطی نژاد