نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب زمین شیمی زمین شیمی پزشکی عناصر اصلی پهنه کارون-اروند: پیامدهای احتمالی بر زیست بوم خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 67-84]
 • آبسنگهای مرجانی بررسی شاخص میتوزی در آبسنگهای مرجانی خلیج نای بند [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 106-113]
 • آبشکن ارائه معیار برای طراحی ریپ‌رپ جهت استفاده در طرح‌های حفاظت سواحل قوسی شکل [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 81-90]
 • آبشکن بررسی آزمایشگاهی تأثیر عمق کارگذاری ریپ‌رپ بر پایداری آن جهت محافظت از آبشکن در قوس 90 درجه به منظور استفاده در رودخانه‌های قابل کشتیرانی و خلیج‌ها [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 1-19]
 • آبشکن بررسی تخلخل مصالح هگزاپاد بر میزان آبشستگی در آبشکن های نفوذپذیر [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 49-61]
 • آبشکن T شکل بررسی آزمایشگاهی تأثیر زاویه دماغه آبشکن T بر پایداری ریپ‌رپ جهت محافظت از آبشکن در رودخانه های قابل کشتیرانی در قوس 90 درجه [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 72-85]
 • آبشکن باندال‌لایک بررسی اثر نفوذپذیری آبشکن باندال‌لایک بر حداکثر عمق آبشستگی در قوس 90 درجه و در شرایط مستغرق [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 97-109]
 • آب کم عمق بررسی پدیده اسکوات در کانالهای باریک کشتیرانی با استفاده از مدل سازی فیزیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آب نمک اثرات تغییرات شوری و دمای ناشی از آب نمک تخلیه شده از کارخانه ی آب شیرین کن بر روی ساختار جمعیت پرتاران در خلیج چابهار [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 41-50]
 • آب های ساحلی غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در آب های ساحلی بندر بوشهر [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 58-67]
 • آب‌های ساحلی بوشهر - خلیج فارس شناسایی جورپایان (Bopyridae: Isopoda) در میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) و سفید (Metapenaeus affinis) آب‌های ساحلی بوشهر-خلیج فارس [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 21-34]
 • آپلین تأثیر یک دوره تمرین هوازی در آب برسطوح پلاسمایی آپلین و رزیستین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 [(مقالات آماده انتشار)]
 • آرایش زبری ‌بررسی عددی تأثیر ایجاد زبری، الگوی قرارگیری، ارتفاع و شکل زبری در کنترل جریان غلیظ با استفاده از ANSYS-CFX [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 66-77]
 • آرایه قائم سیگما طراحی مدل‌ عددی جهت بررسی اثر کشند و باد در حوضه‌ی آزمایش‌گاهی در تشابه با خلیج‌فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • آرتمیا تأثیر تغذیه لارو قزل آلای رنگین کمان ((Oncorhynchus mykiss با ناپلی Artemiaurmiana غنی شده با روغن‌های گیاهی بر مقاومت در برابر تنش دما، شوری وکمبود اکسیژن [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 42-51]
 • آرتمیا بررسی اثرات مقایسه ای مخمر نانوایی صنعتی دستکاری شده و مخمر Lansy PZ بر ترکیب اسید چرب بالغین Artemia urmiana و Artemia franciscana [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 51-65]
 • آرتمیای بکرزا بررسی تاثیر شوری های مختلف بر تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیای بکرزا در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 1-7]
 • آرتمیا پارتوژنتیک تأثیر ال- کارنیتین بر میزان رشد،بقاء، تولید مثل و ترکیب اسیدهای چرب parthenogenetic Artemia در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 56-47]
 • آرتمیای دریاچه مهارلو اثر مقادیر مختلف ویتامین C بر کارایی تفریخ و بازماندگی ناپلیوس آرتمیای دریاچه مهــارلو (Artemia parthenogenetica) در درجه حرارتهای مختلف [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 64-71]
 • آرد سویا تاثیر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز (Piaractus brachypomus) بر روی عملکرد رشد و مورفولوژی روده [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 47-55]
 • آزاد ماهی دریای خزر مطالعه تغییرات ساختار بافتی روده آزاد ماهی دریای خزر Salmo trutta caspius Kessler,1877 در سطوح مختلف نوکلئوتید جیره [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 37-49]
 • آزمایشات دریانوردی بررسی روشهای تصحیح سرعت اندازه گیری شده کشتی‌ها در آزمایشات دریانوردی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 125-135]
 • آزولا فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837) [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 20-30]
 • آزولا فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 30-40]
 • آستازانتین بهبود رنگ ماهی سیکلید مالاوی زبرا(Pseudotropheus zebra) با تجویزخوراکی ریزجلبک اسپیرولینا( Arthrospira maxima) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 64-76]
 • آستاگزانتین بررسی اثر سطوح مختلف رنگدانه آستاگزانتین در جیره غذایی بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و ایمنی غیر اختصاصی میگوی جوان پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در مواجهه با تنش کاهش شدید اکسیژن [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 103-114]
 • آغازگر بررسی تنوع ژنتیکی جنسCrassostrea در سواحل بندر امام خمینی با روش تعیین توالی ژن 16S rRNA [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 14-22]
 • آفت کش استفاده از کنجاله بذرچای در کنترل ماهی کاراس(Carassius carassius)در سیستم پرورشی شاه میگوی دریای خزر(Astacus leptodactylus Salines) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آلایندگی زمین شیمی فلزات سنگین در چشمه های شور استان خوزستان به منظور ردیابی پتانسیل آلایندگی منابع آب استان خوزستان و خلیج فارس [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 75-87]
 • آلکانهای نرمال ارزیابی الگوی توزیع مکانی هیدروکربن‌های آروماتیک چند‌حلقه‌ای (PAHs) و آلکان-های نرمال بر اساس غلظت و منشا در رسوبات سطحی تالاب شادگان، استان خوزستان [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 83-96]
 • آلودگی ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی مصب رودخانه شور، شرق بندرعباس با استفاده از شاخص‌های مختلف [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 56-71]
 • آلودگی باکتریایی بررسی میزان آلودگی به باکتریهای گرم منفی بر خی از مناطق تالاب بندر انزلی [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 57-68]
 • آلودگی جیوه وضعیت آلودگی دریای خزر و رودخانه¬های حوضه جنوبی آن از نظز مقادیر آلودگی جیوه بواسطه پایش پستانداران آبزی [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 3-11]
 • آلودگی میکروبی بررسی برخی شاخص‌های میکروبی و مواد‌مغذی در سواحل جنوبی دریای خزر، استان‌گیلان [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 66-76]
 • آلودگی نفتی تعیین ژن‌های خانه‌دار مناسب برای مطالعه تغییر بیان ژن‌ها به روش Real- Time PCR در گیاه حرا (Avicennia marina) تحت تیمار نفتی [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 58-69]
 • آلودگی نوری بررسی پاسخ های رفتاری بچه لاک پشت های عقابی در مواجهه با اختلالات نور مصنوعی در سواحل جزیره کیش [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 57-64]
 • آلومینیوم بررسی تاثیر آندایزینگ در افزایش مقاومت به خوردگی آلیاژهای آلومینیوم هوائی و دریائی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 87-96]
 • آلومینیوم اکسید سنتز و تعیین خواص نانوذرات آلومینیوم اکسید با استفاده از ماکرو جلبک دریایی سارگاسوم ilicifolium [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 58-64]
 • آنالیز حساسیت بررسی حساسیت پارامترهای مدل پیوسته محاسبه رطوبت خاک( مطالعه موردی: حوضه آبریز رود زرد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنالیز فوریه پیش بینی دمای سطحی آب با استفاده از آنالیز فوریه دردریای خزر [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 84-97]
 • آنالیز لاشه تأثیر پری¬ بیوتیک ایمنواستر بر شاخص های رشد، نرخ بازماندگی و ترکیب بدن بچه ماهیان انگشت قد ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901) [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 97-109]
 • آنالیز موج افزایشی ارزیابی سکوهای دریایی نوع جکت به روش آنالیز موج افزایشی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 98-107]
 • آنتی‌اکسیدان طبیعی تعیین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان فنول کل دوگونه جلبک دریایی خلیج‌فارس Chaetomorpha sp وColpomenia sinuosa در شرایط آزمایشگاهی (In vitro) [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 64-77]
 • آنتروباکتریاسه بررسی میزان آلودگی به باکتریهای گرم منفی بر خی از مناطق تالاب بندر انزلی [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 57-68]
 • آندایزینگ بررسی تاثیر آندایزینگ در افزایش مقاومت به خوردگی آلیاژهای آلومینیوم هوائی و دریائی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 87-96]
 • آنزیم فیتاز بررسی عملکرد آنزیم فیتاز در جایگزینی پودر ماهی با پودر سویا در جیره غذایی فیل‌ماهی(Huso huso) جوان، روی شاخص‌های رشد و کیفیت لاشه [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 29-37]
 • آنزیم فلاوروزیم بهینه سازی هیدرولیز آنزیمی ماهی تون زرد باله (Thunnus albacores) با استفاده از روش RSM [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنزیم گوارشی اثرات مکمل سازی جداگانه و ترکیبیLactobacillus plantarum با زایلواولیگوساکارید جیره بر عملکرد رشد، ترکیب بیوشیمیایی لاشه و پاسخ های فیزیولوژیک بچه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 44-57]
 • آنزیم های کبدی اثرات پروبیوتیک جیره (Lactobacillus plantarum) بر ترکیب لاشه، برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم خون و آنزیم های کبدی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcalifer, Bloch 1790 [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]
 • آنوستراکا اولین گزارش مشاهده Phallocryptus spinosa از استانهای یزد و فارس در جنوب ایران (Crustaceae; Anostraca) [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 81-91]
 • آنومیورا بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی لاروی خرچنگ Diogenes sp. (Anomura: Diogenidae) از مصب رودخانه بهمن شیر (شمال غربی خلیج فارس) [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 28-36]
 • آئرونت صحت سنجی عمق نوری ریزگردها با استفاده از ایستگاه های زمینی آئرونت در مناطق دریایی (مطالعه موردی: خلیج‌فارس) [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 10-27]

ا

 • اپیدرم بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف شوری برپوست نواحی مختلف بدن ماهی بنی(Barbuss harpeyi) [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 89-101]
 • اتصال تی‌شکل بررسی عددی روش جدید اتصال چسبی بین آلومینیوم و پانل ساندویچی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 122-134]
 • اتصال چسبی بررسی عددی روش جدید اتصال چسبی بین آلومینیوم و پانل ساندویچی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 122-134]
 • اجاره مسیر مشخص بازده مازاد در بازار نقدی کشتی های فله بر [(مقالات آماده انتشار)]
 • اجاره موقت بازده مازاد در بازار نقدی کشتی های فله بر [(مقالات آماده انتشار)]
 • اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ترسیم و رتبه بندی سلسله مراتب نیازهای کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 33-55]
 • ایران غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در آب های ساحلی بندر بوشهر [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 58-67]
 • ایران تنوع گونه های گل خورک در منطقه حفاظت شده خور آبی در استان هرمزگان [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • اریتروسین استفاده از نانومتخلخل کوکوربیت (6) اوریل به عنوان جاذبی جدید برای حذف رنگ های کنگورد و اریتروسین از اکوسیستمهای آبی [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 25-35]
 • ارتعاشات آزاد ارتعاشات آزاد کشتی به کمک مدل تیر تیموشنکو با استفاده از روش مربع سازی تفاضلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارتفاع پوسته مطالعه ریخت‌سنجی توتیای دریایی (de Blainville, 1825) Echinometra mathaei در سواحل بندرلنگه، خلیج فارس [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 42-55]
 • ارتفاع زبری ‌بررسی عددی تأثیر ایجاد زبری، الگوی قرارگیری، ارتفاع و شکل زبری در کنترل جریان غلیظ با استفاده از ANSYS-CFX [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 66-77]
 • ارتفاع¬سنجی ماهواره¬ای تهیه چارت دیتوم برای منطقه خلیج فارس و دریای عمان بر اساس داده¬های ارتفاع¬سنجی ماهوارهJason-1 [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 33-39]
 • ارتفاع موج فروپاشی ارزیابی سکوهای دریایی نوع جکت به روش آنالیز موج افزایشی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 98-107]
 • ارتمیا ارومیه میزان بلع و رفتار تغذیه ای لارو ماهی گوپی (Poecilia reticulata Peters) تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا ارومیه وآرتمیا فرانسیسکانا [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 64-73]
 • ارتمیا فرانسیسکانا میزان بلع و رفتار تغذیه ای لارو ماهی گوپی (Poecilia reticulata Peters) تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا ارومیه وآرتمیا فرانسیسکانا [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 64-73]
 • اردک ماهی تنوع ژنتیکی اردک ماهیEsox lucius (Linnaeus, 1758) تالاب‌های انزلی و امیر کلایه استان گیلان با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 55-63]
 • ارزیابی اثرات محیط زیستی ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث اسکله یارد ولیعصر خرمشهر با استفاده از ماتریس ایرانی و ماتریس ارزیابی سریع [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]
 • ارزیابی ذخایر تخمین پارامترهای جمعیتی ماهی کوترساده (Sphyraena jello) در آب های ساحلی بوشهر [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 26-36]
 • ارزیابی ذخایر ارزیابی ذخایر و تعیین میزان قابل برداشت گونه کیلکای معمولیcultriventris caspia (Svetovidov, 1941) Clupeonella در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 16-24]
 • ارزیابی سلامت رسوبات ساحلی استفاده از شاخص AMBI به منظور ارزیابی کیفیت زیست محیطی رسوبات ساحلی خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 1-15]
 • ارزیابی سوانح مدل ارزیابی سوانح دریایی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتب دلفی فازی [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 51-61]
 • ارزیابی کیفیت خدمات بررسی و ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در پایانه های کانتینری (موردکاوی: پایانه کانتینری بندر شهید رجایی بندرعباس) [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 71-80]
 • ارزش تغذیه ای ارزیابی مقایسه ای سه روش تخمیر زیستی با ماده زمینه جامد بر ارزش تغذیه ای و فعالیت آنزیمی ماهی کیلکا آنچوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اروند بررسی تأثیر تغییرات دما جهت کاهش سمیت عروس دریایی Crambionella orsini [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 143-166]
 • اروندرود مدل سازی مقایسه پخش آلودگی در اروندرود در فصل کم‌آبی و پر‌آبی [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 13-24]
 • اروندرود تاثیر پیچان رودها بر غلظت بار معلق و دامنه نوسانات سطح آب-مطالعه موردی رودخانه اروند [(مقالات آماده انتشار)]
 • اروندرود شبیه‌سازی پلوم رودخانه اروند و بررسی اثر باد و دبی رودخانه بر ساختار آن با استفاده از مدل اقیانوسی هیدرودینامیکی سه‌بعدی FVCOM [(مقالات آماده انتشار)]
 • اروندرود بررسی اثر اروندرود بر تغییر شوری خلیج فارس با استفاده از مدلسازی عددی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اروند رود بررسی مولکولی و فایلوژنتیک خرچنگ Chiromantes boulengeri (Decapoda، Brachyura، Sesarmidae) از اروند رود [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 36-43]
 • اسانس آویشن باغی اندازه گیری میزان غلظت نیمه کشنده اسانس آویشن باغی در ماهی قزل‌آلا [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 59-67]
 • اسپرماتوزوئید بررسی تاثیر فلز سنگین کادمیوم بر سلول های جنسی اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت بیضه و تحرک سلول های اسپرماتوزئید ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 31-40]
 • اسپکتروفتومتری استفاده از میکرو‌استخراج مایع- مایع برای پیش‌تغلیظ و استخراج فرم آلدهید از آب دریا بعد از مشتق سازی با دایمدون و تعیین آن‌ به روش اسپکتروفتومتری [(مقالات آماده انتشار)]
 • استان بوشهر بررسی غلظت فلزات سنگین (مس، روی و نیکل) بافت عضله میگوی پا سفید غربی در مزارع پرورشی استان بوشهر [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 91-100]
 • استان بوشهر ارزیابی اکولوژیکی جلبک های قهوه ای ماکروسکوپی سواحل استان بوشهر [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 15-24]
 • استان بوشهر بررسی CPUE، CPUA و توده زنده ماهی سنگسر معمولی (Pomadasyskaakan) در آب‌های استان بوشهر(خلیج فارس) [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 56-65]
 • استان خوزستان پویایی جمعیت و ارزیابی ذخیره ماهی حلوا سفید Pumpus argenteus )) در آبهای ساحلی استان خوزستان [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 53-63]
 • استان خوزستان بررسی برخی خصوصیات کیفی و ریخت شناسی اسپرم میگوی پا سفید غربی( (Litopenaeus vanamei در استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • استان خوزستان زمین شیمی فلزات سنگین در چشمه های شور استان خوزستان به منظور ردیابی پتانسیل آلایندگی منابع آب استان خوزستان و خلیج فارس [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 75-87]
 • استان گیلان بررسی برخی شاخص‌های میکروبی و مواد‌مغذی در سواحل جنوبی دریای خزر، استان‌گیلان [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 66-76]
 • استان گلستان بررسی وضعیت آلودگی ماهی سیم ,Abramis brama, دو ساله به انگل لیگولا اینتستینالیس ,Ligula intestinalis, در دریاچه آلاگل و رودخانه گرگانرود استان گلستان [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 23-33]
 • استان هرمزگان بررسی عوامل دریایی موثر بر توزیع جنگل های حرا با کاربرد رگرسیون منطقی مطالعه نمونه: استان هرمزگان [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 18-28]
 • استان هرمزگان تنوع گونه های گل خورک در منطقه حفاظت شده خور آبی در استان هرمزگان [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • استان هرمزگان بررسی رابطه میان وقوع خشکسالی هیدرولوژیک و تغییرات گستره مانگروهای استان هرمزگان [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 82-95]
 • استان هرمزگان نقشه سازی شدت فعالیت های صیادی در سطح رویشگاه های مانگرو: پیش نیازی جهت اجرای فرآیند ارزیابی آسیب پذیری [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 26-39]
 • استحصال انرژی بررسی تأثیر نیروهای آیرودینامیک بر عملکرد توربین بادی شناور [(مقالات آماده انتشار)]
 • استخراج ژلاتین تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی ژلاتین استخراجی از عروس دریاییCrambionella orsini خلیج فارس [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 77-85]
 • استخراج سم بررسی تأثیر تغییرات دما جهت کاهش سمیت عروس دریایی Crambionella orsini [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 143-166]
 • استخرهای خاکی بررسی محتویات روده میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)در طی یک دوره پرورش در استخرهای خاکی دلوار بوشهر [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 71-80]
 • استراتژی طرح استراتژی های مؤثر بر عملیاتی کردن بنادر خشک در ایران با استفاده از روش تحلیلی SWOT [(مقالات آماده انتشار)]
 • استراکود مقایسه تنوع و تراکم سخت پوستان کفزی(Ostracoda) در سواحل بحرکان(خلیج فارس) در فصول زمستان و تابستان [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 41-50]
 • استراکود بررسی زیستگاه و شناسایی گونه های شاخص استراکد (Crustacea: Ostracoda) جنوب شرقی دریای خزر [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 1-12]
 • استرس پاسخ های ساختاری کلیه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) در سازش با شوری های مختلف محیطی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 15-21]
 • استرس اثر بنزوآلفاپایرن بر سطوح پلاسمایی هورمون¬های موثر در فرآیند اسپرماتوژنز (کورتیزول و تستوسترون) در نرهای رسیده شانک زرد باله Acanthopagrus latus [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 40-47]
 • استرس تاثیر کیتوزان جیره بر بافت‌شناسی روده، ترکیب بدن و مقاومت در برابر استرس‌های شوری و حرارتی در بچه‌ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum, Kamenskii 1901) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 35-45]
 • استرس های محیطی تأثیر تغذیه لارو قزل آلای رنگین کمان ((Oncorhynchus mykiss با ناپلی Artemiaurmiana غنی شده با روغن‌های گیاهی بر مقاومت در برابر تنش دما، شوری وکمبود اکسیژن [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 42-51]
 • استروژن کلونینگ ژن هورمون رشد (GH) فیل ماهی (Huso huso) در سازه های لنتی ویروسی و غیر ویروسی و بررسی بیان ژن در سلولهای بنیادی جنینی انسانی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • استروئید‌های جنسی بررسی استروئیدهای جنسی و بافت‌شناسی گنادهای مولدین مهاجر پاییزه و بهاره دهان‌گرد خزری (Caspiomyzon wagneri) در رودخانه‌ی شیرود (حوزه‌ی جنوبی خزر) [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 44-52]
 • اسید آمینه مقایسه ترکیب اسیدهای آمینه در بافت ماهیچه ماهیان وحشی و پرورشی نر و ماده شانک زرد باله Acanthopagrus latus [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 58-66]
 • اسید آمینه اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر شاخص های رشد و تغذیه ماهیان جوان صبیتی، Sparidentex hasta [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 89-104]
 • اسیدآمینه آزاد مطالعه رفتار تغذیه ای میگوی دراز آب شیرین ( Astacus leptodactylus) در محیط انتشار اسیدآمینه آزاد [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 23-31]
 • اسید چرب اثرات تغذیه ای ناپلیوس های Artemia urmiana غنی شده با روغن های گیاهی و ماهی بر ترکیب لاشه لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان ( ( Oncorhynchs mykiss [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 92-102]
 • اسید چرب DHA بررسی اثرات مقایسه ای مخمر نانوایی صنعتی دستکاری شده و مخمر Lansy PZ بر ترکیب اسید چرب بالغین Artemia urmiana و Artemia franciscana [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 51-65]
 • اسیدهای چرب بررسی بافت شناسی کلاسیک روده و پروفیل اسیدهای چرب میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) تحت تاثیر پربیوتیک اینولین [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 4-14]
 • اسیدهای چرب معرفی پروتکل استاندارد غنی‌سازی ناپلی Artemia urmiana با روغن کلزا [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 61-70]
 • اسیدهای چرب غیراشباع بررسی اثرات ناپلی آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره (EPA و DHA) بر رشد و بازماندگی پست لارو میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei) [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 22-30]
 • اسکله ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث اسکله یارد ولیعصر خرمشهر با استفاده از ماتریس ایرانی و ماتریس ارزیابی سریع [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]
 • اسکوات بررسی پدیده اسکوات در کانالهای باریک کشتیرانی با استفاده از مدل سازی فیزیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اِسو اُزاکا اندازه گیری تجربی ضرائب هیدرودینامیکی مانور شناور معیار اسو ازاکا در حوضچه کشش [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 110-122]
 • اشتغال بررسی تأثیر عملکرد بنادر بر اشتغال در استان‌های ساحلی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اقتصاد تولید تحلیل و تعیین چالش‌های پیشِ روی صنعت تکثیر میگوی ایران [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 56-68]
 • اقلام غذایی تجزیه و تحلیل استراتژی تغذیه ای در خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus, Linnaeus, 1758) با استفاده از مدل گرافیکی Castello درآب‌های سواحل خوزستان [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 37-46]
 • اکتینومیست‌های دریایی مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوی پلی فنلی در اکتینومیست‌های دریایی رسوبات ساحل دیلم [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 66-75]
 • ایکتیوپلانکتون شناسایی لارو ماهیان درلایه ی سطحی دریای عمان درمحدوده ی استان هرمزگان [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 91-100]
 • اکسیداسیون چربی تاثیر زمان پوشش دادن با فیلم خوراکی سدیم آلژینات روی کیفیت و مدت زمان ماندگاری ماهی کیلکای منجمد (Clupidaes delicatula ) [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 65-77]
 • اکسیژن تأثیر انتقال کوتاه مدت گامتهای خنک شده ماهی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss در کیسه های حاوی اکسیژن مرطوب بر افزایش کارایی لقاح [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 16-24]
 • اکسیژن اثرات سطوح مختلف اکسیژن بر رشد و ترکیب عضله در دو گروه وزنی از فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 13-25]
 • اکوستیک دستیابی به الگوهای تجمعی ماکروبنتوزها در آبهای کم عمق سواحل دریایی جنوب جزیره قشم با استفاده از تکنیک سنجش از راه دور اکوستیک [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 3-15]
 • اکوسیستم ساحلی پراکنش فصلی فیتوپلانکتون های غالب در خزر جنوبی (سواحل مازندران) و ارتباط آن با عوامل محیطی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 87-101]
 • اکوفیزیولوژی پاسخ های هورمونی طی استرس حاد و مزمن مواجهه با بنزوآلفاپایرن در ماهی شانک زردباله، Acanthopagrus latus [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 25-31]
 • اکولوژی شناسایی گونه ای و بررسی تاثیر پدیده مانسون بر خرچنگ های خانواده Ocypodidae(Decapoda: Brachyura) در مناطق جزر و مدی دریای عمان، استان هرمزگان [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 16-30]
 • اکولوژی مطالعه تاکسونومیک و اکولوژی پاروپایان پلانکتونیک راستهPoecilostomatida در آبهای رأس بحرکان (شمال غرب خلیج فارس) [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 74-82]
 • اکولوژی مطالعه اکولوژی و تاکسونومی مدوز کیسه‌تنان(Malagazzidae, Phialucidae and Phialellidae) در شمال غرب خلیج فارس (سواحل بحرکان) [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 50-60]
 • اگرت بزرگ بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (روی، مس، سرب، کادمیوم) در بافت پر اگرت بزرگ (Egretta alba) در ذخیره گاه زیستکره حرا [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 65-73]
 • الکتروفورز تغییر در رشد، تولید بتا-کاروتن و الگوی باند پروتئینی در ریزجلبک Dunaliella salina در حضور کلشیسین [(مقالات آماده انتشار)]
 • الکترولیت مطالعه فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهی سفیدک سیستان [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 59-64]
 • الکترولیت ها بررسی تغییرات الکترولیت ها و اوره خون با توجه به فصل تولیدمثل و اندازه بدن در گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 113-122]
 • الکم شبیه سازی سه بعدی داده های اندازه گیری دریای عمان در اواخر زمستان 2005 [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 21-31]
 • الگوی تجمعی دستیابی به الگوهای تجمعی ماکروبنتوزها در آبهای کم عمق سواحل دریایی جنوب جزیره قشم با استفاده از تکنیک سنجش از راه دور اکوستیک [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 3-15]
 • الگوی تغییرات ارتفاع موج مشخصه الگوی تغییرات ارتفاع موج اطراف موج‌شکن شناور پانتونی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 29-45]
 • الگوی توزیع مکانی ارزیابی الگوی توزیع مکانی هیدروکربن‌های آروماتیک چند‌حلقه‌ای (PAHs) و آلکان-های نرمال بر اساس غلظت و منشا در رسوبات سطحی تالاب شادگان، استان خوزستان [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 83-96]
 • الگوریتم زنبور بکارگیری الگوریتم هوشمند حفاظت در فیدرهای کابلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوریتم ژنتیک تحلیل سازه‌ای پروانه کامپوزیتی دریایی به روش اجزاء محدود و بهینه سازی لایه چینی پره‌ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 62-77]
 • الگوریتم کنی آشکارش جبهه‌های ساحلی خلیج عمان و فارس با الگوریتم کنی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 34-44]
 • الگوریتم محاسبه رطوبت خاک بررسی حساسیت پارامترهای مدل پیوسته محاسبه رطوبت خاک( مطالعه موردی: حوضه آبریز رود زرد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی رشد بررسی الگوی رشد و رابطه طول و وزن بدن در شاه میگوی چنگال باریک Astacus leptodactylus [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 31-40]
 • الگوی موج بررسی تأثیر ابعاد هندسی بر رفتار هیدرودینامیکی شناور دو بدنه [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوهای پراکنش بررسی الگوهای پراکنش سخت‌پوستان در سواحل صخره‌ای جزیره هرمز [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 74-86]
 • الگوهای پراکنش بررسی الگوهای پراکنش دوکفه‌ای‌ها در سواحل صخره‌ای جزیره هرمز [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 86-100]
 • ایمپلنت اثرکاشت مکرر هورمون تری یدوتیرونین بر عملکرد فیزیولوژیک فیل ماهی ماده پرورشی (Huso huso) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 90-105]
 • ایمپلنت اثر کاشت مکرر هورمون تری یدوتیرونین بر عملکرد فیزیولوژیک فیل ماهی ماده پرورشی (Huso huso) [(مقالات آماده انتشار)]
 • امتیاز دهی بررسی اثرات پساب صنایع پتروشیمی بر کیفیت آب خورموسی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 71-80]
 • امعاء و احشاء استفاده از باکتری باسیلوس (Bacillus sp.) به منظور تولید پروتئین تک یاخته از امعاء و احشاء ماهی هوور ((Thannus tonggol [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 59-68]
 • امعاء و احشاء ماهی تون بهینه سازی هیدرولیز آنزیمی ماهی تون زرد باله (Thunnus albacores) با استفاده از روش RSM [(مقالات آماده انتشار)]
 • امکان‌سنجی امکان سنجی تبدیل بندر شهید رجایی به بندر آزاد تجاری- صنعتی [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 17-34]
 • امنیت ارزیابی کارایی الگوریتم های رمزنگاری متقارن [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایمنی غیراختصاصی اثرات مکمل سازی جداگانه و ترکیبیLactobacillus plantarum با زایلواولیگوساکارید جیره بر عملکرد رشد، ترکیب بیوشیمیایی لاشه و پاسخ های فیزیولوژیک بچه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 44-57]
 • ایمنو استر تأثیر پری¬ بیوتیک ایمنواستر بر شاخص های رشد، نرخ بازماندگی و ترکیب بدن بچه ماهیان انگشت قد ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901) [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 97-109]
 • امواج جزر و مدی بررسی اثرات جزر و مد دریایی خلیج فارس بر روی منحنی اشل- دبی در رودخانه کارون [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 31-40]
 • امواج دریا ارزیابی سکوهای دریایی نوع جکت به روش آنالیز موج افزایشی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 98-107]
 • امواج فراصوت و مایکروویو بهینه سازی استخراج رنگدانه های کاروتنوئیدی از ضایعات خرچنگ آبی (Portunus pelagicus) ومیگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) توسط امواج فراصوت و مایکروویو [(مقالات آماده انتشار)]
 • امواج منظم بررسی اندرکنش سیال و سازه بر بدنه سکوی نیمه مستغرق دریایی تحت اثر امواج منظم دریا [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 62-73]
 • امواج ناشی از باد تعیین مشخصه های امواج ناشی از باد به کمک مدل عددی WaveWatch-III‌ و مقایسه نتایج آن با مدل Mike21-SW [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 53-65]
 • انتشار هیدروکربن ها توزیع فصلی آلودگی نفتی ناشی از قایقها با موتور دوزمانه بنزینی در سواحل جنوبی ایران [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 11-20]
 • اندازه جمعیت مؤثر یکسان سازی غلظت اسپرم مولدین نرماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در شیوه لقاح مخلوط و تأثیر آن بر تنوع ژنتیکی نسل F1 [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 45-57]
 • اندرکنش سیال و سازه بررسی اندرکنش سیال و سازه بر بدنه سکوی نیمه مستغرق دریایی تحت اثر امواج منظم دریا [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 62-73]
 • انرژی مطالعه و بررسی برآورد انرژی قابل استحصال از موج و جریان جزرومدی در خلیج چابهار [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 91-107]
 • انرژی تاثیر سطوح مختلف انرژی بر روی کارایی رشد و ترکیبات لاشه در ماهی گطانBarbus xanthopterus در مرحله انگشت قدی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 53-64]
 • انرژی اثر جانشینی انرژی در بخش حمل‌و‌نقل ایران بر اساس تابع تولید ترانسلوگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • انرژی جیره تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد و ترکیبات بدن بچه ماهی شانک (Acanthopagrus latus) [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 22-33]
 • انرژی جزر و مدی بررسی تولید انرژی از پتانسیل جزر و مد در مقیاس آزمایشگاهی ( مطالعه موردی خور دورق) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 116-125]
 • انرژی جنبشی تلاطم محاسبه عددی عدد پرانتل در لایه بندی ستون آب تنگه هرمز [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 14-26]
 • انرژی های تجدید پذیر برآورد انرژی الکتریکی حاصل از جزرومد در خور دورق [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 16-24]
 • انزلی بررسی ساختار جمعیتی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در مناطق انزلی و گمیشان با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 4-14]
 • انکسار بررسی روشهای تصحیح سرعت اندازه گیری شده کشتی‌ها در آزمایشات دریانوردی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 125-135]
 • انگیزش کارکنان ترسیم و رتبه بندی سلسله مراتب نیازهای کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 33-55]
 • انگل جورپا Epipenaeon ingens شناسایی جورپایان (Bopyridae: Isopoda) در میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) و سفید (Metapenaeus affinis) آب‌های ساحلی بوشهر-خلیج فارس [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 21-34]
 • اینولین بررسی بافت شناسی کلاسیک روده و پروفیل اسیدهای چرب میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) تحت تاثیر پربیوتیک اینولین [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 4-14]
 • اهمیت طعمه تجزیه و تحلیل استراتژی تغذیه ای در خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus, Linnaeus, 1758) با استفاده از مدل گرافیکی Castello درآب‌های سواحل خوزستان [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 37-46]
 • اهواز بررسی اثرات جزر و مد دریایی خلیج فارس بر روی منحنی اشل- دبی در رودخانه کارون [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 31-40]
 • اوره بررسی تغییرات الکترولیت ها و اوره خون با توجه به فصل تولیدمثل و اندازه بدن در گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 113-122]

ب

 • بار پالسی بهبود پروفیل ولتاژ سیستم الکتریکی شناور با بکارگیری جبران ساز توان راکتیو [(مقالات آماده انتشار)]
 • بارمعلق تاثیر پیچان رودها بر غلظت بار معلق و دامنه نوسانات سطح آب-مطالعه موردی رودخانه اروند [(مقالات آماده انتشار)]
 • بارندگی مطالعه عوامل تاثیرگذار بر نوسانات تراز آب خزر جنوبی [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 4-13]
 • بازار حمل ونقل بازده مازاد در بازار نقدی کشتی های فله بر [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازار کرایه حمل کالای فله خشک پیش بینی بازار کرایه حمل فله خشک در سال های 2011 و 2012 [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 79-90]
 • بازآوری کانتینر خالی بررسی نحوه ی مدیریت کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر و ارایه ی راهکارهایی جهت بهبود آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازگشت به خانه مقایسه تاثیر پذیری مراحل مختلف رشد بچه ماهی سفید (Rutilus firissi kutum) در پاسخ دهی به مورفولین بعنوان تقویت کننده حافظه رفتار بازگشت به رودخانه [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 14-22]
 • بازماندگی تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگو ساکارید بر شاخص های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل روده در فیل ماهیان (Linnaeus, 1754)Huso huso جوان پرورشی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 67-77]
 • بازماندگی بررسی اثرات شدت و طول دوره نوری بر رشد و بازماندگی میگوی‌های جوان سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 78-86]
 • بازماندگی تأثیر پری¬ بیوتیک ایمنواستر بر شاخص های رشد، نرخ بازماندگی و ترکیب بدن بچه ماهیان انگشت قد ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901) [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 97-109]
 • بازماندگی بررسی اثرات ناپلی آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره (EPA و DHA) بر رشد و بازماندگی پست لارو میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei) [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 22-30]
 • بازماندگی تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک گروبیوتیک بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، ترکیبات لاشه و تراکم بار باکتریایی روده فیل ماهیان (Linnaeus, 1754) Huso huso جوان پرورشی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 40-50]
 • بازماندگی اثر مقادیر مختلف ویتامین C بر کارایی تفریخ و بازماندگی ناپلیوس آرتمیای دریاچه مهــارلو (Artemia parthenogenetica) در درجه حرارتهای مختلف [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 64-71]
 • بازه جزر و مدی برآورد منحنی سنجه در بازه جزر و مدی رودخانه با استفاده از داده‌های بلند مدت و داده‌های سیلاب جزر و مدی [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 43-61]
 • باسیلوس استفاده از باکتری باسیلوس (Bacillus sp.) به منظور تولید پروتئین تک یاخته از امعاء و احشاء ماهی هوور ((Thannus tonggol [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 59-68]
 • باسیلوس تأثیر عصاره آنزیمی باسیلوس‌های پروبیوتیکی بررشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 1-10]
 • باسیولاریوفیسه خالص سازی و بررسی فیلوژنی گونه Amphora cf. coffeaeformis جدا شده ازآب‌های سواحل چابهار بر اساس توالی ژنی LSU-rDNA [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 42-50]
 • بافت تاثیر آنزیم ترنس گلوتامیناز میکروبی بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده ی میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera) [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 11-20]
 • بافت‏شناسی خصوصیات بافت‏شناسی سلول‏های ترشح کننده زهر در خار 3 گونه از سفره‏ماهی‏های دم‏گزنده (Dasyatidae): Dasyatis bennetti ، Himantura walga ، Himantura gerrardi، در آب‏های شمالی خلیج فارس و دریای عمان [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 33-41]
 • بافت پر بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (روی، مس، سرب، کادمیوم) در بافت پر اگرت بزرگ (Egretta alba) در ذخیره گاه زیستکره حرا [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 65-73]
 • بافت خون مطالعه بافتی گلبول های سفید و سنجش برخی اندیس های خونی در گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس در فصل سرد [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 15-21]
 • بافت شناسی پاسخ های ساختاری کلیه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) در سازش با شوری های مختلف محیطی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 15-21]
 • بافت شناسی مطالعه تغییرات ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی تخمدان شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) طی چرخه تولید مثلی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 65-57]
 • بافت شناسی بررسی رشد و نمو پوست در مراحل لاروی ماهی هامور معمولی( (Epinephelus coioides [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 80-90]
 • بافت شناسی بررسی ساختار بافتی گناد ماهی کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) خلیج فارس [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 1-10]
 • بافت شناسی مطالعه بافت شناسی مراحل مختلف رسیدگی تخمدان ماهی اسبله (L.,1758 Silurus glanis) در تالاب بین المللی انزلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بافت شناسی مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک حباب روده‌ای ماهی شیربت Barbus grypus [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 45-55]
 • بافت‌شناسی مطالعه‌ی ساختار آناتومی و بافت‌شناسی کلیه‌ی ماهی شیربت [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 49-61]
 • بافت‌شناسی روده تاثیر کیتوزان جیره بر بافت‌شناسی روده، ترکیب بدن و مقاومت در برابر استرس‌های شوری و حرارتی در بچه‌ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum, Kamenskii 1901) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 35-45]
 • بافت شناسی گناد بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی صبور (Tenualosa ilisha) و بافت شناسی گناد در زمان تخم‌ریزی و پس از آن [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 76-86]
 • بافت‌شناسی گناد بررسی استروئیدهای جنسی و بافت‌شناسی گنادهای مولدین مهاجر پاییزه و بهاره دهان‌گرد خزری (Caspiomyzon wagneri) در رودخانه‌ی شیرود (حوزه‌ی جنوبی خزر) [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 44-52]
 • بافت کبد ضایعات پاتولوژیک کبدی در ماهی هامور معمولی Epinepheluscoioides قرار گرفته در معرض بنزوآلفا پایرن [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 61-70]
 • بافت ماهیچه مقایسه ترکیب اسیدهای آمینه در بافت ماهیچه ماهیان وحشی و پرورشی نر و ماده شانک زرد باله Acanthopagrus latus [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 58-66]
 • بافق اولین گزارش مشاهده Phallocryptus spinosa از استانهای یزد و فارس در جنوب ایران (Crustaceae; Anostraca) [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 81-91]
 • بالشتک شنی بررسی اثر تسلیح بالشتک شنی با ژئوگرید در رادیه شمع‌های منفصل قرار گرفته بر خاک های سست ماسه ای در مجاورت سواحل [(مقالات آماده انتشار)]
 • بانک خازنی استاتیک بهبود پروفیل ولتاژ سیستم الکتریکی شناور با بکارگیری جبران ساز توان راکتیو [(مقالات آماده انتشار)]
 • بتاکاروتن تغییر در رشد، تولید بتا-کاروتن و الگوی باند پروتئینی در ریزجلبک Dunaliella salina در حضور کلشیسین [(مقالات آماده انتشار)]
 • بتائین تأثیر آرتمیای غنی شده با بتائین و غذای خشک بتائین دار بر رشد، بقا، مقاومت محیطی و ترکیب شیمیایی بدن لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 38-49]
 • بچه ماهی مقایسه تاثیر پذیری مراحل مختلف رشد بچه ماهی سفید (Rutilus firissi kutum) در پاسخ دهی به مورفولین بعنوان تقویت کننده حافظه رفتار بازگشت به رودخانه [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 14-22]
 • بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) تاثیر کیتوزان جیره بر بافت‌شناسی روده، ترکیب بدن و مقاومت در برابر استرس‌های شوری و حرارتی در بچه‌ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum, Kamenskii 1901) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 35-45]
 • بچه ماهی صبیتی تاثیر دوره‌های گرسنگی کوتاه مدت بر ترکیبات بیوشیمیایی بدن، گلیکوژن و چربی کبد در بچه ماهی صبیتی Sparidentex hasta [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 60-70]
 • بحرکان مطالعه اکولوژی و تاکسونومی مدوز کیسه‌تنان(Malagazzidae, Phialucidae and Phialellidae) در شمال غرب خلیج فارس (سواحل بحرکان) [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 50-60]
 • بحرکان بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی لارو میگوهای Dendrobranchiata در منطقه زیستگاه های مصنوعی سواحل خوزستان(منطقه بحرکان) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 50-60]
 • بحرکان مقایسه تنوع و تراکم سخت پوستان کفزی(Ostracoda) در سواحل بحرکان(خلیج فارس) در فصول زمستان و تابستان [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 41-50]
 • بحرکان شناسایی و بررسی ساختار اجتماعات فولینگ مناطق زیستگاه مصنوعی سواحل بحرکان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بره پلاسما کوانتومی و میدان مغناطیسی یکنواخت بررسی توان جذبی امواج الکترومغناطیسی توسط لایه نازک پلاسمای کوانتومی مغناطیده [(مقالات آماده انتشار)]
 • بستانه بررسی ساختار جمعیتی خیار دریایی Holothuria parva با استفاده از توالی یابی ژن ریبوزومال میتوکندری (16S rRNA) در سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 34-43]
 • بستر نرم بررسی پراکنش و تنوع زیستی خرچنگ‌های بستر نرم منطقه بین جزر و مدی خلیج چابهار [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 1-13]
 • بیس فنل آ تاثیر آلاینده بیس فنل آ بر سطوح سلولی و مولکولی در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus ) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 20-30]
 • بیس فنل آ تجزیه زیستی بیس فنل آ با استفاده از باکتری بومی جدا شده از رسوبات خورموسی (خلیج فارس) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیضه بررسی تاثیر فلز سنگین کادمیوم بر سلول های جنسی اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت بیضه و تحرک سلول های اسپرماتوزئید ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 31-40]
 • بیضه بررسی ساختار بافتی گناد ماهی کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) خلیج فارس [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 1-10]
 • بقاء تأثیر ال- کارنیتین بر میزان رشد،بقاء، تولید مثل و ترکیب اسیدهای چرب parthenogenetic Artemia در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 56-47]
 • بلوغ سن، رشد و بلوغ ماهی صبور (Tenualosa ilisha) در شمال غرب خلیج فارس [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 47-58]
 • بلوغ جنسی برخی از خصوصیات تولید مثلی رفتگر ماهی خاردار (Cobitis taenia) در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 10-20]
 • بلوغ‌ زودرس تأثیر ال- کارنیتین بر میزان رشد،بقاء، تولید مثل و ترکیب اسیدهای چرب parthenogenetic Artemia در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 56-47]
 • بنادر استان خوزستان نقش شایستگی‌های بندر در رقابت‌پذیری استراتژیک بر عملکرد بنادر استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بنادر کانتینری ارزیابی کارایی نسبی بنادر کانتینری عمده‌ی منطقه‌ی خاورمیانه با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 69-80]
 • بندر بررسی تأثیر عملکرد بنادر بر اشتغال در استان‌های ساحلی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بندر آزاد تجاری- صنعتی امکان سنجی تبدیل بندر شهید رجایی به بندر آزاد تجاری- صنعتی [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 17-34]
 • بندر امام خمینی برآورد انرژی الکتریکی حاصل از جزرومد در خور دورق [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 16-24]
 • بندر امام خمینی بررسی ضایعات بافتی موجود در مغز ماهی هامور معمولی پرورشی بندر امام خمینی [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 8-16]
 • بندر امام خمینی‌(ره) تجمع زیستی فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب و مس در دو کفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی (ره) [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]
 • بندر انزلی بررسی موانع و شاخص های موثر درجذب کالای ترانزیتی در بنادر )مورد کاوی بندر انزلی ( [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 78-96]
 • بندر انزلی تدوین راهبرد توسعه ترانزیت در بندر انزلی با استفاده ازروش ماتریس سوات و QSPM [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • بندر خرمشهر بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه سفر و گردشگری دریایی (مورد مطالعه پایانه خلیج فارس بندر خرمشهر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بندرخشک طرح استراتژی های مؤثر بر عملیاتی کردن بنادر خشک در ایران با استفاده از روش تحلیلی SWOT [(مقالات آماده انتشار)]
 • بندر دیر ردیابی منشأ اقیانوسی محتوای آب بارشی بندر دیر، اسفندماه 1395 [(مقالات آماده انتشار)]
 • بندر ساحلی طرح استراتژی های مؤثر بر عملیاتی کردن بنادر خشک در ایران با استفاده از روش تحلیلی SWOT [(مقالات آماده انتشار)]
 • بندر شهید رجایی امکان سنجی تبدیل بندر شهید رجایی به بندر آزاد تجاری- صنعتی [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 17-34]
 • بندر شهید رجایی بررسی و ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در پایانه های کانتینری (موردکاوی: پایانه کانتینری بندر شهید رجایی بندرعباس) [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 71-80]
 • بندر شهید رجایی بررسی عوامل موثر بر هاب شدن بنادر جنوبی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بندر صادراتی ماهشهر بررسی وضعیت هیدرودینامیک بندر صادراتی ماهشهر با استفاده از نرم‌افزار MIKE21 [(مقالات آماده انتشار)]
 • بندرعباس شناسایی لارو ماهیان درلایه ی سطحی دریای عمان درمحدوده ی استان هرمزگان [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 91-100]
 • بندرعباس ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی مصب رودخانه شور، شرق بندرعباس با استفاده از شاخص‌های مختلف [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 56-71]
 • بندرعباس بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌های نرم تن مرکب (Sepia pharaonis) به روش میکروستلایت در مناطق بندرعباس و بوشهر [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 1-7]
 • بندر لافت بررسی رشد و ساختار سنی صدف صخره ای Saccostrea cucullata جهت مطالعات محیط زیستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بندرلنگه تنوع ریخت شناسی ماهی کیجار بزرگ (Saurida tumbil) در سواحل شمالی خلیج فارس (آبهای هرمزگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بندر لنگه شناسایی مورفولوژیک و مولکولی جلبکهای قهوه‌ای Padina sp. (Thivy, 196( در سواحل بندر لنگه، خلیج فارس [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 89-96]
 • بندر هاب بررسی عوامل موثر بر هاب شدن بنادر جنوبی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بنزوآلفاپایرن ضایعات پاتولوژیک کبدی در ماهی هامور معمولی Epinepheluscoioides قرار گرفته در معرض بنزوآلفا پایرن [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 61-70]
 • بنگاه‌های صادرکننده تعیین و اولویت بندی عوامل و شاخص‌های مؤثر بر توسعه صادرات در مناطق آزادایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بی‌‌نهایت‌‌کم عمق انتشار جریان چگال جت دایره ای در محیط پذیرنده بی نهایت کم عمق ساکن [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهره برداری تخمین پارامترهای جمعیتی ماهی کوترساده (Sphyraena jello) در آب های ساحلی بوشهر [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 26-36]
 • بهسازی زمین بررسی تأثیر پارامترهای شعاع کوبه و تعداد ضربه بر بهسازی خاک به روش تراکم دینامیکی در راستای احداث سازه های‌دریایی [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 75-90]
 • بهینه سازی تحلیل سازه‌ای پروانه کامپوزیتی دریایی به روش اجزاء محدود و بهینه سازی لایه چینی پره‌ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 62-77]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی محیط کشت ریز جلبک Chlorella vulgaris جهت افزایش تولید نشاسته در ایران 1393 [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهینه‌سازی استخراج بهینه سازی استخراج رنگدانه های کاروتنوئیدی از ضایعات خرچنگ آبی (Portunus pelagicus) ومیگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) توسط امواج فراصوت و مایکروویو [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهینه‌سازی سرعت کشتی بهینه‌سازی مسئله تخصیص ناوگان، مسیریابی و سوخت‌گیری در حمل و نقل دریایی [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 33-48]
 • بیهوشی اثرات بیهوشی با شوک الکتریکی و گازCO2در مقایسه با پودر گل میخک بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی در تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris ) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 46-53]
 • بیوتاپ طبقه‌بندی اکولوژیک بیوتاپ ‌های بین جزرومدی شمال جزیره قشم بر اساس استاندارد ساحلی و دریایی (CMECS) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 11-20]
 • بیوراک توﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﺑﻮمﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش زﯾﺴﺖﺳﺎزهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (بیوراک) جهت کاشت مرجان در خلیج چابهار [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیوسورفاکتانت بررسی توانایی حذف بیولوژیکی آنتراسن توسط باکتری Bacillus pumilus جداسازی شده از رسوبات نفتی بندر امام خمینی [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 35-43]
 • بیوشیمی خون اثرات تغذیه با روغن ماهی اکسید شده، بر رشد و متابولیسم چربی در تاسماهی هیبرید (Huso huso ♂× Acipenser ruthenus♀) [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 78-88]
 • بوشهر غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در آب های ساحلی بندر بوشهر [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 58-67]
 • بوشهر تخمین توده زنده و تراکم میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) در آبهای استان بوشهر، خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 32-45]
 • بوشهر بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌های نرم تن مرکب (Sepia pharaonis) به روش میکروستلایت در مناطق بندرعباس و بوشهر [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 1-7]
 • بوشهر بررسی ژنتیکی شوورت ماهی نقره ای Sillago sihama در آبهای شمال خلیج فارس بر پایه توالی ژن سیتوکروم اکسیداز C زیر واحد I [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 13-22]
 • بیوفلاک اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی در نسبتهای مختلف کربن به ازت بر عملکرد رشد و ترکیب بیوشیمیایی لاشه بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) در تکنولوژی بیوفلاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیو ماس برآورد میزان ذخایر کفزیان آبهای شمال غرب خلیج فارس [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 74-83]
 • بیومس شناسایی و بررسی ساختار اجتماعات فولینگ مناطق زیستگاه مصنوعی سواحل بحرکان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پایانه کانتینری بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملیات بهینه در پایانه های کانتینری با استفاده از روش تصمیم-گیری برناردو [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 70-80]
 • پایانه کانتینری بررسی و ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در پایانه های کانتینری (موردکاوی: پایانه کانتینری بندر شهید رجایی بندرعباس) [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 71-80]
 • پاتولوژی ضایعات پاتولوژیک کبدی در ماهی هامور معمولی Epinepheluscoioides قرار گرفته در معرض بنزوآلفا پایرن [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 61-70]
 • پایداری ریپ‌رپ بررسی آزمایشگاهی تأثیر زاویه دماغه آبشکن T بر پایداری ریپ‌رپ جهت محافظت از آبشکن در رودخانه های قابل کشتیرانی در قوس 90 درجه [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 72-85]
 • پایداری ریپ‌رپ بررسی آزمایشگاهی تأثیر عمق کارگذاری ریپ‌رپ بر پایداری آن جهت محافظت از آبشکن در قوس 90 درجه به منظور استفاده در رودخانه‌های قابل کشتیرانی و خلیج‌ها [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 1-19]
 • پایداری سواحل بررسی آزمایشگاهی تأثیر عمق کارگذاری ریپ‌رپ بر پایداری آن جهت محافظت از آبشکن در قوس 90 درجه به منظور استفاده در رودخانه‌های قابل کشتیرانی و خلیج‌ها [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 1-19]
 • پارامترهای اسپرم شناختی مقایسه برخی پارامترهای اسپرم شناختی مولدین ماهی سفید (Rutilus frisii kutum, Kamensky 1901) صید شده به دو روش صید گوشگیر و پره [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 4-9]
 • پارامترهای بیواکولوژیک برخی از پارامتر‌های بیواکولوژیک دلفین بینی بطری اقیانوس هند و آرام (Tursiops aduncus) در آب‌های جزایر قشم و هنگام [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 102-110]
 • پارامترهای بیوشیمیایی اثرات پروبیوتیک جیره (Lactobacillus plantarum) بر ترکیب لاشه، برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم خون و آنزیم های کبدی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcalifer, Bloch 1790 [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]
 • پاروپایان مطالعه تاکسونومیک و اکولوژی پاروپایان پلانکتونیک راستهPoecilostomatida در آبهای رأس بحرکان (شمال غرب خلیج فارس) [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 74-82]
 • پاسخ حرارتی مشخصات پایداری و حرارتی صفحات کامپوزیتی دوپایداره در ورق‌های لایه‌ای با لایه‌چینی نامتقارن با در نظر گرفتن اثر لایه‌های رزین و وابستگی دمایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاسخ حرراتی بررسی تغییرات انحناء برحسب تغییر درجه حررات در صفحات کامپوزیتی دوپایداره [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 1-26]
 • پایش پایش تغییرات پوشش سرزمین/کاربری سرزمین در پهنه ی ساحلی جلگه خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • پایشگر زیستی امکان سنجی استفاده از گونه‌های دوکفه‌ای Barbatia hellblingii و Saccostrea cucullata به عنوان پایشگر زیستی در سواحل خلیج فارس [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 11-20]
 • پاکوی قرمز (Piaractus brachypomus) تاثیر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز (Piaractus brachypomus) بر روی عملکرد رشد و مورفولوژی روده [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 47-55]
 • پانل ساندویچی بررسی عددی روش جدید اتصال چسبی بین آلومینیوم و پانل ساندویچی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 122-134]
 • پتروشیمی بندرامام بررسی اثرات پساب صنایع پتروشیمی بر کیفیت آب خورموسی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 71-80]
 • پیچان رود تاثیر پیچان رودها بر غلظت بار معلق و دامنه نوسانات سطح آب-مطالعه موردی رودخانه اروند [(مقالات آماده انتشار)]
 • پخت کامل تاثیر پیش پخت و پخت بر پارامترهای کیفی و حسی میگوی پا سفید غربی پرورشی (Litopenaeus vannamei) با پوست و بدون پوست در شرایط نگهداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • پخش آلودگی مدل سازی عددی پخش آلودگی در خلیج نایبند [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 78-87]
 • پخش آلودگی مدل سازی مقایسه پخش آلودگی در اروندرود در فصل کم‌آبی و پر‌آبی [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 13-24]
 • پخشیدگی انتشار جریان چگال جت دایره ای در محیط پذیرنده بی نهایت کم عمق ساکن [(مقالات آماده انتشار)]
 • پدیده پرش ناگهانی مشخصات پایداری و حرارتی صفحات کامپوزیتی دوپایداره در ورق‌های لایه‌ای با لایه‌چینی نامتقارن با در نظر گرفتن اثر لایه‌های رزین و وابستگی دمایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پدیده های دریایی بررسی عوامل دریایی موثر بر توزیع جنگل های حرا با کاربرد رگرسیون منطقی مطالعه نمونه: استان هرمزگان [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 18-28]
 • پراکنش پراکنش و تراکم بچه ماهیان آبهای ساحلی خوزستان [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 69-78]
 • پراکنش الگوی پراکنش و فراوانی زمانی و مکانی ستاره شکننده (Macrophiothrix cheneyi : Ophiuroidea ) در سواحل خلیج چابهار [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 46-55]
 • پریان میگو اولین گزارش مشاهده Phallocryptus spinosa از استانهای یزد و فارس در جنوب ایران (Crustaceae; Anostraca) [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 81-91]
 • پربیوتیک بررسی بافت شناسی کلاسیک روده و پروفیل اسیدهای چرب میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) تحت تاثیر پربیوتیک اینولین [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 4-14]
 • پربیوتیک مانان الیگوساکارید تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگو ساکارید بر شاخص های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل روده در فیل ماهیان (Linnaeus, 1754)Huso huso جوان پرورشی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 67-77]
 • پرتاران اثرات تغییرات شوری و دمای ناشی از آب نمک تخلیه شده از کارخانه ی آب شیرین کن بر روی ساختار جمعیت پرتاران در خلیج چابهار [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 41-50]
 • پرش هیدرولیکی بررسی خصوصیات جریان غلیظ در اثر تغییر رژیم جریان [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 112-121]
 • پروانه کامپوزیتی تحلیل سازه‌ای پروانه کامپوزیتی دریایی به روش اجزاء محدود و بهینه سازی لایه چینی پره‌ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 62-77]
 • پروانه‌ی نیمه‌مغروق بررسی تأثیر وزنی پارامترهای موثر بر ضرایب هیدرودینامیکی در طراحی پروانه‌های نیمه مغروق [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 45-57]
 • پروبیوتیک اثرات پروبیوتیک جیره (Lactobacillus plantarum) بر ترکیب لاشه، برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم خون و آنزیم های کبدی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcalifer, Bloch 1790 [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]
 • پروبیوتیک تأثیر عصاره آنزیمی باسیلوس‌های پروبیوتیکی بررشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 1-10]
 • پروبیوتیک اثرات مکمل سازی جداگانه و ترکیبیLactobacillus plantarum با زایلواولیگوساکارید جیره بر عملکرد رشد، ترکیب بیوشیمیایی لاشه و پاسخ های فیزیولوژیک بچه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 44-57]
 • پروبیوتیک بررسی تاثیر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس دلبروکی بر شاخص‌‌های رشد، تغذیه و بقاء تاسماهی ایرانی [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 40-52]
 • پروتکل استاندارد غنی-سازی معرفی پروتکل استاندارد غنی‌سازی ناپلی Artemia urmiana با روغن کلزا [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 61-70]
 • پروتئین اثر سطوح متفاوت شوری آب و پروتئین جیره غذایی بر شاخص های سلولی همولنف میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) جوان [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروتئین تام اثرات پروتئین تام و کلسترول بر خصوصیات اسپرم شناختی منی ماهی کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio) [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 66-75]
 • پروتیئن تک یاخته استفاده از باکتری باسیلوس (Bacillus sp.) به منظور تولید پروتئین تک یاخته از امعاء و احشاء ماهی هوور ((Thannus tonggol [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 59-68]
 • پروتئین جیره تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد و ترکیبات بدن بچه ماهی شانک (Acanthopagrus latus) [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 22-33]
 • پروتئین سلول ارزیابی سرعت تکثیر، میزان پروتئین و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو سویه فیتوپلانکتون آب شور ریز جلبک Dunaliella، تحت اثر تغییر برخی عوامل محیطی [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 25-42]
 • پروتئین کل پلاسما مطالعه هموسیتهای کل وپروتئین کل پلاسمای همولنف در سیستم ایمنی شاه میگوی آب شیرین(Astacus leptodactylus) [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 49-58]
 • پروتئین هیدرولیز شده ماهی بهینه سازی هیدرولیز آنزیمی ماهی تون زرد باله (Thunnus albacores) با استفاده از روش RSM [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروتئین واکنشگر C تأثیر تمرین هوازی در آب بر سیستاتین C، فیبرینوژن، CRP و نیمرخ لیپیدی [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 36-44]
 • پروتئین و چربی جیره غذایی اثرات سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره غذایی بر ترکیبات بیوشیمیایی خون و عضله در ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پریود نوسات حرکات رول کشتی بررسی تاثیر وزنه های رها بر حرکات رول کشتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروفیل ولتاژ بهبود پروفیل ولتاژ سیستم الکتریکی شناور با بکارگیری جبران ساز توان راکتیو [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرومته شناسایی و رتبه بندی عوامل تخریب جنگل های مانگرو با استفاده از روش Promethee II [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 1-12]
 • پساب بررسی اثر زاویه قائم و خصوصیات هیدرولیکی بر نحوة توزیع جریان جت غلیظ منفرد با استفاده از مدل فیزیکی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 51-60]
 • پساب پتروشیمی بررسی کارایی میکروجلبک Tetraselmis sp در حذف هیدروکربن های حلقوی کرایزن و بنزوآلفاپایرن از پساب پتروشیمی بندر امام خمینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پسکرانه ها بررسی سطح سرویس و ضریب همبستگی شیوه های حمل و نقل زمینی شبکه حمل و نقل پسکرانه ای بندر امام خمینی (ره) با استفاده از الگوهای مهندسی ترافیک [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 115-129]
 • پیش بینی امواج تعیین مشخصه های امواج ناشی از باد به کمک مدل عددی WaveWatch-III‌ و مقایسه نتایج آن با مدل Mike21-SW [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 53-65]
 • پیش پخت تاثیر پیش پخت و پخت بر پارامترهای کیفی و حسی میگوی پا سفید غربی پرورشی (Litopenaeus vannamei) با پوست و بدون پوست در شرایط نگهداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • پهنه ی ساحلی پایش تغییرات پوشش سرزمین/کاربری سرزمین در پهنه ی ساحلی جلگه خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • پویایی جمعیت پویایی جمعیت و ارزیابی ذخیره ماهی حلوا سفید Pumpus argenteus )) در آبهای ساحلی استان خوزستان [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 53-63]
 • پودر سویا بررسی عملکرد آنزیم فیتاز در جایگزینی پودر ماهی با پودر سویا در جیره غذایی فیل‌ماهی(Huso huso) جوان، روی شاخص‌های رشد و کیفیت لاشه [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 29-37]
 • پودر سویای تخمیر شده اثرات جایگزینی پودرماهی با پودر سویای تخمیر شده بر عملکرد رشد، ترکیب بدن و فعالیت آنزیم های گوارشی در شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 8-17]
 • پودر گل میخک اثرات بیهوشی با شوک الکتریکی و گازCO2در مقایسه با پودر گل میخک بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی در تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris ) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 46-53]
 • پوست بررسی رشد و نمو پوست در مراحل لاروی ماهی هامور معمولی( (Epinephelus coioides [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 80-90]
 • پوست بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف شوری برپوست نواحی مختلف بدن ماهی بنی(Barbuss harpeyi) [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 89-101]
 • پوشش خوراکی اثر پوشش خوراکی صمغ زدو و عصاره ریحان (Ocimum basilicum) بر کیفیت فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) نگهداری شده تحت دمای 18- درجه سانتی گراد [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 105-115]
 • پوشش زمین بکارگیری الکوریتم‌های‌ شبکه عصبی و حداکثر احتمال در طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای جهت استخراج پوشش‌ زمین منطقه ساحلی اروند رود و بهمن‌شیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • پولک ماهی بررسی ساختاری نانوکامپوزیت متشکل از کلاژن استخراج‌شده از پولک ماهی سفید در محلول شبیه‌ سازی شده بدن [(مقالات آماده انتشار)]

ت

 • تاپسیس شناسایی و رتبه بندی علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری با استفاده از روش تاپسیس [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 91-100]
 • تاثیر وزنی بررسی تأثیر وزنی پارامترهای موثر بر ضرایب هیدرودینامیکی در طراحی پروانه‌های نیمه مغروق [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 45-57]
 • تأخیر شناسایی و رتبه بندی علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری با استفاده از روش تاپسیس [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 91-100]
 • تاسماهی ایرانی مقایسه شاخص های تولید مثلی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) صید شده در دریا و رودخانه [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 32-43]
 • تاسماهی ایرانی اثر رژیم های مختلف نوری بر شاخص های انکوباسیون تخم تاسماهی ایرانی Acipenserpersicus [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 25-35]
 • تاسماهی ایرانی بررسی تاثیر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس دلبروکی بر شاخص‌‌های رشد، تغذیه و بقاء تاسماهی ایرانی [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 40-52]
 • تاسماهی سیبری پاسخ های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی بچه تاسماهیان سیبیری Acipenser baerii (Brandt, 1896)به دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد: اثرات رشد جبرانی [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 21-32]
 • تاسماهی سیبری مقایسه ریختی سر فیل ماهی (Huso huso)، تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)، هیبرید دیپلوئیدی و تریپلوئیدی (نر تاسماهی سیبری × ماده فیل ماهی) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 23-34]
 • تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt) تأثیر جایگزینی آرد ماهی با سطوح مختلف کنجاله کانولا بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب شیمیایی لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 77-88]
 • تاسماهی شیپ اثرات بیهوشی با شوک الکتریکی و گازCO2در مقایسه با پودر گل میخک بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی در تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris ) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 46-53]
 • تاسماهی هیبرید اثرات تغذیه با روغن ماهی اکسید شده، بر رشد و متابولیسم چربی در تاسماهی هیبرید (Huso huso ♂× Acipenser ruthenus♀) [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 78-88]
 • تاکسونومی مطالعه تاکسونومیک و اکولوژی پاروپایان پلانکتونیک راستهPoecilostomatida در آبهای رأس بحرکان (شمال غرب خلیج فارس) [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 74-82]
 • تاکسونومی مطالعه اکولوژی و تاکسونومی مدوز کیسه‌تنان(Malagazzidae, Phialucidae and Phialellidae) در شمال غرب خلیج فارس (سواحل بحرکان) [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 50-60]
 • تالاب انزلی مطالعه بافت شناسی مراحل مختلف رسیدگی تخمدان ماهی اسبله (L.,1758 Silurus glanis) در تالاب بین المللی انزلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تالاب بین المللی شادگان ردیابی وضعیت خشکسالی و ترسالی تالاب بین المللی شادگان با کمک شاخص SPEI (از سال 1950 تا 2015) [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 1-9]
 • تالاب شادگان ارزیابی الگوی توزیع مکانی هیدروکربن‌های آروماتیک چند‌حلقه‌ای (PAHs) و آلکان-های نرمال بر اساس غلظت و منشا در رسوبات سطحی تالاب شادگان، استان خوزستان [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 83-96]
 • تبخیر مطالعه عوامل تاثیرگذار بر نوسانات تراز آب خزر جنوبی [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 4-13]
 • تبدیل موجک بکارگیری الگوریتم هوشمند حفاظت در فیدرهای کابلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تبیین ژئومورفولوژیک تبیین مقیاس مطالعه در تعیین سلول های رسوبی (مطالعه موردی: سواحل استان هرمزگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجزیه بررسی توانایی حذف بیولوژیکی آنتراسن توسط باکتری Bacillus pumilus جداسازی شده از رسوبات نفتی بندر امام خمینی [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 35-43]
 • تجزیه آب دریا استفاده از میکرو‌استخراج مایع- مایع برای پیش‌تغلیظ و استخراج فرم آلدهید از آب دریا بعد از مشتق سازی با دایمدون و تعیین آن‌ به روش اسپکتروفتومتری [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجزیه زیستی تجزیه زیستی بیس فنل آ با استفاده از باکتری بومی جدا شده از رسوبات خورموسی (خلیج فارس) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجزیه و تحلیل سری های زمانی پیش بینی بازار کرایه حمل فله خشک در سال های 2011 و 2012 [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 79-90]
 • تجمع زیستی استفاده از محتوای کلروفیل جلبکهایUlva intestinalis وSargassum angustifolium به عنوان شاخص زیستی آلودگی فلزی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 55-66]
 • تجمع زیستی تجمع زیستی فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب و مس در دو کفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی (ره) [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]
 • تجمع زیستی بررسی نرم تن Chiton lamyi از نظر شاخص زیستی آلودگی عناصر سمی کادمیم، مس، آرسنیک و جیوه در سواحل خلیج چابهار [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 56-66]
 • تحرک اسپرم همبستگی پارامترهای کیفی اسپرم با میزان مشارکت مولدین نر ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در تولید نسل F1 در شیوه لقاح مخلوط گامتها [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 50-60]
 • تحقیق آمیخته موانع سیاسی توسعه گردشگری ورزش‌های ساحلی استان مازندران [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 10-24]
 • تحلیل PCA عمق سنجی از نواحی کم عمق ساحلی با استفاده از تصاویر لندست-8 (مطالعه موردی: جنوب شرقی دریای خزر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل SWOT طرح استراتژی های مؤثر بر عملیاتی کردن بنادر خشک در ایران با استفاده از روش تحلیلی SWOT [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل الاستیک تحلیل الاستیک گریلاژ‌های ورقه‌ای در سازه شناورها با استفاده از روش‌ اجزای محدود [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 35-48]
 • تحلیل باقیمانده‌های مدل برآورد منحنی سنجه در بازه جزر و مدی رودخانه با استفاده از داده‌های بلند مدت و داده‌های سیلاب جزر و مدی [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 43-61]
 • تحلیل طیفی پیش بینی دمای سطحی آب با استفاده از آنالیز فوریه دردریای خزر [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 84-97]
 • تحلیل عاملی اکتشافی بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی در ارزیابی رقابت پذیری خدمات بندری [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 96-112]
 • تخصیص ناوگان بهینه‌سازی مسئله تخصیص ناوگان، مسیریابی و سوخت‌گیری در حمل و نقل دریایی [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 33-48]
 • تخم اثر رژیم های مختلف نوری بر شاخص های انکوباسیون تخم تاسماهی ایرانی Acipenserpersicus [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 25-35]
 • تخمدان بررسی ساختار بافتی گناد ماهی کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) خلیج فارس [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 1-10]
 • تخمدان مطالعه بافت شناسی مراحل مختلف رسیدگی تخمدان ماهی اسبله (L.,1758 Silurus glanis) در تالاب بین المللی انزلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تخمدان بررسی بافت شناسی اثر تجویز خوراکی عصاره سویا (Glycine max) و عصاره سیر(Allium sativum) بر تخمدان ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تخمیر با ماده زمینه جامد ارزیابی مقایسه ای سه روش تخمیر زیستی با ماده زمینه جامد بر ارزش تغذیه ای و فعالیت آنزیمی ماهی کیلکا آنچوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تخم ریزی مطالعه تغییرات ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی تخمدان شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) طی چرخه تولید مثلی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 65-57]
 • تخم‌ریزی بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی صبور (Tenualosa ilisha) و بافت شناسی گناد در زمان تخم‌ریزی و پس از آن [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 76-86]
 • تخم قزل آلا اثرات ضد قارچی عصاره های آبی و فلاونوئیدی کلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) بر دو قارچ بیماری‌زای ساپرولگنیا و فوزاریوم جدا شده تخم قزل‌آلای رنگین کمان در شرایط in vitro [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 16-28]
 • تخمین توان تخمین توان کشتی‌های کانتینربر در مرحله طراحی اولیه با استفاده از روش رگرسیون خطی چند‌گانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • تخمین توده زنده تخمین توده زنده و تراکم میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) در آبهای استان بوشهر، خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 32-45]
 • تدوین راهبرد تدوین راهبرد توسعه ترانزیت در بندر انزلی با استفاده ازروش ماتریس سوات و QSPM [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • تراژکتوری بررسی آزمایشگاهی سرعت پیشروی جریان در جت سطحی مستطیلی همگرا با و بدون شیب طولی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 1-13]
 • تراکم تخمین توده زنده و تراکم میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) در آبهای استان بوشهر، خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 32-45]
 • تراکم بررسی ساختارجوامع فیتوپلانکتونی درآب های جنوبی سواحل جزیره قشم در استان هرمزگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تراکم بررسی تغییرات تراکم دوکفه‌ای‌های زیر جزر و مدی در مانسون زمستانه در سواحل شمالی دریای مکران (بریس، رمین، پسابندر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تراکم دینامیکی بررسی تأثیر پارامترهای شعاع کوبه و تعداد ضربه بر بهسازی خاک به روش تراکم دینامیکی در راستای احداث سازه های‌دریایی [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 75-90]
 • تراکم ذخیره سازی تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی بر رشد جلبک های قرمز Gracilariopsispersica و Gracilariacorticata بعنوان پتانسیل آبزی پروری دریایی در خلیج فارس [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 80-90]
 • ترال صید دورریز در تور ترال توسط لنج های صیادی در شمال غرب خلیج‌فارس (خوزستان – ایران) [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 84-99]
 • ترانزیت بررسی موانع و شاخص های موثر درجذب کالای ترانزیتی در بنادر )مورد کاوی بندر انزلی ( [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 78-96]
 • ترانسلوگ اثر جانشینی انرژی در بخش حمل‌و‌نقل ایران بر اساس تابع تولید ترانسلوگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • تیر تیموشنکو ارتعاشات آزاد کشتی به کمک مدل تیر تیموشنکو با استفاده از روش مربع سازی تفاضلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترجیح بویایی مطالعه رفتار تغذیه ای میگوی دراز آب شیرین ( Astacus leptodactylus) در محیط انتشار اسیدآمینه آزاد [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 23-31]
 • ترجیح غذایی بررسی عادات غذایی گربه ماهی زخمی ((Pay, 1877 Plicofollis tenuispinis در آبهای ساحلی غرب جزیره قشم در خلیج فارس [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 62-74]
 • تری یدوتیرونین پاسخ های هورمونی طی استرس حاد و مزمن مواجهه با بنزوآلفاپایرن در ماهی شانک زردباله، Acanthopagrus latus [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 25-31]
 • ترکیبات بدن تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک گروبیوتیک بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، ترکیبات لاشه و تراکم بار باکتریایی روده فیل ماهیان (Linnaeus, 1754) Huso huso جوان پرورشی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 40-50]
 • ترکیبات بیوشیمیایی اثرات جیره های غذایی تجاری بیضا و گلد کوین برروی فاکتور‌های رشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه میگوی پا سفید غربی (Lithopenaeusvannamei) [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 88-94]
 • ترکیبات بیوشیمیایی بدن تاثیر دوره‌های گرسنگی کوتاه مدت بر ترکیبات بیوشیمیایی بدن، گلیکوژن و چربی کبد در بچه ماهی صبیتی Sparidentex hasta [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 60-70]
 • ترکیبات بیوشیمیایی خون اثرات سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره غذایی بر ترکیبات بیوشیمیایی خون و عضله در ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترکیبات بیوشیمیایی عضله اثرات سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره غذایی بر ترکیبات بیوشیمیایی خون و عضله در ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترکیبات فنولی تعیین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان فنول کل دوگونه جلبک دریایی خلیج‌فارس Chaetomorpha sp وColpomenia sinuosa در شرایط آزمایشگاهی (In vitro) [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 64-77]
 • ترکیبات لاشه تاثیر سطوح مختلف انرژی بر روی کارایی رشد و ترکیبات لاشه در ماهی گطانBarbus xanthopterus در مرحله انگشت قدی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 53-64]
 • ترکیبات لاشه اثرات سطوح مختلف چربی جیره روی رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 33-42]
 • ترکیبات نیتروژن دار استفاده از هیولاندیت اصلاح شده توسط سورفکتانت کاتیونی به عنوان جاذبی جدید در حذف آنیون ها از سیستم مدار بسته پرورش قزل آلا [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 69-78]
 • ترکیب بدن تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگو ساکارید بر شاخص های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل روده در فیل ماهیان (Linnaeus, 1754)Huso huso جوان پرورشی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 67-77]
 • ترکیب بدن تأثیر جایگزینی آرد ماهی با سطوح مختلف کنجاله کانولا بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب شیمیایی لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 77-88]
 • ترکیب بدن تاثیر کیتوزان جیره بر بافت‌شناسی روده، ترکیب بدن و مقاومت در برابر استرس‌های شوری و حرارتی در بچه‌ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum, Kamenskii 1901) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 35-45]
 • ترکیب تقریبی تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی ژلاتین استخراجی از عروس دریاییCrambionella orsini خلیج فارس [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 77-85]
 • ترکیب جمعیتی بررسی تاثیر شوری های مختلف بر تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیای بکرزا در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 1-7]
 • ترکیب عضله اثرات سطوح مختلف اکسیژن بر رشد و ترکیب عضله در دو گروه وزنی از فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 13-25]
 • ترکیب غذایی بررسی برخی فراسنجه‌های رشد و ویژگی‌های تغذیه‌ای ماهی کریشو (Saurida tumbil) در سواحل خلیج فارس ایران [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 51-60]
 • ترکیب گونه‌ای صید دورریز در تور ترال توسط لنج های صیادی در شمال غرب خلیج‌فارس (خوزستان – ایران) [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 84-99]
 • ترکیب لاشه اثر سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخص های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل‎ماهی (Huso huso) جوان پرورشی [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]
 • ترکیب لاشه اثرات مکمل سازی جداگانه و ترکیبیLactobacillus plantarum با زایلواولیگوساکارید جیره بر عملکرد رشد، ترکیب بیوشیمیایی لاشه و پاسخ های فیزیولوژیک بچه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 44-57]
 • تری کلسیم فسفات بررسی ساختاری نانوکامپوزیت متشکل از کلاژن استخراج‌شده از پولک ماهی سفید در محلول شبیه‌ سازی شده بدن [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترمینال کانتینر بندر خرمشهر بررسی نحوه ی مدیریت کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر و ارایه ی راهکارهایی جهت بهبود آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترمینال‌های کانتینری شناسایی و رتبه بندی علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری با استفاده از روش تاپسیس [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 91-100]
 • ترنسدیوسر مطالعه آزمایشگاهی تاثیرکمربند سبز ساحلی بر میرایی امواج دریا [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 40-50]
 • تیروکسین پاسخ های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی بچه تاسماهیان سیبیری Acipenser baerii (Brandt, 1896)به دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد: اثرات رشد جبرانی [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 21-32]
 • تست DNA Unwinding تاثیر آلاینده بیس فنل آ بر سطوح سلولی و مولکولی در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus ) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 20-30]
 • تست MN تاثیر آلاینده بیس فنل آ بر سطوح سلولی و مولکولی در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus ) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 20-30]
 • تست تجربی پروانه بررسی تأثیر وزنی پارامترهای موثر بر ضرایب هیدرودینامیکی در طراحی پروانه‌های نیمه مغروق [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 45-57]
 • تست مدل بررسی پدیده اسکوات در کانالهای باریک کشتیرانی با استفاده از مدل سازی فیزیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تست مدل بررسی اثر زاویه خیز کف متغیر، بر مولفه های هیدرودینامیکی شناور پروازی در آب آرام [(مقالات آماده انتشار)]
 • تستوسترون اثر بنزوآلفاپایرن بر سطوح پلاسمایی هورمون¬های موثر در فرآیند اسپرماتوژنز (کورتیزول و تستوسترون) در نرهای رسیده شانک زرد باله Acanthopagrus latus [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 40-47]
 • تشخیص جنسیت بررسی امکان تعیین جنسیت و مراحل رشد گنادی ماهیان خاویاری با استفاده از شاخصهای خونی و مورفومتریک [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 44-52]
 • تشعشع حرارت حل عددی معادلات جریان پایای لایه مرزی روی یک صفحه ی متحرک و در حضور تشعشع حرارتی به کمک روش Lie group [(مقالات آماده انتشار)]
 • تصاویر ماهواره‌ای ارزیابی برآورد دمای سطح آب و ارتباط سنجی پارامتر دما با عمق در خلیج فارس با استفاده از سنجنده مودیس [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 130-142]
 • تصحیح سرعت بررسی روشهای تصحیح سرعت اندازه گیری شده کشتی‌ها در آزمایشات دریانوردی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 125-135]
 • تصمیم‌گیری بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملیات بهینه در پایانه های کانتینری با استفاده از روش تصمیم-گیری برناردو [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 70-80]
 • تصمیم گیری چند معیاره مدل ارزیابی سوانح دریایی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتب دلفی فازی [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 51-61]
 • تصمیم‌گیری فازی مدل ارزیابی سوانح دریایی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتب دلفی فازی [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 51-61]
 • تعادل هاردی-واینبرگ تنوع ژنتیکی اردک ماهیEsox lucius (Linnaeus, 1758) تالاب‌های انزلی و امیر کلایه استان گیلان با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 55-63]
 • تعادل هاردی‌‌–‌ واینبرگ بررسی ساختار جمعیتی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در مناطق انزلی و گمیشان با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 4-14]
 • تعداد ضربه بررسی تأثیر پارامترهای شعاع کوبه و تعداد ضربه بر بهسازی خاک به روش تراکم دینامیکی در راستای احداث سازه های‌دریایی [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 75-90]
 • تغذیه بررسی رفتارهای تولید مثلی و تغذیه گاماروس دریای خزر (Pontogammarus maeoticus )در شرایط آزمایشگاهی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 20-28]
 • تغذیه آبزیان ارزیابی سرعت تکثیر، میزان پروتئین و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو سویه فیتوپلانکتون آب شور ریز جلبک Dunaliella، تحت اثر تغییر برخی عوامل محیطی [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 25-42]
 • تغذیه آغازین تأثیر تغذیه لارو قزل آلای رنگین کمان ((Oncorhynchus mykiss با ناپلی Artemiaurmiana غنی شده با روغن‌های گیاهی بر مقاومت در برابر تنش دما، شوری وکمبود اکسیژن [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 42-51]
 • تغییرات پس از مرگ بررسی تغییرات میکروبی، بیوشیمیایی و حسی ماهی گطان (Luciobarbus xanthopterus) نگهداری شده در یخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • تغییرات سیمای سرزمین پایش تغییرات پوشش سرزمین/کاربری سرزمین در پهنه ی ساحلی جلگه خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تغییرات وسعت بررسی رابطه میان وقوع خشکسالی هیدرولوژیک و تغییرات گستره مانگروهای استان هرمزگان [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 82-95]
 • تفریخ تأثیر انتقال کوتاه مدت گامتهای خنک شده ماهی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss در کیسه های حاوی اکسیژن مرطوب بر افزایش کارایی لقاح [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 16-24]
 • تفریخ اثر مقادیر مختلف ویتامین C بر کارایی تفریخ و بازماندگی ناپلیوس آرتمیای دریاچه مهــارلو (Artemia parthenogenetica) در درجه حرارتهای مختلف [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 64-71]
 • تفریخ تخم تاثیر غلظتهای مختلف کلسیم آب محیط انکوباسیون بر میزان تفریخ و محتویات یونی (کلسیم، پتاسیم، مس و منگنز) تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در یک سازگان مداربسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • تکثیر مصنوعی تکثیر مصنوعی ماهی سفیدک سیستان، Schizothorax zarudnyi با استفاده از هورمون های سنتتیک [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 1-11]
 • تکثیر مصنوعی یکسان سازی غلظت اسپرم مولدین نرماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در شیوه لقاح مخلوط و تأثیر آن بر تنوع ژنتیکی نسل F1 [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 45-57]
 • تکثیر مصنوعی همبستگی پارامترهای کیفی اسپرم با میزان مشارکت مولدین نر ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در تولید نسل F1 در شیوه لقاح مخلوط گامتها [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 50-60]
 • تکثیر و پرورش فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837) [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 20-30]
 • تکثیر و پرورش فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 30-40]
 • تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی کارایی نسبی بنادر کانتینری عمده‌ی منطقه‌ی خاورمیانه با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 69-80]
 • تلفیق اطلاعات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌های T/P وJason-1 برای تعیین توپوگرافی سطح دریا در خلیج فارس و دریای عمان تلفیق اطلاعات ارتفاع سنجی ماهواره های T/P وJason-1 برای تعیین توپوگرافی سطح دریا در خلیج فارس و دریای عمان [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 31-41]
 • تمرین هوازی در آب تأثیر یک دوره تمرین هوازی در آب برسطوح پلاسمایی آپلین و رزیستین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنش شدید کمبود اکسیژن بررسی اثر سطوح مختلف رنگدانه آستاگزانتین در جیره غذایی بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و ایمنی غیر اختصاصی میگوی جوان پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در مواجهه با تنش کاهش شدید اکسیژن [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 103-114]
 • تنظیم اسمزی پاسخ های ساختاری کلیه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) در سازش با شوری های مختلف محیطی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 15-21]
 • تنگه هرمز محاسبه عددی عدد پرانتل در لایه بندی ستون آب تنگه هرمز [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 14-26]
 • تنگه هرمز طراحی مدل‌ عددی جهت بررسی اثر کشند و باد در حوضه‌ی آزمایش‌گاهی در تشابه با خلیج‌فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنوع درون‌گونه‌ای ارزیابی اعتبار وجودی (Acropora clathrata (Brook, 1891 در شمال خلیج‌فارس: بر اساس تحلیل‌های مورفولوژیک، مورفومتریک و ژنتیک [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 13-25]
 • تنوع زیستی بررسی پراکنش و تنوع زیستی خرچنگ‌های بستر نرم منطقه بین جزر و مدی خلیج چابهار [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 1-13]
 • تنوع زیستی بررسی ساختارجوامع فیتوپلانکتونی درآب های جنوبی سواحل جزیره قشم در استان هرمزگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی درختان حرا در سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش مولکولی RAPD [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 81-90]
 • تنوع ژنتیکی مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی کفال پوزه باریک Liza saliens (Risso, 1810) در دو منطقه صیادی سواحل استان مازندران با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 22-33]
 • تنوع ژنتیکی تعیین تنوع ژنتیکی جمعیت ماهیان گورخری Aphanius ginaonis و Aphanius dispar در آبهای داخلی هرمزگان و بوشهر با استفاده از نشانگر مولکولیPCR-RFLP [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 1-9]
 • تنوع گونه ای فیتوپلانکتون پراکنش فصلی فیتوپلانکتون های غالب در خزر جنوبی (سواحل مازندران) و ارتباط آن با عوامل محیطی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 87-101]
 • توارث مندلی بررسی توارث مندلی در هیبرید حاصله از ماهی شاه کولی ماده و سیاه کولی خزری نر با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 50-58]
 • توالی یابی بررسی تنوع ژنتیکی جنسCrassostrea در سواحل بندر امام خمینی با روش تعیین توالی ژن 16S rRNA [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 14-22]
 • توان الکتریکی بررسی تولید انرژی از پتانسیل جزر و مد در مقیاس آزمایشگاهی ( مطالعه موردی خور دورق) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 116-125]
 • توان انعکاس بررسی توان جذبی امواج الکترومغناطیسی توسط لایه نازک پلاسمای کوانتومی مغناطیده [(مقالات آماده انتشار)]
 • توان مهارشده بررسی تغییرات ناگهانی توان مهار شده در ناحیه‌ی گالوپینگ برای دو سیلندر پشت سر هم [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 36-46]
 • توده زنده پراکنش و تراکم بچه ماهیان آبهای ساحلی خوزستان [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 69-78]
 • توده زنده بررسی CPUE، CPUA و توده زنده ماهی سنگسر معمولی (Pomadasyskaakan) در آب‌های استان بوشهر(خلیج فارس) [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 56-65]
 • توربین بادی شناور بررسی تأثیر نیروهای آیرودینامیک بر عملکرد توربین بادی شناور [(مقالات آماده انتشار)]
 • توزیع فشار تحلیل ورود اریب گوه به آب و مطالعه پارامتری توزیع فشار [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعه صادرات تعیین و اولویت بندی عوامل و شاخص‌های مؤثر بر توسعه صادرات در مناطق آزادایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعه گردشگری بررسی عوامل موثر در جذب گردشگران ورزشی فعال به گردشگری ساحلی دریای خزر [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 61-74]
 • توسعۀ آبزی‌پروری تحلیل و تعیین چالش‌های پیشِ روی صنعت تکثیر میگوی ایران [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 56-68]
 • توفان گونو پیش بینی ارتفاع امواج ناشی از مد توفان در سواحل ایرانی دریای عمان [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 41-50]
 • تولید پروتئین اثر سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخص های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل‎ماهی (Huso huso) جوان پرورشی [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]
 • تولید زیستی تولید زیستی و تعیین خواص نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن با استفاده از جلبک دریایی Sargassum ilicifolium [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 25-32]
 • تولید مثل مقایسه شاخص های تولید مثلی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) صید شده در دریا و رودخانه [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 32-43]
 • تولید مثل برخی از خصوصیات تولید مثلی رفتگر ماهی خاردار (Cobitis taenia) در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 10-20]
 • تولید مثل بررسی رفتارهای تولید مثلی و تغذیه گاماروس دریای خزر (Pontogammarus maeoticus )در شرایط آزمایشگاهی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 20-28]
 • تولید میگو تحلیل و تعیین چالش‌های پیشِ روی صنعت تکثیر میگوی ایران [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 56-68]
 • تئوری امواج ایری بررسی اندرکنش سیال و سازه بر بدنه سکوی نیمه مستغرق دریایی تحت اثر امواج منظم دریا [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 62-73]
 • تئوری نواری (strip theory) بررسی تاثیر وزنه های رها بر حرکات رول کشتی [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جاذب استفاده از نانومتخلخل کوکوربیت (6) اوریل به عنوان جاذبی جدید برای حذف رنگ های کنگورد و اریتروسین از اکوسیستمهای آبی [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 25-35]
 • جایگزینی آرد ماهی تاثیر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز (Piaractus brachypomus) بر روی عملکرد رشد و مورفولوژی روده [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 47-55]
 • جبران سازی توان راکتیو بهبود پروفیل ولتاژ سیستم الکتریکی شناور با بکارگیری جبران ساز توان راکتیو [(مقالات آماده انتشار)]
 • جبهه‌های دمایی آشکارش جبهه‌های ساحلی خلیج عمان و فارس با الگوریتم کنی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 34-44]
 • جت سطحی بررسی آزمایشگاهی سرعت پیشروی جریان در جت سطحی مستطیلی همگرا با و بدون شیب طولی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 1-13]
 • جت سطحی دایره‌‌ای انتشار جریان چگال جت دایره ای در محیط پذیرنده بی نهایت کم عمق ساکن [(مقالات آماده انتشار)]
 • جت غلیظ بررسی اثر زاویه قائم و خصوصیات هیدرولیکی بر نحوة توزیع جریان جت غلیظ منفرد با استفاده از مدل فیزیکی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 51-60]
 • جذب آنیونی استفاده از هیولاندیت اصلاح شده توسط سورفکتانت کاتیونی به عنوان جاذبی جدید در حذف آنیون ها از سیستم مدار بسته پرورش قزل آلا [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 69-78]
 • جذب فلزات بررسی نقش مواد آلی در تغییرات غلظت فلزات نیکل، جیوه و کادمیوم موجود در رسوب و برگ Avicennia marina در سواحل بندرامام خمینی [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 68-76]
 • جذب گردشگر بررسی عوامل موثر در جذب گردشگران ورزشی فعال به گردشگری ساحلی دریای خزر [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 61-74]
 • جذب و انتقال بررسی توان جذبی امواج الکترومغناطیسی توسط لایه نازک پلاسمای کوانتومی مغناطیده [(مقالات آماده انتشار)]
 • جریانات باقی مانده جزر و مدی مدل‌سازی جریانات باقی مانده جزر و مدی در خلیج پزم [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 47-57]
 • جریان آرام اثر شاخص رفتاری سیال پاورلا بر ضریب لیفت و درگ هیدروفویل در جریان آرام [(مقالات آماده انتشار)]
 • جریان پتانسیل تحلیل هیدورفویل با طول بینهایت در نزدیکی سطح آزاد [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 38-48]
 • جریان جزرومدی اثر خط ساحلی بر الگوی جریان جزرومدی [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 12-25]
 • جریان جزرومدی مدل سازی هیدرودینامیکی در مصب اروندرود ایران تحت اثر جریانهای جزرومدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جریان چگال انتشار جریان چگال جت دایره ای در محیط پذیرنده بی نهایت کم عمق ساکن [(مقالات آماده انتشار)]
 • جریان رودخانه ایی بررسی اثرات جزر و مد دریایی خلیج فارس بر روی منحنی اشل- دبی در رودخانه کارون [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 31-40]
 • جریان زیربحرانی و فوق بحرانی بررسی خصوصیات جریان غلیظ در اثر تغییر رژیم جریان [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 112-121]
 • جریان غلیظ ‌بررسی عددی تأثیر ایجاد زبری، الگوی قرارگیری، ارتفاع و شکل زبری در کنترل جریان غلیظ با استفاده از ANSYS-CFX [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 66-77]
 • جریان غلیظ بررسی خصوصیات جریان غلیظ در اثر تغییر رژیم جریان [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 112-121]
 • جریان غلیظ مقایسه آزمایشگاهی اثر مانع متخلخل و مانع پلکانی متخلخل در کنترل جریان غلیظ [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 86-96]
 • جریان غلیظ بررسی اثر عوامل مختلف بر میزان کشش آب ساکن در جریان‌های غلیظ [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • جریان نفوذی ترموهالین مطالعه ساختار لایه ای خلیج فارس به خلیج عمان و تاثیر آن بر روی انتشار صوت با چشمه های آکوستیکی نزدیک جریان نفوذی در فصل بهار [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 110-120]
 • جریان های بادرانده طراحی یک مدل عددی اقیانوسی سه بعدی برای مطالعه گرما پویشی جریان های بادرانده [(مقالات آماده انتشار)]
 • جرم عرشه ارزیابی سکوهای دریایی نوع جکت به روش آنالیز موج افزایشی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 98-107]
 • جیره غذایی اثرات جیره های غذایی تجاری بیضا و گلد کوین برروی فاکتور‌های رشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه میگوی پا سفید غربی (Lithopenaeusvannamei) [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 88-94]
 • جیره های غذایی فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837) [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 20-30]
 • جزایر مرجانی ارزیابی اعتبار وجودی (Acropora clathrata (Brook, 1891 در شمال خلیج‌فارس: بر اساس تحلیل‌های مورفولوژیک، مورفومتریک و ژنتیک [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 13-25]
 • جزیره خارک شناسایی و بررسی اکولوژیکی دوکفه‌ای‌های ماکروبنتیک منطقه بین جزرومدی جزیره خارک(خلیج فارس) [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 8-15]
 • جزیره شیدور بررسی عوامل موثر بر انتخاب محل لانه سازی در لاک پشت های منقار عقابی(Eretmochelys Imbricata) جزیره شیدور [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 49-56]
 • جزیره قشم طبقه‌بندی اکولوژیک بیوتاپ ‌های بین جزرومدی شمال جزیره قشم بر اساس استاندارد ساحلی و دریایی (CMECS) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 11-20]
 • جزیره قشم برخی از پارامتر‌های بیواکولوژیک دلفین بینی بطری اقیانوس هند و آرام (Tursiops aduncus) در آب‌های جزایر قشم و هنگام [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 102-110]
 • جزیره کیش بررسی پاسخ های رفتاری بچه لاک پشت های عقابی در مواجهه با اختلالات نور مصنوعی در سواحل جزیره کیش [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 57-64]
 • جزیره هرمز بررسی الگوهای پراکنش سخت‌پوستان در سواحل صخره‌ای جزیره هرمز [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 74-86]
 • جزیره هرمز بررسی الگوهای پراکنش دوکفه‌ای‌ها در سواحل صخره‌ای جزیره هرمز [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 86-100]
 • جزیره هرمز تنوع ریخت شناسی ماهی کیجار بزرگ (Saurida tumbil) در سواحل شمالی خلیج فارس (آبهای هرمزگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جزیره هنگام برخی از پارامتر‌های بیواکولوژیک دلفین بینی بطری اقیانوس هند و آرام (Tursiops aduncus) در آب‌های جزایر قشم و هنگام [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 102-110]
 • جزرومد مطالعه و بررسی برآورد انرژی قابل استحصال از موج و جریان جزرومدی در خلیج چابهار [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 91-107]
 • جزرومد برآورد انرژی الکتریکی حاصل از جزرومد در خور دورق [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 16-24]
 • جزرو مد بررسی وضعیت هیدرودینامیک بندر صادراتی ماهشهر با استفاده از نرم‌افزار MIKE21 [(مقالات آماده انتشار)]
 • جزر و مد مدل سازی مقایسه پخش آلودگی در اروندرود در فصل کم‌آبی و پر‌آبی [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 13-24]
 • جلبک اسپیرولینا بهبود رنگ ماهی سیکلید مالاوی زبرا(Pseudotropheus zebra) با تجویزخوراکی ریزجلبک اسپیرولینا( Arthrospira maxima) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 64-76]
 • جلبک دریایی سارگاسوم تولید زیستی و تعیین خواص نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن با استفاده از جلبک دریایی Sargassum ilicifolium [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 25-32]
 • جلبک سبزChaetomorpha sp تعیین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان فنول کل دوگونه جلبک دریایی خلیج‌فارس Chaetomorpha sp وColpomenia sinuosa در شرایط آزمایشگاهی (In vitro) [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 64-77]
 • جلبک قرمز تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی بر رشد جلبک های قرمز Gracilariopsispersica و Gracilariacorticata بعنوان پتانسیل آبزی پروری دریایی در خلیج فارس [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 80-90]
 • جلبک قرمز تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی بر رشد جلبک های قرمز Gracilariopsis persica و Gracilaria corticata بعنوان پتانسیل آبزی پروری دریایی در خلیج فارس [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 11-20]
 • جلبک قهوه‌ای Colpomenia sinuosa تعیین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان فنول کل دوگونه جلبک دریایی خلیج‌فارس Chaetomorpha sp وColpomenia sinuosa در شرایط آزمایشگاهی (In vitro) [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 64-77]
 • جلبک های خلیج فارس ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنلی و ترکیبات فلانوئیدی ماکروجلبک های سواحل شمالی خلیج فارس در استان بوشهر [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 45-54]
 • جلبک های قهوه ای ارزیابی اکولوژیکی جلبک های قهوه ای ماکروسکوپی سواحل استان بوشهر [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 15-24]
 • جلگه مکران فرایندهای غالب شکل‌زا در تشکیل توده‌های ماسه‌‌ای مناطق ساحلی، مطالعه موردی: جلگه غربی مکران [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 97-114]
 • جمعیت ماکروبنتوز بررسی پراکنش و فراوانی جوامع کفزیان در سواحل جنوبی دریای خزر (محدوده آستارا-‌‌چابکسر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جنسیت مقایسه ترکیب اسیدهای آمینه در بافت ماهیچه ماهیان وحشی و پرورشی نر و ماده شانک زرد باله Acanthopagrus latus [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 58-66]
 • جنگل شناسایی و رتبه بندی عوامل تخریب جنگل های مانگرو با استفاده از روش Promethee II [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 1-12]
 • جنگل حرا بررسی عوامل دریایی موثر بر توزیع جنگل های حرا با کاربرد رگرسیون منطقی مطالعه نمونه: استان هرمزگان [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 18-28]

چ

 • چابهار مطالعه و بررسی برآورد انرژی قابل استحصال از موج و جریان جزرومدی در خلیج چابهار [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 91-107]
 • چابهار مطالعه تأثیر پدیده مونسون بر تغییر غلظت فلزات سنگین Cd، Cu، Ni، Pb و Zn در رسوبات امتداد خلیج گواتر تا پزم [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 15-25]
 • چابهار خالص سازی و بررسی فیلوژنی گونه Amphora cf. coffeaeformis جدا شده ازآب‌های سواحل چابهار بر اساس توالی ژنی LSU-rDNA [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 42-50]
 • چارت دیتوم تهیه چارت دیتوم برای منطقه خلیج فارس و دریای عمان بر اساس داده¬های ارتفاع¬سنجی ماهوارهJason-1 [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 33-39]
 • چالش‌ها تحلیل و تعیین چالش‌های پیشِ روی صنعت تکثیر میگوی ایران [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 56-68]
 • چالش های بنادر بررسی عوامل موثر بر هاب شدن بنادر جنوبی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • چربی اکسید شده اثرات تغذیه با روغن ماهی اکسید شده، بر رشد و متابولیسم چربی در تاسماهی هیبرید (Huso huso ♂× Acipenser ruthenus♀) [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 78-88]
 • چربی کبد تاثیر دوره‌های گرسنگی کوتاه مدت بر ترکیبات بیوشیمیایی بدن، گلیکوژن و چربی کبد در بچه ماهی صبیتی Sparidentex hasta [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 60-70]
 • چشم زدگی تأثیر انتقال کوتاه مدت گامتهای خنک شده ماهی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss در کیسه های حاوی اکسیژن مرطوب بر افزایش کارایی لقاح [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 16-24]
 • چشمه شور زمین شیمی فلزات سنگین در چشمه های شور استان خوزستان به منظور ردیابی پتانسیل آلایندگی منابع آب استان خوزستان و خلیج فارس [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 75-87]
 • چگالی بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای فیزیکی (دما، شوری و چگالی) آب خلیج پزم [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 111-124]

ح

 • حباب روده‌ای مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک حباب روده‌ای ماهی شیربت Barbus grypus [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 45-55]
 • حجم محدود استخراج عددی ضرایب هیدرودینامیکی دمپینگ و جرم افزوده مانور شناورهوشمند زیرسطحی تا مرتبه سوم با استفاده از روش حجم محدود [(مقالات آماده انتشار)]
 • حداکثر احتمال بکارگیری الکوریتم‌های‌ شبکه عصبی و حداکثر احتمال در طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای جهت استخراج پوشش‌ زمین منطقه ساحلی اروند رود و بهمن‌شیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • حداکثر عمق آبشستگی بررسی اثر نفوذپذیری آبشکن باندال‌لایک بر حداکثر عمق آبشستگی در قوس 90 درجه و در شرایط مستغرق [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 97-109]
 • حداکثر محصول قابل برداشت (MSY) ارزیابی ذخایر و تعیین میزان قابل برداشت گونه کیلکای معمولیcultriventris caspia (Svetovidov, 1941) Clupeonella در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 16-24]
 • حذف رنگ استفاده از نانومتخلخل کوکوربیت (6) اوریل به عنوان جاذبی جدید برای حذف رنگ های کنگورد و اریتروسین از اکوسیستمهای آبی [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 25-35]
 • حرا بررسی تنوع ژنتیکی درختان حرا در سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش مولکولی RAPD [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 81-90]
 • حرکات رول کشتی بررسی تاثیر وزنه های رها بر حرکات رول کشتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حرکت رول کشتی کاهش غلتش عرضی شناورها با استفاده از حل معادلات روشهای مخازن کنترل شده فعال و ژیرسکوپ ضد غلتش [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 97-103]
 • حساسیت زیست‌محیطی اولویت‌بندی معیارهای حساسیت زیست‌محیطی مانگروها با استفاده از روش FAHP [(مقالات آماده انتشار)]
 • حفاظت از حیات وحش بررسی پاسخ های رفتاری بچه لاک پشت های عقابی در مواجهه با اختلالات نور مصنوعی در سواحل جزیره کیش [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 57-64]
 • حفاظت سواحل بررسی میزان جابجایی های افقی و عمودی دیوار ساحلی با استفاده از نرم افزار FLAC 3D [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 114-125]
 • حقوق بین‌الملل تنوع در راهکار یا پیچیدگی در ساختار: روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی حادث در نتیجه انجام فعالیت‌های تحقیقاتی علمی دریایی در کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 66-80]
 • حقوق دریاها تنوع در راهکار یا پیچیدگی در ساختار: روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی حادث در نتیجه انجام فعالیت‌های تحقیقاتی علمی دریایی در کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 66-80]
 • حلوا سفید (Pumpus argenteus) پویایی جمعیت و ارزیابی ذخیره ماهی حلوا سفید Pumpus argenteus )) در آبهای ساحلی استان خوزستان [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 53-63]
 • حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی تنوع در راهکار یا پیچیدگی در ساختار: روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی حادث در نتیجه انجام فعالیت‌های تحقیقاتی علمی دریایی در کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 66-80]
 • حمل‌و‌نقل اثر جانشینی انرژی در بخش حمل‌و‌نقل ایران بر اساس تابع تولید ترانسلوگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • حمل‌ونقل دریایی ارزیابی کارایی نسبی بنادر کانتینری عمده‌ی منطقه‌ی خاورمیانه با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 69-80]
 • حمل و نقل دریایی شناسایی و رتبه بندی علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری با استفاده از روش تاپسیس [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 91-100]
 • حمل ونقل دریائی یکنواخت سازی قواعد حاکم بر حمل ونقل دریائی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حمل و نقل کانتینری بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی در ارزیابی رقابت پذیری خدمات بندری [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 96-112]
 • حوضة پنج لایه‌ی اقیانوسی شبیه سازی عددی نگره اکمن در یک حوضه ی پنج لایه ی اقیانوسی [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 41-48]
 • حوضچه کشش بررسی اثر زاویه خیز کف متغیر، بر مولفه های هیدرودینامیکی شناور پروازی در آب آرام [(مقالات آماده انتشار)]

خ

 • خار خصوصیات بافت‏شناسی سلول‏های ترشح کننده زهر در خار 3 گونه از سفره‏ماهی‏های دم‏گزنده (Dasyatidae): Dasyatis bennetti ، Himantura walga ، Himantura gerrardi، در آب‏های شمالی خلیج فارس و دریای عمان [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 33-41]
 • خارپوستان بررسی روند نوسانات زمانی و مکانی جوامع ستاره دریایی(Astropecten hemprichi) و توتیای دریایی(Diadema setosum) در سواحل خلیج چابهار [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 81-90]
 • خارپوستان مطالعه ریخت‌سنجی توتیای دریایی (de Blainville, 1825) Echinometra mathaei در سواحل بندرلنگه، خلیج فارس [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 42-55]
 • خاورمیانه ارزیابی کارایی نسبی بنادر کانتینری عمده‌ی منطقه‌ی خاورمیانه با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 69-80]
 • خدمات ارزش افزوده بنادر ارزیابی تأثیر ارائه خدمات ارزش افزوده بر رقابت پذیری بنادر ایران [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 1-11]
 • خدمات بندری بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی در ارزیابی رقابت پذیری خدمات بندری [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 96-112]
 • خرچنگ شناسایی گونه ای و بررسی تاثیر پدیده مانسون بر خرچنگ های خانواده Ocypodidae(Decapoda: Brachyura) در مناطق جزر و مدی دریای عمان، استان هرمزگان [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 16-30]
 • خرچنگ بررسی پراکنش و تنوع زیستی خرچنگ‌های بستر نرم منطقه بین جزر و مدی خلیج چابهار [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 1-13]
 • خرچنگ منزوی تعیین غلظت میان کشندگی نیترات سرب و بررسی پاسخ‌های رفتاری در خرچنگ منزوی Diogenes avarus [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 56-65]
 • خرمشهر بررسی اثرات جزر و مد دریایی خلیج فارس بر روی منحنی اشل- دبی در رودخانه کارون [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 31-40]
 • خرمشهر ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث اسکله یارد ولیعصر خرمشهر با استفاده از ماتریس ایرانی و ماتریس ارزیابی سریع [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]
 • خزر جنوبی پراکنش فصلی فیتوپلانکتون های غالب در خزر جنوبی (سواحل مازندران) و ارتباط آن با عوامل محیطی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 87-101]
 • خشکرود مقایسه تاثیر پذیری مراحل مختلف رشد بچه ماهی سفید (Rutilus firissi kutum) در پاسخ دهی به مورفولین بعنوان تقویت کننده حافظه رفتار بازگشت به رودخانه [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 14-22]
 • خشکسالی هیدرولوژیک بررسی رابطه میان وقوع خشکسالی هیدرولوژیک و تغییرات گستره مانگروهای استان هرمزگان [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 82-95]
 • خشکسالی و ترسالی ردیابی وضعیت خشکسالی و ترسالی تالاب بین المللی شادگان با کمک شاخص SPEI (از سال 1950 تا 2015) [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 1-9]
 • خصوصیات ریخت شناسی بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی لارو میگوهای Dendrobranchiata در منطقه زیستگاه های مصنوعی سواحل خوزستان(منطقه بحرکان) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 50-60]
 • خصوصیات زیستی بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی صبور (Tenualosa ilisha) و بافت شناسی گناد در زمان تخم‌ریزی و پس از آن [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 76-86]
 • خصوصیات فیزیکوشیمیایی تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی ژلاتین استخراجی از عروس دریاییCrambionella orsini خلیج فارس [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 77-85]
 • خصوصیات مرفومتریک تاثیر دما و فتوپریود بر میزان تولید و خصوصیات مرفومتریک آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Muller, 1785) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 67-76]
 • خصوصیات مورفومتریک شناسایی لارو ماهیان درلایه ی سطحی دریای عمان درمحدوده ی استان هرمزگان [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 91-100]
 • خط ساحلی بررسی تغییرات خط ساحلی شهرستان دیر با استفاده از داده‌های ماهواره لندست، سنجنده TM و OLI سال‌های 1991 و 2014 [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 1-12]
 • خط ساحلی اثر خط ساحلی بر الگوی جریان جزرومدی [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 12-25]
 • خفگی تاثیر روش های مختلف کشتار (خفگی و صید الکتریکی) بر خواص کیفی گوشت ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلیج پزم بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای فیزیکی (دما، شوری و چگالی) آب خلیج پزم [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 111-124]
 • خلیج پزم مدل‌سازی جریانات باقی مانده جزر و مدی در خلیج پزم [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 47-57]
 • خلیج چابهار بررسی نرم تن Chiton lamyi از نظر شاخص زیستی آلودگی عناصر سمی کادمیم، مس، آرسنیک و جیوه در سواحل خلیج چابهار [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 56-66]
 • خلیج چابهار اثرات تغییرات شوری و دمای ناشی از آب نمک تخلیه شده از کارخانه ی آب شیرین کن بر روی ساختار جمعیت پرتاران در خلیج چابهار [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 41-50]
 • خلیج چابهار بررسی پراکنش و تنوع زیستی خرچنگ‌های بستر نرم منطقه بین جزر و مدی خلیج چابهار [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 1-13]
 • خلیج چابهار الگوی پراکنش و فراوانی زمانی و مکانی ستاره شکننده (Macrophiothrix cheneyi : Ophiuroidea ) در سواحل خلیج چابهار [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 46-55]
 • خلیج چابهار توﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﺑﻮمﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش زﯾﺴﺖﺳﺎزهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (بیوراک) جهت کاشت مرجان در خلیج چابهار [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلیج چابهار تعیین غلظت و توزیع فصلی آلاینده‌های فتالات استر در آب‌های سطحی خلیج چابهار [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلیج چابهار استفاده از میکرو‌استخراج مایع- مایع برای پیش‌تغلیظ و استخراج فرم آلدهید از آب دریا بعد از مشتق سازی با دایمدون و تعیین آن‌ به روش اسپکتروفتومتری [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلیج عمان مطالعه ساختار لایه ای خلیج فارس به خلیج عمان و تاثیر آن بر روی انتشار صوت با چشمه های آکوستیکی نزدیک جریان نفوذی در فصل بهار [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 110-120]
 • خلیج فارس تجمع زیستی فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب و مس در دو کفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی (ره) [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]
 • خلیج فارس پراکنش و تراکم بچه ماهیان آبهای ساحلی خوزستان [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 69-78]
 • خلیج فارس تخمین پارامترهای جمعیتی ماهی کوترساده (Sphyraena jello) در آب های ساحلی بوشهر [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 26-36]
 • خلیج فارس شناسایی و بررسی اکولوژیکی دوکفه‌ای‌های ماکروبنتیک منطقه بین جزرومدی جزیره خارک(خلیج فارس) [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 8-15]
 • خلیج فارس بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گل خورک (Periophthalmus waltoni) با استفاده از نشانگر های RAPD در خلیج فارس [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 62-70]
 • خلیج فارس تخمین توده زنده و تراکم میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) در آبهای استان بوشهر، خلیج فارس [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 32-45]
 • خلیج فارس بررسی جمعیت ماهی راشگوی معمولی(Eleutheronema tetradactylum ) در سواحل خلیج فارس با کمک نشانگر ریزماهواره [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 29-37]
 • خلیج فارس تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی بر رشد جلبک های قرمز Gracilariopsispersica و Gracilariacorticata بعنوان پتانسیل آبزی پروری دریایی در خلیج فارس [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 80-90]
 • خلیج فارس مطالعه تغییرات ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی تخمدان شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) طی چرخه تولید مثلی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 65-57]
 • خلیج فارس بررسی خصوصیات ریخت شناسی و پراکنش دو گونه Indomysis annandalei و Rhopalophthalmus sp. از مایسیدها برای اولین بار از سواحل ایرانی خلیج فارس [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]
 • خلیج فارس مطالعه اکولوژی و تاکسونومی مدوز کیسه‌تنان(Malagazzidae, Phialucidae and Phialellidae) در شمال غرب خلیج فارس (سواحل بحرکان) [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 50-60]
 • خلیج فارس بررسی اثرات پساب صنایع پتروشیمی بر کیفیت آب خورموسی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 71-80]
 • خلیج فارس بررسی پاسخ های رفتاری بچه لاک پشت های عقابی در مواجهه با اختلالات نور مصنوعی در سواحل جزیره کیش [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 57-64]
 • خلیج فارس بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی لارو میگوهای Dendrobranchiata در منطقه زیستگاه های مصنوعی سواحل خوزستان(منطقه بحرکان) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 50-60]
 • خلیج فارس بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی مراحل لاروی زوآ دو گونه مختلف از خانواده (Epialtidae (Crustacea: Brachyura در سواحل جزیره هنگام (خلیج فارس) [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 61-70]
 • خلیج فارس زمین شیمی پزشکی عناصر اصلی پهنه کارون-اروند: پیامدهای احتمالی بر زیست بوم خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 67-84]
 • خلیج فارس پویایی جمعیت ماهی زمین کن دم نواری(Platycephalus indicus) در آبهای ساحلی بندرعباس [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 61-70]
 • خلیج فارس بررسی ساختار ژنتیکی ماهی شوورت Sillago sp. در سواحل هرمزگان با بکارگیری نشانگر ریزماهواره [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • خلیج فارس شبیه سازی سه بعدی داده های اندازه گیری دریای عمان در اواخر زمستان 2005 [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 21-31]
 • خلیج فارس بررسی ساختار بافتی گناد ماهی کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) خلیج فارس [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 1-10]
 • خلیج فارس بررسی تنوع ژنتیکی درختان حرا در سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش مولکولی RAPD [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 81-90]
 • خلیج فارس برآورد میزان ذخایر کفزیان آبهای شمال غرب خلیج فارس [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 74-83]
 • خلیج فارس صید دورریز در تور ترال توسط لنج های صیادی در شمال غرب خلیج‌فارس (خوزستان – ایران) [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 84-99]
 • خلیج فارس ارزیابی اکولوژیکی جلبک های قهوه ای ماکروسکوپی سواحل استان بوشهر [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 15-24]
 • خلیج فارس مطالعه بافتی گلبول های سفید و سنجش برخی اندیس های خونی در گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس در فصل سرد [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 15-21]
 • خلیج فارس ارزیابی عمق اپتیکی حاصل از تصاویر ماهواره MODIS در خلیج فارس [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 75-83]
 • خلیج فارس بررسی تغییرات الکترولیت ها و اوره خون با توجه به فصل تولیدمثل و اندازه بدن در گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 113-122]
 • خلیج فارس ارزیابی میزان کادمیوم در بافت های کبد و عضله ماهی زمین کن دم نواری Platycephalus indicus و رسوبات خور موسی(شمال غرب خلیج فارس) [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 123-133]
 • خلیج فارس شناسایی مورفولوژیک و مولکولی جلبکهای قهوه‌ای Padina sp. (Thivy, 196( در سواحل بندر لنگه، خلیج فارس [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 89-96]
 • خلیج فارس مطالعه و بررسی توزیع دامنه مؤلفه‌های جزرومدی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای عرب با استفاده از شبیه‌سازی عددی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 27-41]
 • خلیج فارس برخی از پارامتر‌های بیواکولوژیک دلفین بینی بطری اقیانوس هند و آرام (Tursiops aduncus) در آب‌های جزایر قشم و هنگام [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 102-110]
 • خلیج فارس تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی ژلاتین استخراجی از عروس دریاییCrambionella orsini خلیج فارس [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 77-85]
 • خلیج فارس بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی لاروی خرچنگ Diogenes sp. (Anomura: Diogenidae) از مصب رودخانه بهمن شیر (شمال غربی خلیج فارس) [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 28-36]
 • خلیج فارس صحت سنجی عمق نوری ریزگردها با استفاده از ایستگاه های زمینی آئرونت در مناطق دریایی (مطالعه موردی: خلیج‌فارس) [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 10-27]
 • خلیج فارس ارزیابی برآورد دمای سطح آب و ارتباط سنجی پارامتر دما با عمق در خلیج فارس با استفاده از سنجنده مودیس [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 130-142]
 • خلیج فارس بررسی تولید انرژی از پتانسیل جزر و مد در مقیاس آزمایشگاهی ( مطالعه موردی خور دورق) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 116-125]
 • خلیج فارس تولید نرم افزار تخمین ارتفاع آبخور جسم در خلیج فارس [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 135-143]
 • خلیج فارس استخراج و خنثی‌سازی سم نماتوسیست عروس دریایی Crambionella orsini با استفاده از کیلیت Na-EDTA [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 103-113]
 • خلیج فارس بررسی ساختارجوامع فیتوپلانکتونی درآب های جنوبی سواحل جزیره قشم در استان هرمزگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلیج فارس بررسی عادات غذایی گربه ماهی زخمی ((Pay, 1877 Plicofollis tenuispinis در آبهای ساحلی غرب جزیره قشم در خلیج فارس [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 62-74]
 • خلیج فارس بررسی تنوع جمعیتی صدف مروارید ساز لب سیاه (Pinctada persica) در جزایر خارک، شیدور، هندورابی و لارک توسط روش PCR-RFLP [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلیج‌فارس طراحی مدل‌ عددی جهت بررسی اثر کشند و باد در حوضه‌ی آزمایش‌گاهی در تشابه با خلیج‌فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلیج‌فارس بررسی اثر اروندرود بر تغییر شوری خلیج فارس با استفاده از مدلسازی عددی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلیج فارس و دریای عمان تهیه چارت دیتوم برای منطقه خلیج فارس و دریای عمان بر اساس داده¬های ارتفاع¬سنجی ماهوارهJason-1 [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 33-39]
 • خلیج فارس و دریای عمان خصوصیات بافت‏شناسی سلول‏های ترشح کننده زهر در خار 3 گونه از سفره‏ماهی‏های دم‏گزنده (Dasyatidae): Dasyatis bennetti ، Himantura walga ، Himantura gerrardi، در آب‏های شمالی خلیج فارس و دریای عمان [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 33-41]
 • خلیج فارس و دریای عمان آشکارش جبهه‌های ساحلی خلیج عمان و فارس با الگوریتم کنی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 34-44]
 • خلیج نایبند مدل سازی عددی پخش آلودگی در خلیج نایبند [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 78-87]
 • خنثی سازی سم استخراج و خنثی‌سازی سم نماتوسیست عروس دریایی Crambionella orsini با استفاده از کیلیت Na-EDTA [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 103-113]
 • خور آبی بررسی مقایسه ای زیست شناسی تولید مثل ماهی گل خورک Scartelaos tenuis درسواحل جزر و مدی مناطق حفاظت شده خور آبی و خور آذینی (استان هرمزگان) [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 33-46]
 • خور آبی تنوع گونه های گل خورک در منطقه حفاظت شده خور آبی در استان هرمزگان [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • خور آذینی بررسی مقایسه ای زیست شناسی تولید مثل ماهی گل خورک Scartelaos tenuis درسواحل جزر و مدی مناطق حفاظت شده خور آبی و خور آذینی (استان هرمزگان) [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 33-46]
 • خوردگی بررسی تاثیر آندایزینگ در افزایش مقاومت به خوردگی آلیاژهای آلومینیوم هوائی و دریائی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 87-96]
 • خور دورق برآورد انرژی الکتریکی حاصل از جزرومد در خور دورق [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 16-24]
 • خور دورق بررسی تولید انرژی از پتانسیل جزر و مد در مقیاس آزمایشگاهی ( مطالعه موردی خور دورق) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 116-125]
 • خورموسی بررسی اثرات پساب صنایع پتروشیمی بر کیفیت آب خورموسی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 71-80]
 • خور موسی ارزیابی سلامت اکولوژیک نواحی ساحلی و خوریات خوزستان با استفاده از شاخص BOPA و BOPA-m [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]
 • خور موسی تاثیر آلاینده بیس فنل آ بر سطوح سلولی و مولکولی در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus ) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 20-30]
 • خور موسی ارزیابی میزان کادمیوم در بافت های کبد و عضله ماهی زمین کن دم نواری Platycephalus indicus و رسوبات خور موسی(شمال غرب خلیج فارس) [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 123-133]
 • خوزستان پراکنش و تراکم بچه ماهیان آبهای ساحلی خوزستان [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 69-78]
 • خوزستان سن، رشد و بلوغ ماهی صبور (Tenualosa ilisha) در شمال غرب خلیج فارس [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 47-58]

د

 • دیابت نوع 2 تأثیر یک دوره تمرین هوازی در آب برسطوح پلاسمایی آپلین و رزیستین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 [(مقالات آماده انتشار)]
 • دی اتیل هگزیل فتالات تعیین غلظت و توزیع فصلی آلاینده‌های فتالات استر در آب‌های سطحی خلیج چابهار [(مقالات آماده انتشار)]
 • داده هیدروگرافی عمق سنجی از نواحی کم عمق ساحلی با استفاده از تصاویر لندست-8 (مطالعه موردی: جنوب شرقی دریای خزر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دارخوین بررسی اثرات جزر و مد دریایی خلیج فارس بر روی منحنی اشل- دبی در رودخانه کارون [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 31-40]
 • دیازینون تعیین محدوده کشندگی و غلظت میانه کشنده (LC50 96h) آفت کش ارگانوفسفره دیازینون بر بچه ماهی سیم دریای خزر [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 70-81]
 • دامنه مؤلفه‌های جزرومدی مطالعه و بررسی توزیع دامنه مؤلفه‌های جزرومدی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای عرب با استفاده از شبیه‌سازی عددی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 27-41]
 • دانسیته بررسی اثر زاویه قائم و خصوصیات هیدرولیکی بر نحوة توزیع جریان جت غلیظ منفرد با استفاده از مدل فیزیکی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 51-60]
 • دبی شبیه‌سازی پلوم رودخانه اروند و بررسی اثر باد و دبی رودخانه بر ساختار آن با استفاده از مدل اقیانوسی هیدرودینامیکی سه‌بعدی FVCOM [(مقالات آماده انتشار)]
 • دی دایمر تأثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب در آب بر شاخص های فیبرینولیتیک (t-PA، PAI-1، کمپلکس t-PA/PAI-1 و دی دایمر) در ورزشکاران بازنشسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیر بررسی ساختار جمعیتی خیار دریایی Holothuria parva با استفاده از توالی یابی ژن ریبوزومال میتوکندری (16S rRNA) در سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 34-43]
 • دریا شناسایی فرصت ها و بهره گیری از آنها در جهت توسعه ی ورزش های آبی و ساحلی شهرستان بابلسر [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 43-60]
 • دریایی بررسی تاثیر آندایزینگ در افزایش مقاومت به خوردگی آلیاژهای آلومینیوم هوائی و دریائی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 87-96]
 • دریای خزر مقایسه شاخص های تولید مثلی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) صید شده در دریا و رودخانه [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 32-43]
 • دریای خزر ارزیابی ذخایر و تعیین میزان قابل برداشت گونه کیلکای معمولیcultriventris caspia (Svetovidov, 1941) Clupeonella در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 16-24]
 • دریای خزر وضعیت آلودگی دریای خزر و رودخانه¬های حوضه جنوبی آن از نظز مقادیر آلودگی جیوه بواسطه پایش پستانداران آبزی [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 3-11]
 • دریای خزر ساختار ژنتیکی جمعیت های مختلف ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) سواحل حوضه جنوبی دریای خزر در استان مازندران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 11-20]
 • دریای خزر برخی از خصوصیات تولید مثلی رفتگر ماهی خاردار (Cobitis taenia) در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 10-20]
 • دریای خزر مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی کفال پوزه باریک Liza saliens (Risso, 1810) در دو منطقه صیادی سواحل استان مازندران با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 22-33]
 • دریای خزر بررسی ساختار ژنتیک ماهی کفال طلایی (Liza aurata ) در تالابهای گمیشان و تالاب انزلی با روش مولکولی میکروستلایت [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 29-39]
 • دریای خزر بررسی رفتارهای تولید مثلی و تغذیه گاماروس دریای خزر (Pontogammarus maeoticus )در شرایط آزمایشگاهی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 20-28]
 • دریای خزر تاثیر دما بر روی ترجیح چشایی در بچه تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از اسیدهای آمینه آزاد [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 54-63]
 • دریای خزر بررسی زیستگاه و شناسایی گونه های شاخص استراکد (Crustacea: Ostracoda) جنوب شرقی دریای خزر [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 1-12]
 • دریای خزر تاثیرعوامل محیطی بر الگوی توزیع و پراکنش دوکفه ای Mytilaster lineatus (Gmelin,1789) در سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 93-102]
 • دریای خزر بررسی برخی شاخص‌های میکروبی و مواد‌مغذی در سواحل جنوبی دریای خزر، استان‌گیلان [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 66-76]
 • دریای خزر بررسی پراکنش و فراوانی جوامع کفزیان در سواحل جنوبی دریای خزر (محدوده آستارا-‌‌چابکسر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دریای خزر بررسی عوامل موثر در جذب گردشگران ورزشی فعال به گردشگری ساحلی دریای خزر [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 61-74]
 • دریای خزر جنوبی مطالعه عوامل تاثیرگذار بر نوسانات تراز آب خزر جنوبی [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 4-13]
 • دریای عرب مطالعه و بررسی توزیع دامنه مؤلفه‌های جزرومدی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای عرب با استفاده از شبیه‌سازی عددی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 27-41]
 • دریای عمان بیولوژی تغذیه ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 12-22]
 • دریای عمان شناسایی گونه ای و بررسی تاثیر پدیده مانسون بر خرچنگ های خانواده Ocypodidae(Decapoda: Brachyura) در مناطق جزر و مدی دریای عمان، استان هرمزگان [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 16-30]
 • دریای عمان بررسی روند نوسانات زمانی و مکانی جوامع ستاره دریایی(Astropecten hemprichi) و توتیای دریایی(Diadema setosum) در سواحل خلیج چابهار [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 81-90]
 • دریای عمان پراکنش، فراوانی و زیتوده Ampelisca sp.در ناحیه فلات قاره سواحل ایرانی دریای عمان [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 30-40]
 • دریای عمان پیش بینی ارتفاع امواج ناشی از مد توفان در سواحل ایرانی دریای عمان [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 41-50]
 • دریای عمان شبیه سازی سه بعدی داده های اندازه گیری دریای عمان در اواخر زمستان 2005 [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 21-31]
 • دریای عمان مطالعه و بررسی توزیع دامنه مؤلفه‌های جزرومدی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای عرب با استفاده از شبیه‌سازی عددی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 27-41]
 • دریای مکران بررسی تغییرات تراکم دوکفه‌ای‌های زیر جزر و مدی در مانسون زمستانه در سواحل شمالی دریای مکران (بریس، رمین، پسابندر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • درایوهای الکتریکی مدلسازی و شبیه سازی سامانه رانش الکتریکی شناورهای نظامی [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 11-20]
 • درجه حرارت اثر مقادیر مختلف ویتامین C بر کارایی تفریخ و بازماندگی ناپلیوس آرتمیای دریاچه مهــارلو (Artemia parthenogenetica) در درجه حرارتهای مختلف [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 64-71]
 • درصد بقاء بررسی تاثیر پودر جلبک اسپیرولینا Spirulina platensis در جیره غذایی بر میزان رشد و بازماندگی لارومیگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 25-34]
 • درصد فراوانی تجزیه و تحلیل استراتژی تغذیه ای در خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus, Linnaeus, 1758) با استفاده از مدل گرافیکی Castello درآب‌های سواحل خوزستان [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 37-46]
 • درصد فراوانی وقوع تجزیه و تحلیل استراتژی تغذیه ای در خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus, Linnaeus, 1758) با استفاده از مدل گرافیکی Castello درآب‌های سواحل خوزستان [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 37-46]
 • درصد لقاح مقایسه شاخص های تولید مثلی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) صید شده در دریا و رودخانه [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 32-43]
 • درگ اثر شاخص رفتاری سیال پاورلا بر ضریب لیفت و درگ هیدروفویل در جریان آرام [(مقالات آماده انتشار)]
 • دستگاه CTD بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای فیزیکی (دما، شوری و چگالی) آب خلیج پزم [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 111-124]
 • دستگاه گوارش ساختار میکروسکوپی روده فیل ماهی (Huso huso) از مرحله تفریخ تا زمان رهاسازی به دریا [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 36-45]
 • دفاع آنتی اکسیدانی اثر سطوح مختلف سرخارگل تغذیه ای بر رشد و دفاع آنتی اکسیدانی در ماهی استرلیاد(Acipenserruthenus)نوجوان [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 81-90]
 • دلفین بینی بطری اقیانوس هند و آرام برخی از پارامتر‌های بیواکولوژیک دلفین بینی بطری اقیانوس هند و آرام (Tursiops aduncus) در آب‌های جزایر قشم و هنگام [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 102-110]
 • دما تاثیر دما و فتوپریود بر رشد جمعیت و هم آوری آنتن منشعب آب شیرین Straus, 1820)) Moina macrocopa [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 48-56]
 • دما تاثیر دما و فتوپریود بر میزان تولید و خصوصیات مرفومتریک آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Muller, 1785) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 67-76]
 • دما بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای فیزیکی (دما، شوری و چگالی) آب خلیج پزم [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 111-124]
 • دمای سطحی آب دریا (SST) پیش بینی دمای سطحی آب با استفاده از آنالیز فوریه دردریای خزر [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 84-97]
 • دمای سطح دریا مطالعه عوامل تاثیرگذار بر نوسانات تراز آب خزر جنوبی [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 4-13]
 • دمای سطح دریا ارزیابی برآورد دمای سطح آب و ارتباط سنجی پارامتر دما با عمق در خلیج فارس با استفاده از سنجنده مودیس [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 130-142]
 • دینامیک دریا فرایندهای غالب شکل‌زا در تشکیل توده‌های ماسه‌‌ای مناطق ساحلی، مطالعه موردی: جلگه غربی مکران [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 97-114]
 • دینامیک سیالات محاسباتی محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی سکان با شبیه‌سازی آزمایش کشش استاتیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دینامیک‌سیالات ‌محاسباتی ارائه روش ترکیبی برای تحلیل هیدرودینامیکی شناورسواث [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهان‌گرد خزری بررسی استروئیدهای جنسی و بافت‌شناسی گنادهای مولدین مهاجر پاییزه و بهاره دهان‌گرد خزری (Caspiomyzon wagneri) در رودخانه‌ی شیرود (حوزه‌ی جنوبی خزر) [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 44-52]
 • دیوار ساحلی بررسی میزان جابجایی های افقی و عمودی دیوار ساحلی با استفاده از نرم افزار FLAC 3D [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 114-125]
 • دورریز صید دورریز در تور ترال توسط لنج های صیادی در شمال غرب خلیج‌فارس (خوزستان – ایران) [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 84-99]
 • دوکفه ای امکان سنجی استفاده از گونه‌های دوکفه‌ای Barbatia hellblingii و Saccostrea cucullata به عنوان پایشگر زیستی در سواحل خلیج فارس [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 11-20]
 • دوکفه‌ای شناسایی و بررسی اکولوژیکی دوکفه‌ای‌های ماکروبنتیک منطقه بین جزرومدی جزیره خارک(خلیج فارس) [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 8-15]
 • دو‌کفه‌ای تجمع زیستی فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب و مس در دو کفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی (ره) [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]
 • دوکفه‌ای‌ها بررسی الگوهای پراکنش دوکفه‌ای‌ها در سواحل صخره‌ای جزیره هرمز [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 86-100]
 • دونالیلا سالینا تغییر در رشد، تولید بتا-کاروتن و الگوی باند پروتئینی در ریزجلبک Dunaliella salina در حضور کلشیسین [(مقالات آماده انتشار)]

ذ

 • ذخیره سازی زیستی بررسی نقش مواد آلی در تغییرات غلظت فلزات نیکل، جیوه و کادمیوم موجود در رسوب و برگ Avicennia marina در سواحل بندرامام خمینی [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 68-76]
 • ذخیره گاه زیستکره حرا بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (روی، مس، سرب، کادمیوم) در بافت پر اگرت بزرگ (Egretta alba) در ذخیره گاه زیستکره حرا [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 65-73]

ر

 • رابطه طول وزن سن، رشد و بلوغ ماهی صبور (Tenualosa ilisha) در شمال غرب خلیج فارس [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 47-58]
 • رابطه طول-وزن بررسی برخی فراسنجه‌های رشد و ویژگی‌های تغذیه‌ای ماهی کریشو (Saurida tumbil) در سواحل خلیج فارس ایران [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 51-60]
 • رابطه طول– وزن بررسی الگوی رشد و رابطه طول و وزن بدن در شاه میگوی چنگال باریک Astacus leptodactylus [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 31-40]
 • رادیه شمع منفصل بررسی اثر تسلیح بالشتک شنی با ژئوگرید در رادیه شمع‌های منفصل قرار گرفته بر خاک های سست ماسه ای در مجاورت سواحل [(مقالات آماده انتشار)]
 • رادولا مطالعه بافت شناسی مجرای تولید توکسین های پپتیدی و تحویل آن ها در حلزون مخروطی دریایی (Conus frigidus, Reeve 1848) [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 96-107]
 • راندمان پروتئین اثر سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخص های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل‎ماهی (Huso huso) جوان پرورشی [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]
 • رانش شناور مدلسازی و شبیه سازی سامانه رانش الکتریکی شناورهای نظامی [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 11-20]
 • راهبرد لجستیک ارزیابی تأثیر ارائه خدمات ارزش افزوده بر رقابت پذیری بنادر ایران [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 1-11]
 • ریپ‌رپ ارائه معیار برای طراحی ریپ‌رپ جهت استفاده در طرح‌های حفاظت سواحل قوسی شکل [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 81-90]
 • رتبه‌بندی بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملیات بهینه در پایانه های کانتینری با استفاده از روش تصمیم-گیری برناردو [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 70-80]
 • رتبه‌بندی نیازها ترسیم و رتبه بندی سلسله مراتب نیازهای کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 33-55]
 • ریخت‌سنجی تنوع ریخت شناسی ماهی کیجار بزرگ (Saurida tumbil) در سواحل شمالی خلیج فارس (آبهای هرمزگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریخت سنجی هندسی مقایسه ریختی سر فیل ماهی (Huso huso)، تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)، هیبرید دیپلوئیدی و تریپلوئیدی (نر تاسماهی سیبری × ماده فیل ماهی) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 23-34]
 • ریخت شناسی اسپرم بررسی برخی خصوصیات کیفی و ریخت شناسی اسپرم میگوی پا سفید غربی( (Litopenaeus vanamei در استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ردیابی ردیابی منشأ اقیانوسی محتوای آب بارشی بندر دیر، اسفندماه 1395 [(مقالات آماده انتشار)]
 • ردیابی والدین یکسان سازی غلظت اسپرم مولدین نرماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در شیوه لقاح مخلوط و تأثیر آن بر تنوع ژنتیکی نسل F1 [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 45-57]
 • ردیابی والدین همبستگی پارامترهای کیفی اسپرم با میزان مشارکت مولدین نر ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در تولید نسل F1 در شیوه لقاح مخلوط گامتها [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 50-60]
 • ریز جلبک بهینه‌سازی محیط کشت ریز جلبک Chlorella vulgaris جهت افزایش تولید نشاسته در ایران 1393 [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریز جلبک دانالیه‌لا ارزیابی سرعت تکثیر، میزان پروتئین و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو سویه فیتوپلانکتون آب شور ریز جلبک Dunaliella، تحت اثر تغییر برخی عوامل محیطی [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 25-42]
 • رزیستین تأثیر یک دوره تمرین هوازی در آب برسطوح پلاسمایی آپلین و رزیستین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریزگرد صحت سنجی عمق نوری ریزگردها با استفاده از ایستگاه های زمینی آئرونت در مناطق دریایی (مطالعه موردی: خلیج‌فارس) [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 10-27]
 • ریزماهواره بررسی ساختار جمعیتی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در مناطق انزلی و گمیشان با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 4-14]
 • ریزماهواره یکسان سازی غلظت اسپرم مولدین نرماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در شیوه لقاح مخلوط و تأثیر آن بر تنوع ژنتیکی نسل F1 [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 45-57]
 • ریزماهواره ساختار ژنتیکی جمعیت های مختلف ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) سواحل حوضه جنوبی دریای خزر در استان مازندران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 11-20]
 • ریزماهواره بررسی جمعیت ماهی راشگوی معمولی(Eleutheronema tetradactylum ) در سواحل خلیج فارس با کمک نشانگر ریزماهواره [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 29-37]
 • ریزماهواره بررسی ساختار ژنتیکی ماهی شوورت Sillago sp. در سواحل هرمزگان با بکارگیری نشانگر ریزماهواره [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • ریزماهواره مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی کفال پوزه باریک Liza saliens (Risso, 1810) در دو منطقه صیادی سواحل استان مازندران با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 22-33]
 • ریزماهواره تنوع ژنتیکی اردک ماهیEsox lucius (Linnaeus, 1758) تالاب‌های انزلی و امیر کلایه استان گیلان با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 55-63]
 • ریزماهواره ارزیابی اعتبار وجودی (Acropora clathrata (Brook, 1891 در شمال خلیج‌فارس: بر اساس تحلیل‌های مورفولوژیک، مورفومتریک و ژنتیک [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 13-25]
 • رژیم جریان بررسی خصوصیات جریان غلیظ در اثر تغییر رژیم جریان [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 112-121]
 • رژیم¬های نوری اثر رژیم های مختلف نوری بر شاخص های انکوباسیون تخم تاسماهی ایرانی Acipenserpersicus [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 25-35]
 • رسیدگی جنسی اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره غذایی بر رشد و شاخص های بیوشیمیایی همولنف مولد ماده میگوی سفیدغربی (Litopenaeus vannamei) طی رسیدگی جنسی و قطع پایه چشمی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 115-129]
 • رسوب ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی مصب رودخانه شور، شرق بندرعباس با استفاده از شاخص‌های مختلف [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 56-71]
 • رسوب مقایسه آزمایشگاهی اثر مانع متخلخل و مانع پلکانی متخلخل در کنترل جریان غلیظ [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 86-96]
 • رسوبات مطالعه تأثیر پدیده مونسون بر تغییر غلظت فلزات سنگین Cd، Cu، Ni، Pb و Zn در رسوبات امتداد خلیج گواتر تا پزم [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 15-25]
 • رسوبات خور موسی تجزیه زیستی بیس فنل آ با استفاده از باکتری بومی جدا شده از رسوبات خورموسی (خلیج فارس) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رسوبات سطحی ارزیابی الگوی توزیع مکانی هیدروکربن‌های آروماتیک چند‌حلقه‌ای (PAHs) و آلکان-های نرمال بر اساس غلظت و منشا در رسوبات سطحی تالاب شادگان، استان خوزستان [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 83-96]
 • رسوب سواحل چابهار تجمع فلزات سنگین (مس، سرب و نیکل) در رسوب و دوکفه ای Saccostrea cucullata در ناحیه بین جزر و مدی چابهار [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 10-25]
 • رسوب‌گذاری نقش تکتونیک جنبا و رسوب گذاری در تغییرات بستر رودخانه سطح دلتای جگین [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 91-100]
 • رسوب‌گذاری و فرسایش بررسی تغییرات خط ساحلی شهرستان دیر با استفاده از داده‌های ماهواره لندست، سنجنده TM و OLI سال‌های 1991 و 2014 [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 1-12]
 • رشد تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگو ساکارید بر شاخص های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل روده در فیل ماهیان (Linnaeus, 1754)Huso huso جوان پرورشی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 67-77]
 • رشد تاثیر سطوح مختلف انرژی بر روی کارایی رشد و ترکیبات لاشه در ماهی گطانBarbus xanthopterus در مرحله انگشت قدی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 53-64]
 • رشد بررسی اثرات شدت و طول دوره نوری بر رشد و بازماندگی میگوی‌های جوان سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 78-86]
 • رشد بررسی اثرات ناپلی آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره (EPA و DHA) بر رشد و بازماندگی پست لارو میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei) [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 22-30]
 • رشد اثرات سطوح مختلف اکسیژن بر رشد و ترکیب عضله در دو گروه وزنی از فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 13-25]
 • رشد تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی بر رشد جلبک های قرمز Gracilariopsispersica و Gracilariacorticata بعنوان پتانسیل آبزی پروری دریایی در خلیج فارس [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 80-90]
 • رشد اثرکاشت مکرر هورمون تری یدوتیرونین بر عملکرد فیزیولوژیک فیل ماهی ماده پرورشی (Huso huso) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 90-105]
 • رشد تأثیر ال- کارنیتین بر میزان رشد،بقاء، تولید مثل و ترکیب اسیدهای چرب parthenogenetic Artemia در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 56-47]
 • رشد بررسی بافت شناسی کلاسیک روده و پروفیل اسیدهای چرب میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) تحت تاثیر پربیوتیک اینولین [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 4-14]
 • رشد بررسی برخی فراسنجه‌های رشد و ویژگی‌های تغذیه‌ای ماهی کریشو (Saurida tumbil) در سواحل خلیج فارس ایران [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 51-60]
 • رشد اثر سطوح مختلف سرخارگل تغذیه ای بر رشد و دفاع آنتی اکسیدانی در ماهی استرلیاد(Acipenserruthenus)نوجوان [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 81-90]
 • رشد تاثیر عصاره زنجبیل بر خون شناسی و پارامترهای سرم شناسی و میزان رشد در ماهی بنی (Barbus sharpeyi) [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 100-110]
 • رشد بررسی رفتارهای تولید مثلی و تغذیه گاماروس دریای خزر (Pontogammarus maeoticus )در شرایط آزمایشگاهی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 20-28]
 • رشد تأثیر عصاره آنزیمی باسیلوس‌های پروبیوتیکی بررشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 1-10]
 • رشد اثر کاشت مکرر هورمون تری یدوتیرونین بر عملکرد فیزیولوژیک فیل ماهی ماده پرورشی (Huso huso) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشد تأثیر جایگزینی آرد ماهی با سطوح مختلف کنجاله کانولا بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب شیمیایی لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 77-88]
 • رشد بررسی توانایی حذف بیولوژیکی آنتراسن توسط باکتری Bacillus pumilus جداسازی شده از رسوبات نفتی بندر امام خمینی [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 35-43]
 • رشد سن، رشد و بلوغ ماهی صبور (Tenualosa ilisha) در شمال غرب خلیج فارس [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 47-58]
 • رشد اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره غذایی بر رشد و شاخص های بیوشیمیایی همولنف مولد ماده میگوی سفیدغربی (Litopenaeus vannamei) طی رسیدگی جنسی و قطع پایه چشمی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 115-129]
 • رشد اثرات تغذیه با روغن ماهی اکسید شده، بر رشد و متابولیسم چربی در تاسماهی هیبرید (Huso huso ♂× Acipenser ruthenus♀) [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 78-88]
 • رشد اثرات سطوح مختلف چربی جیره روی رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 33-42]
 • رشد اثرات جایگزینی پودرماهی با پودر سویای تخمیر شده بر عملکرد رشد، ترکیب بدن و فعالیت آنزیم های گوارشی در شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 8-17]
 • رشد بررسی تاثیر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس دلبروکی بر شاخص‌‌های رشد، تغذیه و بقاء تاسماهی ایرانی [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 40-52]
 • رشد طولی بررسی تاثیر پودر جلبک اسپیرولینا Spirulina platensis در جیره غذایی بر میزان رشد و بازماندگی لارومیگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 25-34]
 • رشد و بازماندگی تأثیر آرتمیای غنی شده با بتائین و غذای خشک بتائین دار بر رشد، بقا، مقاومت محیطی و ترکیب شیمیایی بدن لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 38-49]
 • رشد وترکیب بدن تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد و ترکیبات بدن بچه ماهی شانک (Acanthopagrus latus) [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 22-33]
 • رشد و نمو بررسی رشد و نمو پوست در مراحل لاروی ماهی هامور معمولی( (Epinephelus coioides [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 80-90]
 • رضایت شغلی ترسیم و رتبه بندی سلسله مراتب نیازهای کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 33-55]
 • رفتار تعیین غلظت میان کشندگی نیترات سرب و بررسی پاسخ‌های رفتاری در خرچنگ منزوی Diogenes avarus [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 56-65]
 • رفتارتغذیه ا ی تاثیر دما بر روی ترجیح چشایی در بچه تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از اسیدهای آمینه آزاد [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 54-63]
 • رفتار تغذیه ای میزان بلع و رفتار تغذیه ای لارو ماهی گوپی (Poecilia reticulata Peters) تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا ارومیه وآرتمیا فرانسیسکانا [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 64-73]
 • رفتار دینامیکی بررسی تأثیر نیروهای آیرودینامیک بر عملکرد توربین بادی شناور [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفتار مصرف کننده تحلیل رفتار مصرف کنندگان در تقاضای غذاهای دریایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رقابت ارزیابی تأثیر ارائه خدمات ارزش افزوده بر رقابت پذیری بنادر ایران [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 1-11]
 • رقابت پذیری طراحی چارچوب رقابت پذیری مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سطح بین المللی با رویکرد فراترکیب [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 14-42]
 • رقابت‌پذیری استراتژیک نقش شایستگی‌های بندر در رقابت‌پذیری استراتژیک بر عملکرد بنادر استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رگرسیون خطی پیش بینی بازار کرایه حمل فله خشک در سال های 2011 و 2012 [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 79-90]
 • رگرسیون خطی چندگانه تخمین توان کشتی‌های کانتینربر در مرحله طراحی اولیه با استفاده از روش رگرسیون خطی چند‌گانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • رگرسیون منطقی بررسی عوامل دریایی موثر بر توزیع جنگل های حرا با کاربرد رگرسیون منطقی مطالعه نمونه: استان هرمزگان [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 18-28]
 • رمزنگاری ارزیابی کارایی الگوریتم های رمزنگاری متقارن [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمزنگاری کلید متقارن ارزیابی کارایی الگوریتم های رمزنگاری متقارن [(مقالات آماده انتشار)]
 • روی بررسی غلظت فلزات سنگین (مس، روی و نیکل) بافت عضله میگوی پا سفید غربی در مزارع پرورشی استان بوشهر [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 91-100]
 • روابط اکولوژیکی پراکنش فصلی فیتوپلانکتون های غالب در خزر جنوبی (سواحل مازندران) و ارتباط آن با عوامل محیطی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 87-101]
 • رود جگین نقش تکتونیک جنبا و رسوب گذاری در تغییرات بستر رودخانه سطح دلتای جگین [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 91-100]
 • رودخانه مقایسه شاخص های تولید مثلی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) صید شده در دریا و رودخانه [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 32-43]
 • رودخانه اروند مطالعه اجتماعات سخت پوستان پلانکتونیک(پاروپایان، کلادوسرا) مصب رودخانه اروند با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEMSEM [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 1-13]
 • رودخانه اروند مدل سازی هیدرودینامیکی در مصب اروندرود ایران تحت اثر جریانهای جزرومدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رودخانه خرما و چسلی مقایسه ویژگی های ریخت شناسی و برخی خصوصیات زیست شناختی قزل آلای خال قرمزSalmo trutta fario رودخانه های چسلی و خرما در استان گیلان [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 34-46]
 • رودخانه کارون پیش‎بینی توزیع غلظت رسوبات معلق با استفاده از مدل شبکهعصبی مصنوعی [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 27-35]
 • رودخانه¬های حوضه جنوبی خزر وضعیت آلودگی دریای خزر و رودخانه¬های حوضه جنوبی آن از نظز مقادیر آلودگی جیوه بواسطه پایش پستانداران آبزی [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 3-11]
 • رودخانه‌های قابل کشتیرانی بررسی آزمایشگاهی تأثیر عمق کارگذاری ریپ‌رپ بر پایداری آن جهت محافظت از آبشکن در قوس 90 درجه به منظور استفاده در رودخانه‌های قابل کشتیرانی و خلیج‌ها [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 1-19]
 • رود زرد بررسی حساسیت پارامترهای مدل پیوسته محاسبه رطوبت خاک( مطالعه موردی: حوضه آبریز رود زرد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • روده مطالعه تغییرات ساختار بافتی روده آزاد ماهی دریای خزر Salmo trutta caspius Kessler,1877 در سطوح مختلف نوکلئوتید جیره [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 37-49]
 • روده ساختار میکروسکوپی روده فیل ماهی (Huso huso) از مرحله تفریخ تا زمان رهاسازی به دریا [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 36-45]
 • روش اجزاء محدود مشخصات پایداری و حرارتی صفحات کامپوزیتی دوپایداره در ورق‌های لایه‌ای با لایه‌چینی نامتقارن با در نظر گرفتن اثر لایه‌های رزین و وابستگی دمایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش اجزای محدود تحلیل الاستیک گریلاژ‌های ورقه‌ای در سازه شناورها با استفاده از روش‌ اجزای محدود [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 35-48]
 • روش اجزای محدود بررسی عددی روش جدید اتصال چسبی بین آلومینیوم و پانل ساندویچی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 122-134]
 • روش المان مرزی تحلیل هیدورفویل با طول بینهایت در نزدیکی سطح آزاد [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 38-48]
 • روش‌انتگرال‌میشل ارائه روش ترکیبی برای تحلیل هیدرودینامیکی شناورسواث [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش پاسخ سطحی بهینه سازی هیدرولیز آنزیمی ماهی تون زرد باله (Thunnus albacores) با استفاده از روش RSM [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش پانل‌ بررسی اثر طول موج و زاویه برخورد بر مقاومت اضافی کشتی در موج منظم [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش تجربی بررسی اثر طول موج و زاویه برخورد بر مقاومت اضافی کشتی در موج منظم [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش ترکیبی دوبدنه ارائه روش ترکیبی برای تحلیل هیدرودینامیکی شناورسواث [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش ریلی- ریتز بررسی تغییرات انحناء برحسب تغییر درجه حررات در صفحات کامپوزیتی دوپایداره [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 1-26]
 • روش سطح پاسخ بهینه سازی استخراج رنگدانه های کاروتنوئیدی از ضایعات خرچنگ آبی (Portunus pelagicus) ومیگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) توسط امواج فراصوت و مایکروویو [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش عددی DQ ارتعاشات آزاد کشتی به کمک مدل تیر تیموشنکو با استفاده از روش مربع سازی تفاضلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش کشتار تاثیر روش های مختلف کشتار (خفگی و صید الکتریکی) بر خواص کیفی گوشت ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش لای گروپ حل عددی معادلات جریان پایای لایه مرزی روی یک صفحه ی متحرک و در حضور تشعشع حرارتی به کمک روش Lie group [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش میدان دور بررسی اثر طول موج و زاویه برخورد بر مقاومت اضافی کشتی در موج منظم [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش میدان نزدیک بررسی اثر طول موج و زاویه برخورد بر مقاومت اضافی کشتی در موج منظم [(مقالات آماده انتشار)]
 • روغن کلزا معرفی پروتکل استاندارد غنی‌سازی ناپلی Artemia urmiana با روغن کلزا [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 61-70]
 • روغنهای گیاهی اثرات تغذیه ای ناپلیوس های Artemia urmiana غنی شده با روغن های گیاهی و ماهی بر ترکیب لاشه لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان ( ( Oncorhynchs mykiss [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 92-102]
 • رویکرد مبتنی بر رابطه بررسی تأثیر عوامل درون‌سازمانی، بین سازمانی و بیرونی بر عملکرد صادراتی کسب ‌و کارهای فعال در منطقه آزاد تجاری-صنعتی بندر انزلی بر مبنای رویکرد مبتنی بر رابطه [(مقالات آماده انتشار)]
 • رویکرد هکمن تحلیل رفتار مصرف کنندگان در تقاضای غذاهای دریایی [(مقالات آماده انتشار)]

ز

 • زاویه خیز کف متغیر بررسی اثر زاویه خیز کف متغیر، بر مولفه های هیدرودینامیکی شناور پروازی در آب آرام [(مقالات آماده انتشار)]
 • زاویه قائم بررسی اثر زاویه قائم و خصوصیات هیدرولیکی بر نحوة توزیع جریان جت غلیظ منفرد با استفاده از مدل فیزیکی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 51-60]
 • زبانه رودخانه شبیه‌سازی پلوم رودخانه اروند و بررسی اثر باد و دبی رودخانه بر ساختار آن با استفاده از مدل اقیانوسی هیدرودینامیکی سه‌بعدی FVCOM [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیتوده و پراکنش پراکنش، فراوانی و زیتوده Ampelisca sp.در ناحیه فلات قاره سواحل ایرانی دریای عمان [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 30-40]
 • زیستگاه بررسی زیستگاه و شناسایی گونه های شاخص استراکد (Crustacea: Ostracoda) جنوب شرقی دریای خزر [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 1-12]
 • زیستگاه کفزیان بررسی پراکنش و فراوانی جوامع کفزیان در سواحل جنوبی دریای خزر (محدوده آستارا-‌‌چابکسر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیستگاه مصنوعی شناسایی و بررسی ساختار اجتماعات فولینگ مناطق زیستگاه مصنوعی سواحل بحرکان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمین ریخت شناسی سواحل تعیین حساسیت زیست محیطی نوار ساحلی استان هرمزگان از دیدگاه زمین ریخت شناسی [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 78-92]
 • زمین کن دم نواری پویایی جمعیت ماهی زمین کن دم نواری(Platycephalus indicus) در آبهای ساحلی بندرعباس [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 61-70]
 • زنجیره تامین ناب- چابک ارائه مدل نقشه شناختی فازی عوامل ناب - چابکی زنجیره تامین در لجستیک دریائی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زوآ بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی مراحل لاروی زوآ دو گونه مختلف از خانواده (Epialtidae (Crustacea: Brachyura در سواحل جزیره هنگام (خلیج فارس) [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 61-70]
 • زوا بررسی تاثیر پودر جلبک اسپیرولینا Spirulina platensis در جیره غذایی بر میزان رشد و بازماندگی لارومیگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 25-34]
 • زوگزانتلا بررسی شاخص میتوزی در آبسنگهای مرجانی خلیج نای بند [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 106-113]
 • زئوپلانکتون بررسی خصوصیات ریخت شناسی و پراکنش دو گونه Indomysis annandalei و Rhopalophthalmus sp. از مایسیدها برای اولین بار از سواحل ایرانی خلیج فارس [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]
 • زئولیت اصلاح شده استفاده از هیولاندیت اصلاح شده توسط سورفکتانت کاتیونی به عنوان جاذبی جدید در حذف آنیون ها از سیستم مدار بسته پرورش قزل آلا [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 69-78]

ژ

 • ژل اثرات دما و زمان قوام یافتگی بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera) [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 21-30]
 • ژل اثرات سفیده تخم مرغ و عصاره پروتئین آب پنیر بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera) [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 86-91]
 • ژنتیک جمعیت ساختار ژنتیکی جمعیت های مختلف ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) سواحل حوضه جنوبی دریای خزر در استان مازندران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 11-20]
 • ژنتیک جمعیت بررسی ساختار ژنتیکی ماهی شوورت Sillago sp. در سواحل هرمزگان با بکارگیری نشانگر ریزماهواره [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • ژنتیک جمعیت بررسی ساختار ژنتیک ماهی کفال طلایی (Liza aurata ) در تالابهای گمیشان و تالاب انزلی با روش مولکولی میکروستلایت [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 29-39]
 • ژن سیتو کروم اکسیداز بررسی تنوع جمعیتی صدف مروارید ساز لب سیاه (Pinctada persica) در جزایر خارک، شیدور، هندورابی و لارک توسط روش PCR-RFLP [(مقالات آماده انتشار)]
 • ژن های مرجع تعیین ژن‌های خانه‌دار مناسب برای مطالعه تغییر بیان ژن‌ها به روش Real- Time PCR در گیاه حرا (Avicennia marina) تحت تیمار نفتی [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 58-69]
 • ژئوگرید بررسی اثر تسلیح بالشتک شنی با ژئوگرید در رادیه شمع‌های منفصل قرار گرفته بر خاک های سست ماسه ای در مجاورت سواحل [(مقالات آماده انتشار)]
 • ژئومورفولوژی ساحلی فرایندهای غالب شکل‌زا در تشکیل توده‌های ماسه‌‌ای مناطق ساحلی، مطالعه موردی: جلگه غربی مکران [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 97-114]

س

 • ساپونین استفاده از کنجاله بذرچای در کنترل ماهی کاراس(Carassius carassius)در سیستم پرورشی شاه میگوی دریای خزر(Astacus leptodactylus Salines) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساحل مطالعه آزمایشگاهی تاثیرکمربند سبز ساحلی بر میرایی امواج دریا [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 40-50]
 • ساحل بحرکان استفاده از شاخص AMBI به منظور ارزیابی کیفیت زیست محیطی رسوبات ساحلی خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 1-15]
 • ساحل خلیج فارس مطالعه کیفیت آبهای ساحلی با تصاویر ماهواره ای فراطیفی Hyperion- مطالعه موردی ساحل اروندکنار [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 111-120]
 • ساحل دیلم مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوی پلی فنلی در اکتینومیست‌های دریایی رسوبات ساحل دیلم [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 66-75]
 • ساختار جمعیتی بررسی ساختار جمعیتی خیار دریایی Holothuria parva با استفاده از توالی یابی ژن ریبوزومال میتوکندری (16S rRNA) در سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 34-43]
 • ساختار میکروسکوپی ساختار میکروسکوپی روده فیل ماهی (Huso huso) از مرحله تفریخ تا زمان رهاسازی به دریا [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 36-45]
 • سارگاسومIlicifolim سنتز و تعیین خواص نانوذرات آلومینیوم اکسید با استفاده از ماکرو جلبک دریایی سارگاسوم ilicifolium [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 58-64]
 • سازگان مدار بسته تاثیر غلظتهای مختلف کلسیم آب محیط انکوباسیون بر میزان تفریخ و محتویات یونی (کلسیم، پتاسیم، مس و منگنز) تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در یک سازگان مداربسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • سازه توﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﺑﻮمﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش زﯾﺴﺖﺳﺎزهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (بیوراک) جهت کاشت مرجان در خلیج چابهار [(مقالات آماده انتشار)]
 • سازه‌های دوپایداره بررسی تغییرات انحناء برحسب تغییر درجه حررات در صفحات کامپوزیتی دوپایداره [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 1-26]
 • سیاسی موانع سیاسی توسعه گردشگری ورزش‌های ساحلی استان مازندران [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 10-24]
 • سیاست موجودی (s بهینه‌سازی مسئله تخصیص ناوگان، مسیریابی و سوخت‌گیری در حمل و نقل دریایی [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 33-48]
 • ساکارومایسس'' اولین گزارش وجود .Kazachstania sp به عنوان فلور روده ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 65-74]
 • سیال پاورلا اثر شاخص رفتاری سیال پاورلا بر ضریب لیفت و درگ هیدروفویل در جریان آرام [(مقالات آماده انتشار)]
 • سامانه‌ی ‌بارشی ردیابی منشأ اقیانوسی محتوای آب بارشی بندر دیر، اسفندماه 1395 [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیاه کولی خزری بررسی توارث مندلی در هیبرید حاصله از ماهی شاه کولی ماده و سیاه کولی خزری نر با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 50-58]
 • سخت پوستان بررسی زیستگاه و شناسایی گونه های شاخص استراکد (Crustacea: Ostracoda) جنوب شرقی دریای خزر [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 1-12]
 • سخت‌پوستان اولین گزارش مشاهده Phallocryptus spinosa از استانهای یزد و فارس در جنوب ایران (Crustaceae; Anostraca) [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 81-91]
 • سخت‌پوستان بررسی الگوهای پراکنش سخت‌پوستان در سواحل صخره‌ای جزیره هرمز [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 74-86]
 • سخت‌پوستان بهینه سازی استخراج رنگدانه های کاروتنوئیدی از ضایعات خرچنگ آبی (Portunus pelagicus) ومیگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) توسط امواج فراصوت و مایکروویو [(مقالات آماده انتشار)]
 • سخت پوستان پلانکتونیک مطالعه اجتماعات سخت پوستان پلانکتونیک(پاروپایان، کلادوسرا) مصب رودخانه اروند با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEMSEM [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 1-13]
 • سدیم بنتونیت (sodium bentonite) اثر سدیم بنتونیت بر رشد، بقاء وترکیبات شیمیائی بدن فیل ماهی جوانHusohuso [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 100-111]
 • سیر بررسی بافت شناسی اثر تجویز خوراکی عصاره سویا (Glycine max) و عصاره سیر(Allium sativum) بر تخمدان ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سری بالاتر از حد آستانه برآورد منحنی سنجه در بازه جزر و مدی رودخانه با استفاده از داده‌های بلند مدت و داده‌های سیلاب جزر و مدی [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 43-61]
 • سرخارگل اثر سطوح مختلف سرخارگل تغذیه ای بر رشد و دفاع آنتی اکسیدانی در ماهی استرلیاد(Acipenserruthenus)نوجوان [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 81-90]
 • سرعت پیشروی بررسی آزمایشگاهی سرعت پیشروی جریان در جت سطحی مستطیلی همگرا با و بدون شیب طولی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 1-13]
 • سرعت جریان بررسی وضعیت هیدرودینامیک بندر صادراتی ماهشهر با استفاده از نرم‌افزار MIKE21 [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرعت عرضی تحلیل ورود اریب گوه به آب و مطالعه پارامتری توزیع فشار [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرعت عمودی تحلیل ورود اریب گوه به آب و مطالعه پارامتری توزیع فشار [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستاتین C تأثیر تمرین هوازی در آب بر سیستاتین C، فیبرینوژن، CRP و نیمرخ لیپیدی [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 36-44]
 • سیستم قدرت کشتی بهبود پروفیل ولتاژ سیستم الکتریکی شناور با بکارگیری جبران ساز توان راکتیو [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستم مدار بسته استفاده از هیولاندیت اصلاح شده توسط سورفکتانت کاتیونی به عنوان جاذبی جدید در حذف آنیون ها از سیستم مدار بسته پرورش قزل آلا [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 69-78]
 • سیستم مقید مانور اندازه گیری تجربی ضرائب هیدرودینامیکی مانور شناور معیار اسو ازاکا در حوضچه کشش [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 110-122]
 • سطح آزاد تحلیل هیدورفویل با طول بینهایت در نزدیکی سطح آزاد [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 38-48]
 • سفیده تخم مرغ اثرات سفیده تخم مرغ و عصاره پروتئین آب پنیر بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera) [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 86-91]
 • سفره‏ماهی خصوصیات بافت‏شناسی سلول‏های ترشح کننده زهر در خار 3 گونه از سفره‏ماهی‏های دم‏گزنده (Dasyatidae): Dasyatis bennetti ، Himantura walga ، Himantura gerrardi، در آب‏های شمالی خلیج فارس و دریای عمان [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 33-41]
 • سیکلون برون ‌حاره‌ای ردیابی منشأ اقیانوسی محتوای آب بارشی بندر دیر، اسفندماه 1395 [(مقالات آماده انتشار)]
 • سکوی نیمه مستغرق بررسی اندرکنش سیال و سازه بر بدنه سکوی نیمه مستغرق دریایی تحت اثر امواج منظم دریا [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 62-73]
 • سکوهای پایه ثابت دریایی ارزیابی سکوهای دریایی نوع جکت به روش آنالیز موج افزایشی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 98-107]
 • سلول‏های ترشح کننده زهر خصوصیات بافت‏شناسی سلول‏های ترشح کننده زهر در خار 3 گونه از سفره‏ماهی‏های دم‏گزنده (Dasyatidae): Dasyatis bennetti ، Himantura walga ، Himantura gerrardi، در آب‏های شمالی خلیج فارس و دریای عمان [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 33-41]
 • سلول رسوبی تبیین مقیاس مطالعه در تعیین سلول های رسوبی (مطالعه موردی: سواحل استان هرمزگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلولهای‌دانه‌دار مطالعه هموسیتهای کل وپروتئین کل پلاسمای همولنف در سیستم ایمنی شاه میگوی آب شیرین(Astacus leptodactylus) [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 49-58]
 • سلول های غنی از میتوکندری تغییرات ریخت شناسی سلول های غنی از میتوکندری در آبشش ماهیصبیتی ((Sparidentex hasta طی سازش با شوری های مختلف محیطی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 121-131]
 • سلول های کبدی معرفی بهترین روش برای کشت اولیه ی سلول های کبدی ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 102-111]
 • سلولهای نیمه‌دانه‌دار مطالعه هموسیتهای کل وپروتئین کل پلاسمای همولنف در سیستم ایمنی شاه میگوی آب شیرین(Astacus leptodactylus) [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 49-58]
 • سلولهای هیالین مطالعه هموسیتهای کل وپروتئین کل پلاسمای همولنف در سیستم ایمنی شاه میگوی آب شیرین(Astacus leptodactylus) [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 49-58]
 • سمّیت اندازه گیری میزان غلظت نیمه کشنده اسانس آویشن باغی در ماهی قزل‌آلا [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 59-67]
 • سمیت حاد تعیین محدوده کشندگی و غلظت میانه کشنده (LC50 96h) آفت کش ارگانوفسفره دیازینون بر بچه ماهی سیم دریای خزر [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 70-81]
 • سیم دریایی اثر فلاوونوئید روتین بر میزان گلوکز خون و آنزیم های تنظیم کننده آن در ماهی سیم دریایی [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 4-15]
 • سن پویایی جمعیت ماهی زمین کن دم نواری(Platycephalus indicus) در آبهای ساحلی بندرعباس [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 61-70]
 • سن بررسی رشد و ساختار سنی صدف صخره ای Saccostrea cucullata جهت مطالعات محیط زیستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سنتززیستی تولید زیستی نانوذرات نقره با استفاده از جلبک دریایی Sargassum angustifolium [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 97-107]
 • سنتینلA2 مقایسه شاخص‌های استخراج آب با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست8 و سنتینلA2(مطالعه‌موردی:سواحل بندر بوشهر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سنجی تاثیر آنزیم ترنس گلوتامیناز میکروبی بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده ی میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera) [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 11-20]
 • سنجش از دور مطالعه کیفیت آبهای ساحلی با تصاویر ماهواره ای فراطیفی Hyperion- مطالعه موردی ساحل اروندکنار [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 111-120]
 • سنجنده ASTER مدلسازی عددی جریان‌های شمال‌غرب دریای عمان و تاثیر آن بر طبقه‌بندی سواحل شرق هرمزگان به روش شپارد [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 44-56]
 • سنجنده مودیس ارزیابی برآورد دمای سطح آب و ارتباط سنجی پارامتر دما با عمق در خلیج فارس با استفاده از سنجنده مودیس [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 130-142]
 • سنجه ها پایش تغییرات پوشش سرزمین/کاربری سرزمین در پهنه ی ساحلی جلگه خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سنگسر معمولی بررسی CPUE، CPUA و توده زنده ماهی سنگسر معمولی (Pomadasyskaakan) در آب‌های استان بوشهر(خلیج فارس) [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 56-65]
 • سویا بررسی بافت شناسی اثر تجویز خوراکی عصاره سویا (Glycine max) و عصاره سیر(Allium sativum) بر تخمدان ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سوات تدوین راهبرد توسعه ترانزیت در بندر انزلی با استفاده ازروش ماتریس سوات و QSPM [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • سواحل ارائه معیار برای طراحی ریپ‌رپ جهت استفاده در طرح‌های حفاظت سواحل قوسی شکل [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 81-90]
 • سواحل استان هرمزگان تبیین مقیاس مطالعه در تعیین سلول های رسوبی (مطالعه موردی: سواحل استان هرمزگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سواحل بحرکان ارزیابی سلامت اکولوژیک نواحی ساحلی و خوریات خوزستان با استفاده از شاخص BOPA و BOPA-m [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]
 • سواحل جزر و مدی ارزیابی اکولوژیکی جلبک های قهوه ای ماکروسکوپی سواحل استان بوشهر [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 15-24]
 • سواحل خلیج فارس امکان سنجی استفاده از گونه‌های دوکفه‌ای Barbatia hellblingii و Saccostrea cucullata به عنوان پایشگر زیستی در سواحل خلیج فارس [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 11-20]
 • سواحل سنگی تاثیرعوامل محیطی بر الگوی توزیع و پراکنش دوکفه ای Mytilaster lineatus (Gmelin,1789) در سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 93-102]
 • سواحل صخره‌ای بررسی الگوهای پراکنش سخت‌پوستان در سواحل صخره‌ای جزیره هرمز [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 74-86]
 • سواحل صخره‌ای بررسی الگوهای پراکنش دوکفه‌ای‌ها در سواحل صخره‌ای جزیره هرمز [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 86-100]
 • سواحل گلی مقایسه تنوع و تراکم سخت پوستان کفزی(Ostracoda) در سواحل بحرکان(خلیج فارس) در فصول زمستان و تابستان [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 41-50]
 • سوانح دریایی مدل ارزیابی سوانح دریایی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتب دلفی فازی [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 51-61]
 • سودوموناس و تالاب انزلی بررسی میزان آلودگی به باکتریهای گرم منفی بر خی از مناطق تالاب بندر انزلی [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 57-68]
 • سورفکتانت استفاده از هیولاندیت اصلاح شده توسط سورفکتانت کاتیونی به عنوان جاذبی جدید در حذف آنیون ها از سیستم مدار بسته پرورش قزل آلا [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 69-78]

ش

 • شاخص مقایسه تنوع و تراکم سخت پوستان کفزی(Ostracoda) در سواحل بحرکان(خلیج فارس) در فصول زمستان و تابستان [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 41-50]
 • شاخص AMBI استفاده از شاخص AMBI به منظور ارزیابی کیفیت زیست محیطی رسوبات ساحلی خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 1-15]
 • شاخص BOPA ارزیابی سلامت اکولوژیک نواحی ساحلی و خوریات خوزستان با استفاده از شاخص BOPA و BOPA-m [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]
 • شاخصMNDWI مقایسه شاخص‌های استخراج آب با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست8 و سنتینلA2(مطالعه‌موردی:سواحل بندر بوشهر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخصNDPI مقایسه شاخص‌های استخراج آب با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست8 و سنتینلA2(مطالعه‌موردی:سواحل بندر بوشهر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص‌NDWI مقایسه شاخص‌های استخراج آب با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست8 و سنتینلA2(مطالعه‌موردی:سواحل بندر بوشهر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص SaprobicSaprobic مطالعه اجتماعات سخت پوستان پلانکتونیک(پاروپایان، کلادوسرا) مصب رودخانه اروند با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEMSEM [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 1-13]
 • شاخص SPEI ردیابی وضعیت خشکسالی و ترسالی تالاب بین المللی شادگان با کمک شاخص SPEI (از سال 1950 تا 2015) [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 1-9]
 • شاخص پری روده بررسی محتویات روده میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)در طی یک دوره پرورش در استخرهای خاکی دلوار بوشهر [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 71-80]
 • شاخص خونی بررسی امکان تعیین جنسیت و مراحل رشد گنادی ماهیان خاویاری با استفاده از شاخصهای خونی و مورفومتریک [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 44-52]
 • شاخص رشد اثرات جیره های غذایی تجاری بیضا و گلد کوین برروی فاکتور‌های رشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه میگوی پا سفید غربی (Lithopenaeusvannamei) [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 88-94]
 • شاخص رنگ بررسی محتویات روده میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)در طی یک دوره پرورش در استخرهای خاکی دلوار بوشهر [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 71-80]
 • شاخص زیستی استفاده از محتوای کلروفیل جلبکهایUlva intestinalis وSargassum angustifolium به عنوان شاخص زیستی آلودگی فلزی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 55-66]
 • شاخص سلولی اثر سطوح متفاوت شوری آب و پروتئین جیره غذایی بر شاخص های سلولی همولنف میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) جوان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص قطبیت هسته مقایسه شاخص های تولید مثلی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) صید شده در دریا و رودخانه [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 32-43]
 • شاخص گاستروسوماتیک بررسی عادات غذایی گربه ماهی زخمی ((Pay, 1877 Plicofollis tenuispinis در آبهای ساحلی غرب جزیره قشم در خلیج فارس [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 62-74]
 • شاخص میتوزی بررسی شاخص میتوزی در آبسنگهای مرجانی خلیج نای بند [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 106-113]
 • شاخص¬های انکوباسیون اثر رژیم های مختلف نوری بر شاخص های انکوباسیون تخم تاسماهی ایرانی Acipenserpersicus [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 25-35]
 • شاخص های بیوشیمیایی همولنف اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره غذایی بر رشد و شاخص های بیوشیمیایی همولنف مولد ماده میگوی سفیدغربی (Litopenaeus vannamei) طی رسیدگی جنسی و قطع پایه چشمی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 115-129]
 • شاخص های بیوشیمیایی و ایمنی غیر اختصاصی بررسی اثر سطوح مختلف رنگدانه آستاگزانتین در جیره غذایی بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و ایمنی غیر اختصاصی میگوی جوان پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در مواجهه با تنش کاهش شدید اکسیژن [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 103-114]
 • شاخص های تغذیه بیولوژی تغذیه ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 12-22]
 • شاخص های رشد تأثیر پری¬ بیوتیک ایمنواستر بر شاخص های رشد، نرخ بازماندگی و ترکیب بدن بچه ماهیان انگشت قد ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901) [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 97-109]
 • شاخص‌های رشد تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک گروبیوتیک بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، ترکیبات لاشه و تراکم بار باکتریایی روده فیل ماهیان (Linnaeus, 1754) Huso huso جوان پرورشی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 40-50]
 • شاخص‌های رشد بررسی عملکرد آنزیم فیتاز در جایگزینی پودر ماهی با پودر سویا در جیره غذایی فیل‌ماهی(Huso huso) جوان، روی شاخص‌های رشد و کیفیت لاشه [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 29-37]
 • شاخصهای رشد و تغذیه تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد، کارایی غذایی، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن ماهی صبیتی Sparidentex hasta جوان [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 1-15]
 • شاخص‌های ژئومورفیک نقش تکتونیک جنبا و رسوب گذاری در تغییرات بستر رودخانه سطح دلتای جگین [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 91-100]
 • شاخص های فیبرینولیتیک تأثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب در آب بر شاخص های فیبرینولیتیک (t-PA، PAI-1، کمپلکس t-PA/PAI-1 و دی دایمر) در ورزشکاران بازنشسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص های کیفی تاثیر پیش پخت و پخت بر پارامترهای کیفی و حسی میگوی پا سفید غربی پرورشی (Litopenaeus vannamei) با پوست و بدون پوست در شرایط نگهداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص های گیاهی مقایسه ی شاخص های گیاهی جهت تشخیص مناطق رویشی مانگرو با استفاده از تصاویر لندست [(مقالات آماده انتشار)]
 • شایستگی‌های بندر نقش شایستگی‌های بندر در رقابت‌پذیری استراتژیک بر عملکرد بنادر استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شانک زردباله اثرات جایگزینی پودرماهی با پودر سویای تخمیر شده بر عملکرد رشد، ترکیب بدن و فعالیت آنزیم های گوارشی در شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 8-17]
 • شانک زردباله بررسی بافت شناسی اثر تجویز خوراکی عصاره سویا (Glycine max) و عصاره سیر(Allium sativum) بر تخمدان ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شانک زرد باله تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد و ترکیبات بدن بچه ماهی شانک (Acanthopagrus latus) [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 22-33]
 • شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) تاثیر آلاینده بیس فنل آ بر سطوح سلولی و مولکولی در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus ) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 20-30]
 • شاه کولی بررسی توارث مندلی در هیبرید حاصله از ماهی شاه کولی ماده و سیاه کولی خزری نر با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 50-58]
 • شاه میگوی چنگال باریک بررسی الگوی رشد و رابطه طول و وزن بدن در شاه میگوی چنگال باریک Astacus leptodactylus [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 31-40]
 • شاه میگوی دریای خزر استفاده از کنجاله بذرچای در کنترل ماهی کاراس(Carassius carassius)در سیستم پرورشی شاه میگوی دریای خزر(Astacus leptodactylus Salines) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شباهت و فاصله ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گل خورک (Periophthalmus waltoni) با استفاده از نشانگر های RAPD در خلیج فارس [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 62-70]
 • شبکه MLP بکارگیری الگوریتم هوشمند حفاظت در فیدرهای کابلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبکه Overset استخراج عددی ضرایب هیدرودینامیکی دمپینگ و جرم افزوده مانور شناورهوشمند زیرسطحی تا مرتبه سوم با استفاده از روش حجم محدود [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبکه صنعتی کشتی بکارگیری الگوریتم هوشمند حفاظت در فیدرهای کابلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبکه عصبی بکارگیری الکوریتم‌های‌ شبکه عصبی و حداکثر احتمال در طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای جهت استخراج پوشش‌ زمین منطقه ساحلی اروند رود و بهمن‌شیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبکه عصبی مصنوعی پیش‎بینی توزیع غلظت رسوبات معلق با استفاده از مدل شبکهعصبی مصنوعی [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 27-35]
 • شبیه سازی عددی شبیه سازی عددی نگره اکمن در یک حوضه ی پنج لایه ی اقیانوسی [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 41-48]
 • شبیه سازی عددی برآورد انرژی الکتریکی حاصل از جزرومد در خور دورق [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 16-24]
 • شبیه سازی عددی بررسی تأثیر ابعاد هندسی بر رفتار هیدرودینامیکی شناور دو بدنه [(مقالات آماده انتشار)]
 • شدت شبیه سازی طوفان حاره ای گونو با استفاده از مدل Advanced Hurricane WRF: حساسیت به طراحی محدوده ها، آشیانه سازی، تفکیک افقی و زمان شروع [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 101-110]
 • شدت نوری بررسی اثرات شدت و طول دوره نوری بر رشد و بازماندگی میگوی‌های جوان سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 78-86]
 • شرایط آزمایشگاهی بررسی تاثیر شوری های مختلف بر تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیای بکرزا در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 1-7]
 • شرایط مستغرق بررسی اثر نفوذپذیری آبشکن باندال‌لایک بر حداکثر عمق آبشستگی در قوس 90 درجه و در شرایط مستغرق [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 97-109]
 • شیر‌بت مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک حباب روده‌ای ماهی شیربت Barbus grypus [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 45-55]
 • شعاع کوبه بررسی تأثیر پارامترهای شعاع کوبه و تعداد ضربه بر بهسازی خاک به روش تراکم دینامیکی در راستای احداث سازه های‌دریایی [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 75-90]
 • شعاع موثر صحت سنجی عمق نوری ریزگردها با استفاده از ایستگاه های زمینی آئرونت در مناطق دریایی (مطالعه موردی: خلیج‌فارس) [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 10-27]
 • شکل زبری ‌بررسی عددی تأثیر ایجاد زبری، الگوی قرارگیری، ارتفاع و شکل زبری در کنترل جریان غلیظ با استفاده از ANSYS-CFX [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 66-77]
 • شمال غربی خلیج فارس بررسی میزان صید دورریز صیدگاه‌های سواحل استان خوزستان [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 72-88]
 • شناسایی شناسایی گونه ای و بررسی تاثیر پدیده مانسون بر خرچنگ های خانواده Ocypodidae(Decapoda: Brachyura) در مناطق جزر و مدی دریای عمان، استان هرمزگان [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 16-30]
 • شناسایی خطر" بررسی حساسیت زیست محیطی اکوسیستم های منطقه پارس جنوبی و نقش دکل حفاری خود بالابر (JACK-UP) درتخریب زیستگاهها [(مقالات آماده انتشار)]
 • شناور پروازی بررسی اثر زاویه خیز کف متغیر، بر مولفه های هیدرودینامیکی شناور پروازی در آب آرام [(مقالات آماده انتشار)]
 • شناور دو بدنه بررسی تأثیر ابعاد هندسی بر رفتار هیدرودینامیکی شناور دو بدنه [(مقالات آماده انتشار)]
 • شناورهای نظامی مدلسازی و شبیه سازی سامانه رانش الکتریکی شناورهای نظامی [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 11-20]
 • شنگ رودخانه¬ای وضعیت آلودگی دریای خزر و رودخانه¬های حوضه جنوبی آن از نظز مقادیر آلودگی جیوه بواسطه پایش پستانداران آبزی [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 3-11]
 • شهرستان بابلسر شناسایی فرصت ها و بهره گیری از آنها در جهت توسعه ی ورزش های آبی و ساحلی شهرستان بابلسر [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 43-60]
 • شهرستان دیر بررسی تغییرات خط ساحلی شهرستان دیر با استفاده از داده‌های ماهواره لندست، سنجنده TM و OLI سال‌های 1991 و 2014 [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 1-12]
 • شوری بررسی تاثیر شوری های مختلف بر تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیای بکرزا در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 1-7]
 • شوری تغییرات ریخت شناسی سلول های غنی از میتوکندری در آبشش ماهیصبیتی ((Sparidentex hasta طی سازش با شوری های مختلف محیطی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 121-131]
 • شوری بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای فیزیکی (دما، شوری و چگالی) آب خلیج پزم [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 111-124]
 • شوری بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف شوری برپوست نواحی مختلف بدن ماهی بنی(Barbuss harpeyi) [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 89-101]
 • شوری اثر سطوح متفاوت شوری آب و پروتئین جیره غذایی بر شاخص های سلولی همولنف میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) جوان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شوری بررسی اثر اروندرود بر تغییر شوری خلیج فارس با استفاده از مدلسازی عددی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیوع انگل بررسی وضعیت آلودگی ماهی سیم ,Abramis brama, دو ساله به انگل لیگولا اینتستینالیس ,Ligula intestinalis, در دریاچه آلاگل و رودخانه گرگانرود استان گلستان [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 23-33]
 • شوک الکتریکی اثرات بیهوشی با شوک الکتریکی و گازCO2در مقایسه با پودر گل میخک بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی در تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris ) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 46-53]
 • شیوه های حمل و نقل بررسی سطح سرویس و ضریب همبستگی شیوه های حمل و نقل زمینی شبکه حمل و نقل پسکرانه ای بندر امام خمینی (ره) با استفاده از الگوهای مهندسی ترافیک [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 115-129]
 • شوورت ماهیان بررسی ساختار ژنتیکی ماهی شوورت Sillago sp. در سواحل هرمزگان با بکارگیری نشانگر ریزماهواره [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 1-10]
 • شوورت ماهیان بررسی ژنتیکی شوورت ماهی نقره ای Sillago sihama در آبهای شمال خلیج فارس بر پایه توالی ژن سیتوکروم اکسیداز C زیر واحد I [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 13-22]

ص

 • صبیتی (Sparidentex hasta) تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد، کارایی غذایی، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن ماهی صبیتی Sparidentex hasta جوان [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 1-15]
 • صبور سن، رشد و بلوغ ماهی صبور (Tenualosa ilisha) در شمال غرب خلیج فارس [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 47-58]
 • صحت کلی مقایسه ی شاخص های گیاهی جهت تشخیص مناطق رویشی مانگرو با استفاده از تصاویر لندست [(مقالات آماده انتشار)]
 • صید الکتریکی تاثیر روش های مختلف کشتار (خفگی و صید الکتریکی) بر خواص کیفی گوشت ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • صید پره مقایسه برخی پارامترهای اسپرم شناختی مولدین ماهی سفید (Rutilus frisii kutum, Kamensky 1901) صید شده به دو روش صید گوشگیر و پره [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 4-9]
 • صید پره و گوشگیر مقایسه شاخص های تولید مثلی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) صید شده در دریا و رودخانه [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 32-43]
 • صید در واحد سطح برآورد میزان ذخایر کفزیان آبهای شمال غرب خلیج فارس [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 74-83]
 • صید دورریز بررسی میزان صید دورریز صیدگاه‌های سواحل استان خوزستان [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 72-88]
 • صید ضمنی بررسی میزان صید دورریز صیدگاه‌های سواحل استان خوزستان [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 72-88]
 • صدف دوکفه ای بررسی رشد و ساختار سنی صدف صخره ای Saccostrea cucullata جهت مطالعات محیط زیستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صدف صخره چسب تجمع فلزات سنگین (مس، سرب و نیکل) در رسوب و دوکفه ای Saccostrea cucullata در ناحیه بین جزر و مدی چابهار [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 10-25]
 • صید گوشگیر مقایسه برخی پارامترهای اسپرم شناختی مولدین ماهی سفید (Rutilus frisii kutum, Kamensky 1901) صید شده به دو روش صید گوشگیر و پره [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 4-9]
 • صفحه ی متحرک حل عددی معادلات جریان پایای لایه مرزی روی یک صفحه ی متحرک و در حضور تشعشع حرارتی به کمک روش Lie group [(مقالات آماده انتشار)]
 • صمغ فارسی اثر پوشش خوراکی صمغ زدو و عصاره ریحان (Ocimum basilicum) بر کیفیت فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) نگهداری شده تحت دمای 18- درجه سانتی گراد [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 105-115]

ض

 • ضایعات بافتی بررسی ضایعات بافتی موجود در مغز ماهی هامور معمولی پرورشی بندر امام خمینی [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 8-16]
 • ضد قارچی اثرات ضد قارچی عصاره های آبی و فلاونوئیدی کلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) بر دو قارچ بیماری‌زای ساپرولگنیا و فوزاریوم جدا شده تخم قزل‌آلای رنگین کمان در شرایط in vitro [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 16-28]
 • ضرایب میرایی خطی و غیر خطی محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی سکان با شبیه‌سازی آزمایش کشش استاتیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ضرایب هیدرودینامیکی بررسی تأثیر وزنی پارامترهای موثر بر ضرایب هیدرودینامیکی در طراحی پروانه‌های نیمه مغروق [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 45-57]
 • ضرایب هیدرودینامیکی استخراج عددی ضرایب هیدرودینامیکی دمپینگ و جرم افزوده مانور شناورهوشمند زیرسطحی تا مرتبه سوم با استفاده از روش حجم محدود [(مقالات آماده انتشار)]
 • ضرایب هیدرودینامیکی سکان محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی سکان با شبیه‌سازی آزمایش کشش استاتیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ضرائب هیدرودینامیکی اندازه گیری تجربی ضرائب هیدرودینامیکی مانور شناور معیار اسو ازاکا در حوضچه کشش [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 110-122]
 • ضریب رشد ویژه تاثیر دما و فتوپریود بر رشد جمعیت و هم آوری آنتن منشعب آب شیرین Straus, 1820)) Moina macrocopa [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 48-56]
 • ضریب عبور موج الگوی تغییرات ارتفاع موج اطراف موج‌شکن شناور پانتونی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 29-45]
 • ضریب کاپا مقایسه ی شاخص های گیاهی جهت تشخیص مناطق رویشی مانگرو با استفاده از تصاویر لندست [(مقالات آماده انتشار)]
 • ضریب همبستگی بررسی سطح سرویس و ضریب همبستگی شیوه های حمل و نقل زمینی شبکه حمل و نقل پسکرانه ای بندر امام خمینی (ره) با استفاده از الگوهای مهندسی ترافیک [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 115-129]
 • ضریب همبستگی زمین شیمی پزشکی عناصر اصلی پهنه کارون-اروند: پیامدهای احتمالی بر زیست بوم خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 67-84]

ط

 • طبقه‌بندی اکولوژیک طبقه‌بندی اکولوژیک بیوتاپ ‌های بین جزرومدی شمال جزیره قشم بر اساس استاندارد ساحلی و دریایی (CMECS) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 11-20]
 • طبقه بندی شپارد مدلسازی عددی جریان‌های شمال‌غرب دریای عمان و تاثیر آن بر طبقه‌بندی سواحل شرق هرمزگان به روش شپارد [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 44-56]
 • طبقه‌بندی نظارت شده مقایسه ی شاخص های گیاهی جهت تشخیص مناطق رویشی مانگرو با استفاده از تصاویر لندست [(مقالات آماده انتشار)]
 • طراحی طراحی یک مدل عددی اقیانوسی سه بعدی برای مطالعه گرما پویشی جریان های بادرانده [(مقالات آماده انتشار)]
 • طراحی پروانه بررسی تأثیر وزنی پارامترهای موثر بر ضرایب هیدرودینامیکی در طراحی پروانه‌های نیمه مغروق [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 45-57]
 • طیف فرکانس- سری زمانی- تبدیلات سریع فوریه- انرژی طیفی خصوصیات طیف موج ناشی از باد در منطقه عسلویه [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 57-63]
 • طوفان شبیه سازی طوفان حاره ای گونو با استفاده از مدل Advanced Hurricane WRF: حساسیت به طراحی محدوده ها، آشیانه سازی، تفکیک افقی و زمان شروع [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 101-110]
 • طول آرواره مطالعه ریخت‌سنجی توتیای دریایی (de Blainville, 1825) Echinometra mathaei در سواحل بندرلنگه، خلیج فارس [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 42-55]

ع

 • عدد پرانتل محاسبه عددی عدد پرانتل در لایه بندی ستون آب تنگه هرمز [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 14-26]
 • عدد ریچاردسون بررسی اثر عوامل مختلف بر میزان کشش آب ساکن در جریان‌های غلیظ [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • عدد فرود چگال بررسی آزمایشگاهی سرعت پیشروی جریان در جت سطحی مستطیلی همگرا با و بدون شیب طولی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 1-13]
 • عدم تعادل تجاری بررسی نحوه ی مدیریت کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر و ارایه ی راهکارهایی جهت بهبود آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • عروس دریایی مقایسه فراکسیون های سمی زهر نماتوسیت عروس دریایی خلیج فارس با دو روش کروماتوگرافی [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 26-32]
 • عروس دریایی تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی ژلاتین استخراجی از عروس دریاییCrambionella orsini خلیج فارس [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 77-85]
 • عروس دریایی Crambionella orsini بررسی تأثیر تغییرات دما جهت کاهش سمیت عروس دریایی Crambionella orsini [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 143-166]
 • عصاره آبی اثرات ضد قارچی عصاره های آبی و فلاونوئیدی کلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) بر دو قارچ بیماری‌زای ساپرولگنیا و فوزاریوم جدا شده تخم قزل‌آلای رنگین کمان در شرایط in vitro [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 16-28]
 • عصاره آنزیم تأثیر عصاره آنزیمی باسیلوس‌های پروبیوتیکی بررشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 1-10]
 • عصاره پروتئین آب پنیر اثرات سفیده تخم مرغ و عصاره پروتئین آب پنیر بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera) [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 86-91]
 • عصاره جلبک سنتز و تعیین خواص نانوذرات آلومینیوم اکسید با استفاده از ماکرو جلبک دریایی سارگاسوم ilicifolium [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 58-64]
 • عصاره ریحان اثر پوشش خوراکی صمغ زدو و عصاره ریحان (Ocimum basilicum) بر کیفیت فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) نگهداری شده تحت دمای 18- درجه سانتی گراد [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 105-115]
 • عصاره زنجبیل تاثیر عصاره زنجبیل بر خون شناسی و پارامترهای سرم شناسی و میزان رشد در ماهی بنی (Barbus sharpeyi) [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 100-110]
 • عمق ارزیابی برآورد دمای سطح آب و ارتباط سنجی پارامتر دما با عمق در خلیج فارس با استفاده از سنجنده مودیس [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 130-142]
 • عمق اپتیکی ارزیابی عمق اپتیکی حاصل از تصاویر ماهواره MODIS در خلیج فارس [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 75-83]
 • عمق سنجی عمق سنجی از نواحی کم عمق ساحلی با استفاده از تصاویر لندست-8 (مطالعه موردی: جنوب شرقی دریای خزر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عمق غوطه وری تولید نرم افزار تخمین ارتفاع آبخور جسم در خلیج فارس [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 135-143]
 • عمق نوری صحت سنجی عمق نوری ریزگردها با استفاده از ایستگاه های زمینی آئرونت در مناطق دریایی (مطالعه موردی: خلیج‌فارس) [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 10-27]
 • عملیات بهینه کانتینری بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملیات بهینه در پایانه های کانتینری با استفاده از روش تصمیم-گیری برناردو [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 70-80]
 • عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری شناسایی و رتبه بندی علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری با استفاده از روش تاپسیس [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 91-100]
 • عملکرد بنادر نقش شایستگی‌های بندر در رقابت‌پذیری استراتژیک بر عملکرد بنادر استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد رشد تاثیر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز (Piaractus brachypomus) بر روی عملکرد رشد و مورفولوژی روده [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 47-55]
 • عملکرد رشد اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی در نسبتهای مختلف کربن به ازت بر عملکرد رشد و ترکیب بیوشیمیایی لاشه بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) در تکنولوژی بیوفلاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد صادراتی تعیین و اولویت بندی عوامل و شاخص‌های مؤثر بر توسعه صادرات در مناطق آزادایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکردعملیاتی بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد عملیاتی از طریق نوآوری (مورد مطالعه: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد غیرنفتی بررسی تأثیر عملکرد بنادر بر اشتغال در استان‌های ساحلی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد نفتی بررسی تأثیر عملکرد بنادر بر اشتغال در استان‌های ساحلی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • عناص اصلی زمین شیمی پزشکی عناصر اصلی پهنه کارون-اروند: پیامدهای احتمالی بر زیست بوم خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 67-84]
 • عوامل تخریب شناسایی و رتبه بندی عوامل تخریب جنگل های مانگرو با استفاده از روش Promethee II [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 1-12]
 • عوامل جذب کننده بررسی عوامل موثر در جذب گردشگران ورزشی فعال به گردشگری ساحلی دریای خزر [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 61-74]
 • عوامل رشد؛ ترکیبات شیمیایی لاشه اثر سدیم بنتونیت بر رشد، بقاء وترکیبات شیمیائی بدن فیل ماهی جوانHusohuso [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 100-111]
 • عوامل کلیدی موفقیت طراحی چارچوب رقابت پذیری مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سطح بین المللی با رویکرد فراترکیب [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 14-42]
 • عوامل محیطی تاثیر دما بر روی ترجیح چشایی در بچه تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از اسیدهای آمینه آزاد [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 54-63]
 • عوامل موثر بررسی موانع و شاخص های موثر درجذب کالای ترانزیتی در بنادر )مورد کاوی بندر انزلی ( [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 78-96]
 • عوامل ناب - چابکی ارائه مدل نقشه شناختی فازی عوامل ناب - چابکی زنجیره تامین در لجستیک دریائی [(مقالات آماده انتشار)]

غ

 • غذاهای دریایی تحلیل رفتار مصرف کنندگان در تقاضای غذاهای دریایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • غلظت اسپرم یکسان سازی غلظت اسپرم مولدین نرماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در شیوه لقاح مخلوط و تأثیر آن بر تنوع ژنتیکی نسل F1 [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 45-57]
 • غلظت رسوب پیش‎بینی توزیع غلظت رسوبات معلق با استفاده از مدل شبکهعصبی مصنوعی [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 27-35]
 • غلظت فلزات سنگین بررسی نقش مواد آلی در تغییرات غلظت فلزات نیکل، جیوه و کادمیوم موجود در رسوب و برگ Avicennia marina در سواحل بندرامام خمینی [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 68-76]
 • غلظت کشندگی متوسط (LC50) تعیین غلظت میان کشندگی نیترات سرب و بررسی پاسخ‌های رفتاری در خرچنگ منزوی Diogenes avarus [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 56-65]
 • غلظت کشنده تعیین محدوده کشندگی و غلظت میانه کشنده (LC50 96h) آفت کش ارگانوفسفره دیازینون بر بچه ماهی سیم دریای خزر [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 70-81]
 • غلظت نیمه کشنده اندازه گیری میزان غلظت نیمه کشنده اسانس آویشن باغی در ماهی قزل‌آلا [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 59-67]
 • غنی سازی تأثیر تغذیه لارو قزل آلای رنگین کمان ((Oncorhynchus mykiss با ناپلی Artemiaurmiana غنی شده با روغن‌های گیاهی بر مقاومت در برابر تنش دما، شوری وکمبود اکسیژن [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 42-51]
 • غنی سازی اثرات تغذیه ای ناپلیوس های Artemia urmiana غنی شده با روغن های گیاهی و ماهی بر ترکیب لاشه لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان ( ( Oncorhynchs mykiss [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 92-102]
 • غنی سازی بررسی اثرات مقایسه ای مخمر نانوایی صنعتی دستکاری شده و مخمر Lansy PZ بر ترکیب اسید چرب بالغین Artemia urmiana و Artemia franciscana [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 51-65]
 • غنی سازی آرتمیا تأثیر آرتمیای غنی شده با بتائین و غذای خشک بتائین دار بر رشد، بقا، مقاومت محیطی و ترکیب شیمیایی بدن لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 38-49]

ف

 • فاکتور رشد بررسی رشد و ساختار سنی صدف صخره ای Saccostrea cucullata جهت مطالعات محیط زیستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فاکتورهای بیوشیمیایی مطالعه فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهی سفیدک سیستان [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 59-64]
 • فانوس ارسطو مطالعه ریخت‌سنجی توتیای دریایی (de Blainville, 1825) Echinometra mathaei در سواحل بندرلنگه، خلیج فارس [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 42-55]
 • فیتواستروژن بررسی بافت شناسی اثر تجویز خوراکی عصاره سویا (Glycine max) و عصاره سیر(Allium sativum) بر تخمدان ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتوپریود تاثیر دما و فتوپریود بر رشد جمعیت و هم آوری آنتن منشعب آب شیرین Straus, 1820)) Moina macrocopa [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 48-56]
 • فتوپریود تاثیر دما و فتوپریود بر میزان تولید و خصوصیات مرفومتریک آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Muller, 1785) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 67-76]
 • فیتوپلانکتون ارزیابی سرعت تکثیر، میزان پروتئین و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو سویه فیتوپلانکتون آب شور ریز جلبک Dunaliella، تحت اثر تغییر برخی عوامل محیطی [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 25-42]
 • فیتوپلانکتون بررسی ساختارجوامع فیتوپلانکتونی درآب های جنوبی سواحل جزیره قشم در استان هرمزگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیدر کابلی بکارگیری الگوریتم هوشمند حفاظت در فیدرهای کابلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرا ترکیب طراحی چارچوب رقابت پذیری مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سطح بین المللی با رویکرد فراترکیب [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 14-42]
 • فراوانی پراکنش، فراوانی و زیتوده Ampelisca sp.در ناحیه فلات قاره سواحل ایرانی دریای عمان [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 30-40]
 • فراوانی شناسایی لارو ماهیان درلایه ی سطحی دریای عمان درمحدوده ی استان هرمزگان [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 91-100]
 • فراوانی الگوی پراکنش و فراوانی زمانی و مکانی ستاره شکننده (Macrophiothrix cheneyi : Ophiuroidea ) در سواحل خلیج چابهار [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 46-55]
 • فراوانی لاروها بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی لارو میگوهای Dendrobranchiata در منطقه زیستگاه های مصنوعی سواحل خوزستان(منطقه بحرکان) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 50-60]
 • فرسایش ارائه معیار برای طراحی ریپ‌رپ جهت استفاده در طرح‌های حفاظت سواحل قوسی شکل [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 81-90]
 • فرسایش بررسی تخلخل مصالح هگزاپاد بر میزان آبشستگی در آبشکن های نفوذپذیر [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 49-61]
 • فرسایش سواحل بررسی آزمایشگاهی تأثیر زاویه دماغه آبشکن T بر پایداری ریپ‌رپ جهت محافظت از آبشکن در رودخانه های قابل کشتیرانی در قوس 90 درجه [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 72-85]
 • فرصت ها شناسایی فرصت ها و بهره گیری از آنها در جهت توسعه ی ورزش های آبی و ساحلی شهرستان بابلسر [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 43-60]
 • فرکشن مقایسه فراکسیون های سمی زهر نماتوسیت عروس دریایی خلیج فارس با دو روش کروماتوگرافی [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 26-32]
 • فیزیولوژی پاسخ های ساختاری کلیه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) در سازش با شوری های مختلف محیطی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 15-21]
 • فیزیولوژی تولیدمثل اثر بنزوآلفاپایرن بر سطوح پلاسمایی هورمون¬های موثر در فرآیند اسپرماتوژنز (کورتیزول و تستوسترون) در نرهای رسیده شانک زرد باله Acanthopagrus latus [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 40-47]
 • فعالیت آنزیمی ارزیابی مقایسه ای سه روش تخمیر زیستی با ماده زمینه جامد بر ارزش تغذیه ای و فعالیت آنزیمی ماهی کیلکا آنچوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فعالیت آنزیم های گوارشی اثرات جایگزینی پودرماهی با پودر سویای تخمیر شده بر عملکرد رشد، ترکیب بدن و فعالیت آنزیم های گوارشی در شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 8-17]
 • فعالیت صیادی نقشه سازی شدت فعالیت های صیادی در سطح رویشگاه های مانگرو: پیش نیازی جهت اجرای فرآیند ارزیابی آسیب پذیری [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 26-39]
 • فعالیت ضد اکسیدانی ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنلی و ترکیبات فلانوئیدی ماکروجلبک های سواحل شمالی خلیج فارس در استان بوشهر [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 45-54]
 • فک دریای خزر وضعیت آلودگی دریای خزر و رودخانه¬های حوضه جنوبی آن از نظز مقادیر آلودگی جیوه بواسطه پایش پستانداران آبزی [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 3-11]
 • فلانوئید تام ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنلی و ترکیبات فلانوئیدی ماکروجلبک های سواحل شمالی خلیج فارس در استان بوشهر [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 45-54]
 • فلاونوئید اثرات ضد قارچی عصاره های آبی و فلاونوئیدی کلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) بر دو قارچ بیماری‌زای ساپرولگنیا و فوزاریوم جدا شده تخم قزل‌آلای رنگین کمان در شرایط in vitro [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 16-28]
 • فلاونوئید سنجش خواص ضد اکسیدانی و ضد ‌باکتریایی دو گونه ماکروجلبک قرمز سواحل بندرعباس [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 58-69]
 • فلاوونوئید روتین اثر فلاوونوئید روتین بر میزان گلوکز خون و آنزیم های تنظیم کننده آن در ماهی سیم دریایی [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 4-15]
 • فیلتراسیون امکان سنجی استفاده از گونه‌های دوکفه‌ای Barbatia hellblingii و Saccostrea cucullata به عنوان پایشگر زیستی در سواحل خلیج فارس [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 11-20]
 • فلزات سنگین استفاده از محتوای کلروفیل جلبکهایUlva intestinalis وSargassum angustifolium به عنوان شاخص زیستی آلودگی فلزی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 55-66]
 • فلزات سنگین تجمع زیستی فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب و مس در دو کفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی (ره) [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]
 • فلزات سنگین تجمع فلزات سنگین (مس، سرب و نیکل) در رسوب و دوکفه ای Saccostrea cucullata در ناحیه بین جزر و مدی چابهار [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 10-25]
 • فلزات سنگین مطالعه تأثیر پدیده مونسون بر تغییر غلظت فلزات سنگین Cd، Cu، Ni، Pb و Zn در رسوبات امتداد خلیج گواتر تا پزم [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 15-25]
 • فلزات سنگین بررسی نرم تن Chiton lamyi از نظر شاخص زیستی آلودگی عناصر سمی کادمیم، مس، آرسنیک و جیوه در سواحل خلیج چابهار [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 56-66]
 • فلزات سنگین بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (روی، مس، سرب، کادمیوم) در بافت پر اگرت بزرگ (Egretta alba) در ذخیره گاه زیستکره حرا [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 65-73]
 • فلزات سنگین ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی مصب رودخانه شور، شرق بندرعباس با استفاده از شاخص‌های مختلف [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 56-71]
 • فلزات سنگین تعیین غلظت میان کشندگی نیترات سرب و بررسی پاسخ‌های رفتاری در خرچنگ منزوی Diogenes avarus [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 56-65]
 • فلزات سنگین زمین شیمی فلزات سنگین در چشمه های شور استان خوزستان به منظور ردیابی پتانسیل آلایندگی منابع آب استان خوزستان و خلیج فارس [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 75-87]
 • فیل ماهی بررسی امکان تعیین جنسیت و مراحل رشد گنادی ماهیان خاویاری با استفاده از شاخصهای خونی و مورفومتریک [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 44-52]
 • فیل ماهی ساختار میکروسکوپی روده فیل ماهی (Huso huso) از مرحله تفریخ تا زمان رهاسازی به دریا [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 36-45]
 • فیل ماهی اثر سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخص های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل‎ماهی (Huso huso) جوان پرورشی [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]
 • فیل ماهی اثرکاشت مکرر هورمون تری یدوتیرونین بر عملکرد فیزیولوژیک فیل ماهی ماده پرورشی (Huso huso) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 90-105]
 • فیل ماهی کلونینگ ژن هورمون رشد (GH) فیل ماهی (Huso huso) در سازه های لنتی ویروسی و غیر ویروسی و بررسی بیان ژن در سلولهای بنیادی جنینی انسانی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • فیل ماهی تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک گروبیوتیک بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، ترکیبات لاشه و تراکم بار باکتریایی روده فیل ماهیان (Linnaeus, 1754) Huso huso جوان پرورشی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 40-50]
 • فیل ماهی اثر کاشت مکرر هورمون تری یدوتیرونین بر عملکرد فیزیولوژیک فیل ماهی ماده پرورشی (Huso huso) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیل ماهی مقایسه ریختی سر فیل ماهی (Huso huso)، تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)، هیبرید دیپلوئیدی و تریپلوئیدی (نر تاسماهی سیبری × ماده فیل ماهی) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 23-34]
 • فیل ماهی بررسی عملکرد آنزیم فیتاز در جایگزینی پودر ماهی با پودر سویا در جیره غذایی فیل‌ماهی(Huso huso) جوان، روی شاخص‌های رشد و کیفیت لاشه [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 29-37]
 • فیل ماهی (Huso huso) تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگو ساکارید بر شاخص های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل روده در فیل ماهیان (Linnaeus, 1754)Huso huso جوان پرورشی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 67-77]
 • فیل ماهی جوان اثر سدیم بنتونیت بر رشد، بقاء وترکیبات شیمیائی بدن فیل ماهی جوانHusohuso [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 100-111]
 • فیلوژنی بررسی تنوع زیستی راسته ی زوانتاریا در خلیج فارس: جزیره هرمز [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 33-44]
 • فیلوژنی بررسی مولکولی و فایلوژنتیک خرچنگ Chiromantes boulengeri (Decapoda، Brachyura، Sesarmidae) از اروند رود [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 36-43]
 • فنل سنجش خواص ضد اکسیدانی و ضد ‌باکتریایی دو گونه ماکروجلبک قرمز سواحل بندرعباس [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 58-69]
 • فولیکول تأثیر عصاره آبی گیاه گلرنگ بر تعیین جنسیت فیزیولوژیک در ماهی گوپی [(مقالات آماده انتشار)]

ق

 • قدرت کاهندگی آهن تعیین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان فنول کل دوگونه جلبک دریایی خلیج‌فارس Chaetomorpha sp وColpomenia sinuosa در شرایط آزمایشگاهی (In vitro) [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 64-77]
 • قزاقستانیا'' اولین گزارش وجود .Kazachstania sp به عنوان فلور روده ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 65-74]
 • قزل آلا تأثیر تغذیه لارو قزل آلای رنگین کمان ((Oncorhynchus mykiss با ناپلی Artemiaurmiana غنی شده با روغن‌های گیاهی بر مقاومت در برابر تنش دما، شوری وکمبود اکسیژن [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 42-51]
 • قزل آلا تأثیر عصاره آنزیمی باسیلوس‌های پروبیوتیکی بررشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 1-10]
 • قزل آلای خال قرمز مقایسه ویژگی های ریخت شناسی و برخی خصوصیات زیست شناختی قزل آلای خال قرمزSalmo trutta fario رودخانه های چسلی و خرما در استان گیلان [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 34-46]
 • قزل آلای رنگین کمان تاثیر غلظتهای مختلف کلسیم آب محیط انکوباسیون بر میزان تفریخ و محتویات یونی (کلسیم، پتاسیم، مس و منگنز) تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در یک سازگان مداربسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • قزل‌آلای رنگین کمان اندازه گیری میزان غلظت نیمه کشنده اسانس آویشن باغی در ماهی قزل‌آلا [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 59-67]
 • قزل‌آلای رنگین کمان بررسی تغییرات پارامترهای متابولیسم انرژی در مغز ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در طول مراحل ابتدایی دوره پرورش [(مقالات آماده انتشار)]
 • قشم دستیابی به الگوهای تجمعی ماکروبنتوزها در آبهای کم عمق سواحل دریایی جنوب جزیره قشم با استفاده از تکنیک سنجش از راه دور اکوستیک [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 3-15]
 • قشم بررسی ساختارجوامع فیتوپلانکتونی درآب های جنوبی سواحل جزیره قشم در استان هرمزگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • قطر تخمک بررسی مقایسه ای زیست شناسی تولید مثل ماهی گل خورک Scartelaos tenuis درسواحل جزر و مدی مناطق حفاظت شده خور آبی و خور آذینی (استان هرمزگان) [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 33-46]
 • قواعد رتردام یکنواخت سازی قواعد حاکم بر حمل ونقل دریائی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قواعد لاهه یکنواخت سازی قواعد حاکم بر حمل ونقل دریائی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قواعد لاهه ویزبی یکنواخت سازی قواعد حاکم بر حمل ونقل دریائی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قواعد هامبورگ یکنواخت سازی قواعد حاکم بر حمل ونقل دریائی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قوام یافتگی اثرات دما و زمان قوام یافتگی بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera) [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 21-30]
 • قوس ارائه معیار برای طراحی ریپ‌رپ جهت استفاده در طرح‌های حفاظت سواحل قوسی شکل [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 81-90]
 • قوس بررسی آزمایشگاهی تأثیر عمق کارگذاری ریپ‌رپ بر پایداری آن جهت محافظت از آبشکن در قوس 90 درجه به منظور استفاده در رودخانه‌های قابل کشتیرانی و خلیج‌ها [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 1-19]
 • قوس 90 درجه بررسی آزمایشگاهی تأثیر زاویه دماغه آبشکن T بر پایداری ریپ‌رپ جهت محافظت از آبشکن در رودخانه های قابل کشتیرانی در قوس 90 درجه [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 72-85]
 • قوس 90 درجه بررسی اثر نفوذپذیری آبشکن باندال‌لایک بر حداکثر عمق آبشستگی در قوس 90 درجه و در شرایط مستغرق [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 97-109]

ک

 • کادمیوم بررسی تاثیر فلز سنگین کادمیوم بر سلول های جنسی اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت بیضه و تحرک سلول های اسپرماتوزئید ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 31-40]
 • کارایی ارزیابی کارایی نسبی بنادر کانتینری عمده‌ی منطقه‌ی خاورمیانه با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 69-80]
 • کارتاموس تینکتوریوس تأثیر عصاره آبی گیاه گلرنگ بر تعیین جنسیت فیزیولوژیک در ماهی گوپی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کارتنوئید سنجش خواص ضد اکسیدانی و ضد ‌باکتریایی دو گونه ماکروجلبک قرمز سواحل بندرعباس [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 58-69]
 • کارخانه آب شیرین کن اثرات تغییرات شوری و دمای ناشی از آب نمک تخلیه شده از کارخانه ی آب شیرین کن بر روی ساختار جمعیت پرتاران در خلیج چابهار [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 41-50]
 • کاروتنوئید بهبود رنگ ماهی سیکلید مالاوی زبرا(Pseudotropheus zebra) با تجویزخوراکی ریزجلبک اسپیرولینا( Arthrospira maxima) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 64-76]
 • کاروتنوئید بهینه سازی استخراج رنگدانه های کاروتنوئیدی از ضایعات خرچنگ آبی (Portunus pelagicus) ومیگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) توسط امواج فراصوت و مایکروویو [(مقالات آماده انتشار)]
 • کارون- اروند زمین شیمی پزشکی عناصر اصلی پهنه کارون-اروند: پیامدهای احتمالی بر زیست بوم خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 67-84]
 • کانال باریک بررسی پدیده اسکوات در کانالهای باریک کشتیرانی با استفاده از مدل سازی فیزیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کانال کشتیرانی بررسی پدیده اسکوات در کانالهای باریک کشتیرانی با استفاده از مدل سازی فیزیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کانتینر خالی بررسی نحوه ی مدیریت کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر و ارایه ی راهکارهایی جهت بهبود آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاهش غلتش رول کاهش غلتش عرضی شناورها با استفاده از حل معادلات روشهای مخازن کنترل شده فعال و ژیرسکوپ ضد غلتش [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 97-103]
 • کپور پرورشی اثرات پروتئین تام و کلسترول بر خصوصیات اسپرم شناختی منی ماهی کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio) [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 66-75]
 • کپور معمولی اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی در نسبتهای مختلف کربن به ازت بر عملکرد رشد و ترکیب بیوشیمیایی لاشه بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) در تکنولوژی بیوفلاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • کپورنقره ای تاثیر روش های مختلف کشتار (خفگی و صید الکتریکی) بر خواص کیفی گوشت ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیتوزان تاثیر کیتوزان جیره بر بافت‌شناسی روده، ترکیب بدن و مقاومت در برابر استرس‌های شوری و حرارتی در بچه‌ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum, Kamenskii 1901) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 35-45]
 • کیجار بررسی برخی فراسنجه‌های رشد و ویژگی‌های تغذیه‌ای ماهی کریشو (Saurida tumbil) در سواحل خلیج فارس ایران [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 51-60]
 • کرم سفید فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837) [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 20-30]
 • کرم سفید فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 30-40]
 • کروماتوگرافی تعویض یونی مقایسه فراکسیون های سمی زهر نماتوسیت عروس دریایی خلیج فارس با دو روش کروماتوگرافی [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 26-32]
 • کروماتوگرافی ژل سفادکس مقایسه فراکسیون های سمی زهر نماتوسیت عروس دریایی خلیج فارس با دو روش کروماتوگرافی [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 26-32]
 • کیسه پلی اتیلنی تأثیر انتقال کوتاه مدت گامتهای خنک شده ماهی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss در کیسه های حاوی اکسیژن مرطوب بر افزایش کارایی لقاح [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 16-24]
 • کشتی ارتعاشات آزاد کشتی به کمک مدل تیر تیموشنکو با استفاده از روش مربع سازی تفاضلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کشت اولیه سلول معرفی بهترین روش برای کشت اولیه ی سلول های کبدی ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 102-111]
 • کشتیرانی بازده مازاد در بازار نقدی کشتی های فله بر [(مقالات آماده انتشار)]
 • کشتی کانتینربر تخمین توان کشتی‌های کانتینربر در مرحله طراحی اولیه با استفاده از روش رگرسیون خطی چند‌گانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • کشش آب ساکن بررسی اثر عوامل مختلف بر میزان کشش آب ساکن در جریان‌های غلیظ [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 1-9]
 • کفال پوزه باریک مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی کفال پوزه باریک Liza saliens (Risso, 1810) در دو منطقه صیادی سواحل استان مازندران با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 22-33]
 • کفال طلایی بررسی ساختار ژنتیک ماهی کفال طلایی (Liza aurata ) در تالابهای گمیشان و تالاب انزلی با روش مولکولی میکروستلایت [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 29-39]
 • کیفیت تاثیر نگهداری در دمای Cº 4 بر خصوصیات فراساختار و کیفیت فیله ماهی سرخوی حرا Lutjanus argentimaculatus [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 18-32]
 • کیفیت آب بررسی اثرات پساب صنایع پتروشیمی بر کیفیت آب خورموسی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 71-80]
 • کیفیت آب مطالعه کیفیت آبهای ساحلی با تصاویر ماهواره ای فراطیفی Hyperion- مطالعه موردی ساحل اروندکنار [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 111-120]
 • کیفیت گوشت تاثیر روش های مختلف کشتار (خفگی و صید الکتریکی) بر خواص کیفی گوشت ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت ماهی تاثیر زمان پوشش دادن با فیلم خوراکی سدیم آلژینات روی کیفیت و مدت زمان ماندگاری ماهی کیلکای منجمد (Clupidaes delicatula ) [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 65-77]
 • کفزیان برآورد میزان ذخایر کفزیان آبهای شمال غرب خلیج فارس [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 74-83]
 • کفشک راست گرد بررسی ساختار بافتی گناد ماهی کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) خلیج فارس [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 1-10]
 • کلاژن معدنی شده بررسی ساختاری نانوکامپوزیت متشکل از کلاژن استخراج‌شده از پولک ماهی سفید در محلول شبیه‌ سازی شده بدن [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیلیت استخراج و خنثی‌سازی سم نماتوسیست عروس دریایی Crambionella orsini با استفاده از کیلیت Na-EDTA [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 103-113]
 • کلرلا ولگاریس بهینه‌سازی محیط کشت ریز جلبک Chlorella vulgaris جهت افزایش تولید نشاسته در ایران 1393 [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلروفیل استفاده از محتوای کلروفیل جلبکهایUlva intestinalis وSargassum angustifolium به عنوان شاخص زیستی آلودگی فلزی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 55-66]
 • کلسترول اثرات پروتئین تام و کلسترول بر خصوصیات اسپرم شناختی منی ماهی کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio) [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 66-75]
 • کلسیم تاثیر غلظتهای مختلف کلسیم آب محیط انکوباسیون بر میزان تفریخ و محتویات یونی (کلسیم، پتاسیم، مس و منگنز) تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در یک سازگان مداربسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلشیسین تغییر در رشد، تولید بتا-کاروتن و الگوی باند پروتئینی در ریزجلبک Dunaliella salina در حضور کلشیسین [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیلکا تاثیر زمان پوشش دادن با فیلم خوراکی سدیم آلژینات روی کیفیت و مدت زمان ماندگاری ماهی کیلکای منجمد (Clupidaes delicatula ) [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 65-77]
 • کیلکای معمولی ارزیابی ذخایر و تعیین میزان قابل برداشت گونه کیلکای معمولیcultriventris caspia (Svetovidov, 1941) Clupeonella در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 16-24]
 • کلمات کلیدی تاثیر پیش پخت و پخت بر پارامترهای کیفی و حسی میگوی پا سفید غربی پرورشی (Litopenaeus vannamei) با پوست و بدون پوست در شرایط نگهداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلمات کلیدی: تنوع زیستی تنوع گونه های گل خورک در منطقه حفاظت شده خور آبی در استان هرمزگان [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • کلمات کلیدی: جیره های غذایی فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 30-40]
 • کلیه پاسخ های ساختاری کلیه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) در سازش با شوری های مختلف محیطی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 15-21]
 • کلیه مطالعه‌ی ساختار آناتومی و بافت‌شناسی کلیه‌ی ماهی شیربت [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 49-61]
 • کلونینگ ژن جداسازی، شناسایی و کلونینگ ژن هورمون رشد ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در باکتری E.coli [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 108-117]
 • کیمار بررسی برخی فراسنجه‌های رشد و ویژگی‌های تغذیه‌ای ماهی کریشو (Saurida tumbil) در سواحل خلیج فارس ایران [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 51-60]
 • کمربند سبز مطالعه آزمایشگاهی تاثیرکمربند سبز ساحلی بر میرایی امواج دریا [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 40-50]
 • کنترل نشست بررسی میزان جابجایی های افقی و عمودی دیوار ساحلی با استفاده از نرم افزار FLAC 3D [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 114-125]
 • کنجاله بذرچای استفاده از کنجاله بذرچای در کنترل ماهی کاراس(Carassius carassius)در سیستم پرورشی شاه میگوی دریای خزر(Astacus leptodactylus Salines) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کنجاله کانولا تأثیر جایگزینی آرد ماهی با سطوح مختلف کنجاله کانولا بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب شیمیایی لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 77-88]
 • کنگورد استفاده از نانومتخلخل کوکوربیت (6) اوریل به عنوان جاذبی جدید برای حذف رنگ های کنگورد و اریتروسین از اکوسیستمهای آبی [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 25-35]
 • کنوانسیون 1982 ملل متحد تنوع در راهکار یا پیچیدگی در ساختار: روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی حادث در نتیجه انجام فعالیت‌های تحقیقاتی علمی دریایی در کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 66-80]
 • کوادرات بررسی روند نوسانات زمانی و مکانی جوامع ستاره دریایی(Astropecten hemprichi) و توتیای دریایی(Diadema setosum) در سواحل خلیج چابهار [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 81-90]
 • کورتیزول اثر بنزوآلفاپایرن بر سطوح پلاسمایی هورمون¬های موثر در فرآیند اسپرماتوژنز (کورتیزول و تستوسترون) در نرهای رسیده شانک زرد باله Acanthopagrus latus [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 40-47]
 • کورتیزول پاسخ های هورمونی طی استرس حاد و مزمن مواجهه با بنزوآلفاپایرن در ماهی شانک زردباله، Acanthopagrus latus [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 25-31]
 • کورتیزول پاسخ های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی بچه تاسماهیان سیبیری Acipenser baerii (Brandt, 1896)به دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد: اثرات رشد جبرانی [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 21-32]
 • کوهرنس مدل سازی عددی پخش آلودگی در خلیج نایبند [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 78-87]
 • کوهیرنس تولید نرم افزار تخمین ارتفاع آبخور جسم در خلیج فارس [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 135-143]

گ

 • گاز CO2 اثرات بیهوشی با شوک الکتریکی و گازCO2در مقایسه با پودر گل میخک بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی در تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris ) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 46-53]
 • گاز کروماتوگرافی با آشکار ساز یونش شعله‌ای تعیین غلظت و توزیع فصلی آلاینده‌های فتالات استر در آب‌های سطحی خلیج چابهار [(مقالات آماده انتشار)]
 • گیاه مورد اثرات ضد قارچی عصاره های آبی و فلاونوئیدی کلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) بر دو قارچ بیماری‌زای ساپرولگنیا و فوزاریوم جدا شده تخم قزل‌آلای رنگین کمان در شرایط in vitro [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 16-28]
 • گرانول مطالعه بافت شناسی مجرای تولید توکسین های پپتیدی و تحویل آن ها در حلزون مخروطی دریایی (Conus frigidus, Reeve 1848) [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 96-107]
 • گربه کوسه لکه دار بررسی تغییرات الکترولیت ها و اوره خون با توجه به فصل تولیدمثل و اندازه بدن در گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 113-122]
 • گربه کوسه لکه‌دار مطالعه بافتی گلبول های سفید و سنجش برخی اندیس های خونی در گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس در فصل سرد [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 15-21]
 • گربه ماهی زخمی Plicofollis tenuispinis بررسی عادات غذایی گربه ماهی زخمی ((Pay, 1877 Plicofollis tenuispinis در آبهای ساحلی غرب جزیره قشم در خلیج فارس [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 62-74]
 • گردشگری موانع سیاسی توسعه گردشگری ورزش‌های ساحلی استان مازندران [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 10-24]
 • گردشگری دریایی بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه سفر و گردشگری دریایی (مورد مطالعه پایانه خلیج فارس بندر خرمشهر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • گردشگر ساحلی بررسی عوامل موثر در جذب گردشگران ورزشی فعال به گردشگری ساحلی دریای خزر [دوره 18، شماره 3، 1398، صفحه 61-74]
 • گرسنگی پاسخ های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی بچه تاسماهیان سیبیری Acipenser baerii (Brandt, 1896)به دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد: اثرات رشد جبرانی [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 21-32]
 • گریلاژ ورقه ای تحلیل الاستیک گریلاژ‌های ورقه‌ای در سازه شناورها با استفاده از روش‌ اجزای محدود [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 35-48]
 • گرماپویشی طراحی یک مدل عددی اقیانوسی سه بعدی برای مطالعه گرما پویشی جریان های بادرانده [(مقالات آماده انتشار)]
 • گیرندگی شیمیایی تاثیر دما بر روی ترجیح چشایی در بچه تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از اسیدهای آمینه آزاد [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 54-63]
 • گیرنده شیمیایی مطالعه رفتار تغذیه ای میگوی دراز آب شیرین ( Astacus leptodactylus) در محیط انتشار اسیدآمینه آزاد [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 23-31]
 • گروبیوتیک تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک گروبیوتیک بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، ترکیبات لاشه و تراکم بار باکتریایی روده فیل ماهیان (Linnaeus, 1754) Huso huso جوان پرورشی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 40-50]
 • گروه کسب‌وکار بررسی تأثیر عوامل درون‌سازمانی، بین سازمانی و بیرونی بر عملکرد صادراتی کسب ‌و کارهای فعال در منطقه آزاد تجاری-صنعتی بندر انزلی بر مبنای رویکرد مبتنی بر رابطه [(مقالات آماده انتشار)]
 • گطان تاثیر سطوح مختلف انرژی بر روی کارایی رشد و ترکیبات لاشه در ماهی گطانBarbus xanthopterus در مرحله انگشت قدی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 53-64]
 • گل خورک بررسی مقایسه ای زیست شناسی تولید مثل ماهی گل خورک Scartelaos tenuis درسواحل جزر و مدی مناطق حفاظت شده خور آبی و خور آذینی (استان هرمزگان) [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 33-46]
 • گل خورک تنوع گونه های گل خورک در منطقه حفاظت شده خور آبی در استان هرمزگان [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • گلیکوژن کبد تاثیر دوره‌های گرسنگی کوتاه مدت بر ترکیبات بیوشیمیایی بدن، گلیکوژن و چربی کبد در بچه ماهی صبیتی Sparidentex hasta [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 60-70]
 • گلوکز پلاسما پاسخ های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی بچه تاسماهیان سیبیری Acipenser baerii (Brandt, 1896)به دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد: اثرات رشد جبرانی [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 21-32]
 • گلوکوکیناز اثر فلاوونوئید روتین بر میزان گلوکز خون و آنزیم های تنظیم کننده آن در ماهی سیم دریایی [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 4-15]
 • گمیشان بررسی ساختار جمعیتی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در مناطق انزلی و گمیشان با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 4-14]
 • گوازیم دم رشته ای بیولوژی تغذیه ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 12-22]
 • گوپی تأثیر عصاره آبی گیاه گلرنگ بر تعیین جنسیت فیزیولوژیک در ماهی گوپی [(مقالات آماده انتشار)]
 • گوشت چرخ شده اثرات دما و زمان قوام یافتگی بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera) [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 21-30]
 • گوشگیر بررسی میزان صید دورریز صیدگاه‌های سواحل استان خوزستان [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 72-88]
 • گونه های مهاجم تاثیرعوامل محیطی بر الگوی توزیع و پراکنش دوکفه ای Mytilaster lineatus (Gmelin,1789) در سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 93-102]
 • گونو شبیه سازی طوفان حاره ای گونو با استفاده از مدل Advanced Hurricane WRF: حساسیت به طراحی محدوده ها، آشیانه سازی، تفکیک افقی و زمان شروع [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 101-110]
 • گوه تحلیل ورود اریب گوه به آب و مطالعه پارامتری توزیع فشار [(مقالات آماده انتشار)]

ل

 • لار اولین گزارش مشاهده Phallocryptus spinosa از استانهای یزد و فارس در جنوب ایران (Crustaceae; Anostraca) [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 81-91]
 • لارو خرچنگ های گرد بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی مراحل لاروی زوآ دو گونه مختلف از خانواده (Epialtidae (Crustacea: Brachyura در سواحل جزیره هنگام (خلیج فارس) [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 61-70]
 • لاشه اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی در نسبتهای مختلف کربن به ازت بر عملکرد رشد و ترکیب بیوشیمیایی لاشه بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) در تکنولوژی بیوفلاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • لاک پشت دریایی عقابی بررسی پاسخ های رفتاری بچه لاک پشت های عقابی در مواجهه با اختلالات نور مصنوعی در سواحل جزیره کیش [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 57-64]
 • لاک پشت منقار عقابی بررسی عوامل موثر بر انتخاب محل لانه سازی در لاک پشت های منقار عقابی(Eretmochelys Imbricata) جزیره شیدور [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 49-56]
 • لاکتوباسیلوس دلبروکی بررسی تاثیر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس دلبروکی بر شاخص‌‌های رشد، تغذیه و بقاء تاسماهی ایرانی [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 40-52]
 • لانه سازی بررسی عوامل موثر بر انتخاب محل لانه سازی در لاک پشت های منقار عقابی(Eretmochelys Imbricata) جزیره شیدور [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 49-56]
 • لیپوپروتئین پر چگال تأثیر تمرین هوازی در آب بر سیستاتین C، فیبرینوژن، CRP و نیمرخ لیپیدی [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 36-44]
 • لیپوپروتئین کم چگال تأثیر تمرین هوازی در آب بر سیستاتین C، فیبرینوژن، CRP و نیمرخ لیپیدی [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 36-44]
 • لیزین اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر شاخص های رشد و تغذیه ماهیان جوان صبیتی، Sparidentex hasta [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 89-104]
 • لیفت اثر شاخص رفتاری سیال پاورلا بر ضریب لیفت و درگ هیدروفویل در جریان آرام [(مقالات آماده انتشار)]
 • لقاح تأثیر انتقال کوتاه مدت گامتهای خنک شده ماهی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss در کیسه های حاوی اکسیژن مرطوب بر افزایش کارایی لقاح [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 16-24]
 • لقاح مخلوط گامتها همبستگی پارامترهای کیفی اسپرم با میزان مشارکت مولدین نر ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در تولید نسل F1 در شیوه لقاح مخلوط گامتها [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 50-60]
 • لیگولا اینتستینالیس بررسی وضعیت آلودگی ماهی سیم ,Abramis brama, دو ساله به انگل لیگولا اینتستینالیس ,Ligula intestinalis, در دریاچه آلاگل و رودخانه گرگانرود استان گلستان [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 23-33]
 • لمینیت‌های دوپایداره مشخصات پایداری و حرارتی صفحات کامپوزیتی دوپایداره در ورق‌های لایه‌ای با لایه‌چینی نامتقارن با در نظر گرفتن اثر لایه‌های رزین و وابستگی دمایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • لندست8 مقایسه شاخص‌های استخراج آب با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست8 و سنتینلA2(مطالعه‌موردی:سواحل بندر بوشهر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • لندست- 8 عمق سنجی از نواحی کم عمق ساحلی با استفاده از تصاویر لندست-8 (مطالعه موردی: جنوب شرقی دریای خزر) [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • ماتریس ایرانی ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث اسکله یارد ولیعصر خرمشهر با استفاده از ماتریس ایرانی و ماتریس ارزیابی سریع [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]
 • ماتریس سریع ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث اسکله یارد ولیعصر خرمشهر با استفاده از ماتریس ایرانی و ماتریس ارزیابی سریع [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 1-17]
 • مایسیس بررسی تاثیر پودر جلبک اسپیرولینا Spirulina platensis در جیره غذایی بر میزان رشد و بازماندگی لارومیگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 25-34]
 • ماسه‌ ساحلی فرایندهای غالب شکل‌زا در تشکیل توده‌های ماسه‌‌ای مناطق ساحلی، مطالعه موردی: جلگه غربی مکران [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 97-114]
 • ماسه سست بررسی اثر تسلیح بالشتک شنی با ژئوگرید در رادیه شمع‌های منفصل قرار گرفته بر خاک های سست ماسه ای در مجاورت سواحل [(مقالات آماده انتشار)]
 • مایک 21 مدل سازی هیدرودینامیکی در مصب اروندرود ایران تحت اثر جریانهای جزرومدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مایک 3 بررسی اثر اروندرود بر تغییر شوری خلیج فارس با استفاده از مدلسازی عددی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مایک 3/21 تاثیر پیچان رودها بر غلظت بار معلق و دامنه نوسانات سطح آب-مطالعه موردی رودخانه اروند [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماکروبنتوز استفاده از شاخص AMBI به منظور ارزیابی کیفیت زیست محیطی رسوبات ساحلی خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 1-15]
 • ماکروبنتوز شناسایی و بررسی اکولوژیکی دوکفه‌ای‌های ماکروبنتیک منطقه بین جزرومدی جزیره خارک(خلیج فارس) [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 8-15]
 • ماکروبنتوز دستیابی به الگوهای تجمعی ماکروبنتوزها در آبهای کم عمق سواحل دریایی جنوب جزیره قشم با استفاده از تکنیک سنجش از راه دور اکوستیک [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 3-15]
 • ماکروبنتوزها ارزیابی سلامت اکولوژیک نواحی ساحلی و خوریات خوزستان با استفاده از شاخص BOPA و BOPA-m [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 1-10]
 • ماندگاری تاثیر نگهداری در دمای Cº 4 بر خصوصیات فراساختار و کیفیت فیله ماهی سرخوی حرا Lutjanus argentimaculatus [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 18-32]
 • مانسون شناسایی گونه ای و بررسی تاثیر پدیده مانسون بر خرچنگ های خانواده Ocypodidae(Decapoda: Brachyura) در مناطق جزر و مدی دریای عمان، استان هرمزگان [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 16-30]
 • مانسون زمستانه بررسی تغییرات تراکم دوکفه‌ای‌های زیر جزر و مدی در مانسون زمستانه در سواحل شمالی دریای مکران (بریس، رمین، پسابندر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مانع پلکانی متخلخل مقایسه آزمایشگاهی اثر مانع متخلخل و مانع پلکانی متخلخل در کنترل جریان غلیظ [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 86-96]
 • مانع متخلخل مقایسه آزمایشگاهی اثر مانع متخلخل و مانع پلکانی متخلخل در کنترل جریان غلیظ [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 86-96]
 • مانگرو شناسایی و رتبه بندی عوامل تخریب جنگل های مانگرو با استفاده از روش Promethee II [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 1-12]
 • مانگرو بررسی رابطه میان وقوع خشکسالی هیدرولوژیک و تغییرات گستره مانگروهای استان هرمزگان [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 82-95]
 • مانگرو اولویت‌بندی معیارهای حساسیت زیست‌محیطی مانگروها با استفاده از روش FAHP [(مقالات آماده انتشار)]
 • مانگرو مقایسه ی شاخص های گیاهی جهت تشخیص مناطق رویشی مانگرو با استفاده از تصاویر لندست [(مقالات آماده انتشار)]
 • مانگرو نقشه سازی شدت فعالیت های صیادی در سطح رویشگاه های مانگرو: پیش نیازی جهت اجرای فرآیند ارزیابی آسیب پذیری [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 26-39]
 • مانگروها تعیین ژن‌های خانه‌دار مناسب برای مطالعه تغییر بیان ژن‌ها به روش Real- Time PCR در گیاه حرا (Avicennia marina) تحت تیمار نفتی [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 58-69]
 • مانور محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی سکان با شبیه‌سازی آزمایش کشش استاتیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماهی آزاد دریای خزر همبستگی پارامترهای کیفی اسپرم با میزان مشارکت مولدین نر ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در تولید نسل F1 در شیوه لقاح مخلوط گامتها [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 50-60]
 • ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius یکسان سازی غلظت اسپرم مولدین نرماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در شیوه لقاح مخلوط و تأثیر آن بر تنوع ژنتیکی نسل F1 [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 45-57]
 • ماهی اسبله مطالعه بافت شناسی مراحل مختلف رسیدگی تخمدان ماهی اسبله (L.,1758 Silurus glanis) در تالاب بین المللی انزلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماهیان جوان پراکنش و تراکم بچه ماهیان آبهای ساحلی خوزستان [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 69-78]
 • ماهیان خاویاری بررسی امکان تعیین جنسیت و مراحل رشد گنادی ماهیان خاویاری با استفاده از شاخصهای خونی و مورفومتریک [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 44-52]
 • ماهی بنی بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف شوری برپوست نواحی مختلف بدن ماهی بنی(Barbuss harpeyi) [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 89-101]
 • ماهی راشگوی معمولی بررسی جمعیت ماهی راشگوی معمولی(Eleutheronema tetradactylum ) در سواحل خلیج فارس با کمک نشانگر ریزماهواره [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 29-37]
 • ماهی رفتگر خاردار برخی از خصوصیات تولید مثلی رفتگر ماهی خاردار (Cobitis taenia) در حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 10-20]
 • ماهی زینتی بهبود رنگ ماهی سیکلید مالاوی زبرا(Pseudotropheus zebra) با تجویزخوراکی ریزجلبک اسپیرولینا( Arthrospira maxima) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 64-76]
 • ماهی سی باس آسیایی اثرات پروبیوتیک جیره (Lactobacillus plantarum) بر ترکیب لاشه، برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم خون و آنزیم های کبدی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcalifer, Bloch 1790 [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]
 • ماهی سرخو حرا تاثیر نگهداری در دمای Cº 4 بر خصوصیات فراساختار و کیفیت فیله ماهی سرخوی حرا Lutjanus argentimaculatus [دوره 18، شماره 4، 1398، صفحه 18-32]
 • ماهی سفید مقایسه تاثیر پذیری مراحل مختلف رشد بچه ماهی سفید (Rutilus firissi kutum) در پاسخ دهی به مورفولین بعنوان تقویت کننده حافظه رفتار بازگشت به رودخانه [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 14-22]
 • ماهی سفید مقایسه برخی پارامترهای اسپرم شناختی مولدین ماهی سفید (Rutilus frisii kutum, Kamensky 1901) صید شده به دو روش صید گوشگیر و پره [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 4-9]
 • ماهی سفید تأثیر پری¬ بیوتیک ایمنواستر بر شاخص های رشد، نرخ بازماندگی و ترکیب بدن بچه ماهیان انگشت قد ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901) [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 97-109]
 • ماهی سفید بررسی تاثیر فلز سنگین کادمیوم بر سلول های جنسی اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت بیضه و تحرک سلول های اسپرماتوزئید ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 31-40]
 • ماهی سفیدک تکثیر مصنوعی ماهی سفیدک سیستان، Schizothorax zarudnyi با استفاده از هورمون های سنتتیک [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 1-11]
 • ماهی سیم بررسی وضعیت آلودگی ماهی سیم ,Abramis brama, دو ساله به انگل لیگولا اینتستینالیس ,Ligula intestinalis, در دریاچه آلاگل و رودخانه گرگانرود استان گلستان [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 23-33]
 • ماهی سیم تعیین محدوده کشندگی و غلظت میانه کشنده (LC50 96h) آفت کش ارگانوفسفره دیازینون بر بچه ماهی سیم دریای خزر [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 70-81]
 • ماهی شانک زرد باله" مقایسه میزان تجمع زیستی فلزات سنگین ماهی بیاح (Liza abu) و شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) رودخانه بهمنشیر در فصول تابستان و زمستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماهی شیربت مطالعه‌ی ساختار آناتومی و بافت‌شناسی کلیه‌ی ماهی شیربت [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 49-61]
 • ماهی صبیتی تغییرات ریخت شناسی سلول های غنی از میتوکندری در آبشش ماهیصبیتی ((Sparidentex hasta طی سازش با شوری های مختلف محیطی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 121-131]
 • ماهی صبیتی اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر شاخص های رشد و تغذیه ماهیان جوان صبیتی، Sparidentex hasta [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 89-104]
 • ماهی صبیتی اثرات سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره غذایی بر ترکیبات بیوشیمیایی خون و عضله در ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) اثرات مکمل سازی جداگانه و ترکیبیLactobacillus plantarum با زایلواولیگوساکارید جیره بر عملکرد رشد، ترکیب بیوشیمیایی لاشه و پاسخ های فیزیولوژیک بچه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 44-57]
 • ماهی صبور (Tenualosa ilisha) بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی صبور (Tenualosa ilisha) و بافت شناسی گناد در زمان تخم‌ریزی و پس از آن [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 76-86]
 • ماهی فیتوفاگ اثر پوشش خوراکی صمغ زدو و عصاره ریحان (Ocimum basilicum) بر کیفیت فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) نگهداری شده تحت دمای 18- درجه سانتی گراد [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 105-115]
 • ماهی قزل‌آلا'' اولین گزارش وجود .Kazachstania sp به عنوان فلور روده ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 65-74]
 • ماهی قزل آلای رنگین کمان تأثیر انتقال کوتاه مدت گامتهای خنک شده ماهی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss در کیسه های حاوی اکسیژن مرطوب بر افزایش کارایی لقاح [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 16-24]
 • ماهی کیجار بزرگ تنوع ریخت شناسی ماهی کیجار بزرگ (Saurida tumbil) در سواحل شمالی خلیج فارس (آبهای هرمزگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماهی کیلکا آنچوی ارزیابی مقایسه ای سه روش تخمیر زیستی با ماده زمینه جامد بر ارزش تغذیه ای و فعالیت آنزیمی ماهی کیلکا آنچوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماهی کیلکای معمولی ساختار ژنتیکی جمعیت های مختلف ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) سواحل حوضه جنوبی دریای خزر در استان مازندران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 11-20]
 • ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) بررسی ساختار جمعیتی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در مناطق انزلی و گمیشان با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 4-14]
 • ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus ) اثرات سطوح مختلف چربی جیره روی رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus) [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 33-42]
 • ماهی کوتر ساده تخمین پارامترهای جمعیتی ماهی کوترساده (Sphyraena jello) در آب های ساحلی بوشهر [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 26-36]
 • ماهیگیری صید دورریز در تور ترال توسط لنج های صیادی در شمال غرب خلیج‌فارس (خوزستان – ایران) [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 84-99]
 • ماهی گطان بررسی تغییرات میکروبی، بیوشیمیایی و حسی ماهی گطان (Luciobarbus xanthopterus) نگهداری شده در یخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماهی گل خورک بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گل خورک (Periophthalmus waltoni) با استفاده از نشانگر های RAPD در خلیج فارس [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 62-70]
 • ماهی گوپی میزان بلع و رفتار تغذیه ای لارو ماهی گوپی (Poecilia reticulata Peters) تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا ارومیه وآرتمیا فرانسیسکانا [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 64-73]
 • ماهی مرکب ببری بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌های نرم تن مرکب (Sepia pharaonis) به روش میکروستلایت در مناطق بندرعباس و بوشهر [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 1-7]
 • ماهی هامور بررسی ضایعات بافتی موجود در مغز ماهی هامور معمولی پرورشی بندر امام خمینی [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 8-16]
 • ماهی هامور معمولی ضایعات پاتولوژیک کبدی در ماهی هامور معمولی Epinepheluscoioides قرار گرفته در معرض بنزوآلفا پایرن [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 61-70]
 • ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) معرفی بهترین روش برای کشت اولیه ی سلول های کبدی ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 102-111]
 • ماهی هامور معمولی( Epinephelus coioides) بررسی رشد و نمو پوست در مراحل لاروی ماهی هامور معمولی( (Epinephelus coioides [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 80-90]
 • ماهی هرز استفاده از کنجاله بذرچای در کنترل ماهی کاراس(Carassius carassius)در سیستم پرورشی شاه میگوی دریای خزر(Astacus leptodactylus Salines) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماهی هوور استفاده از باکتری باسیلوس (Bacillus sp.) به منظور تولید پروتئین تک یاخته از امعاء و احشاء ماهی هوور ((Thannus tonggol [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 59-68]
 • ماهواره ی NOAA ردیابی وضعیت خشکسالی و ترسالی تالاب بین المللی شادگان با کمک شاخص SPEI (از سال 1950 تا 2015) [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 1-9]
 • ماهواره‌ی مودیس آشکارش جبهه‌های ساحلی خلیج عمان و فارس با الگوریتم کنی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 34-44]
 • مایوفون مقایسه تنوع و تراکم سخت پوستان کفزی(Ostracoda) در سواحل بحرکان(خلیج فارس) در فصول زمستان و تابستان [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 41-50]
 • متابولیت مطالعه فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهی سفیدک سیستان [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 59-64]
 • متابولیت تغییر در رشد، تولید بتا-کاروتن و الگوی باند پروتئینی در ریزجلبک Dunaliella salina در حضور کلشیسین [(مقالات آماده انتشار)]
 • متابولیسم انرژی بررسی تغییرات پارامترهای متابولیسم انرژی در مغز ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در طول مراحل ابتدایی دوره پرورش [(مقالات آماده انتشار)]
 • متابولیسم چربی اثرات تغذیه با روغن ماهی اکسید شده، بر رشد و متابولیسم چربی در تاسماهی هیبرید (Huso huso ♂× Acipenser ruthenus♀) [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 78-88]
 • متغیرهای محیطی پراکنش فصلی فیتوپلانکتون های غالب در خزر جنوبی (سواحل مازندران) و ارتباط آن با عوامل محیطی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 87-101]
 • متیونین اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر شاخص های رشد و تغذیه ماهیان جوان صبیتی، Sparidentex hasta [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 89-104]
 • مجرای سم مطالعه بافت شناسی مجرای تولید توکسین های پپتیدی و تحویل آن ها در حلزون مخروطی دریایی (Conus frigidus, Reeve 1848) [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 96-107]
 • محتویات روده بررسی محتویات روده میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)در طی یک دوره پرورش در استخرهای خاکی دلوار بوشهر [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 71-80]
 • محتویات یونی تاثیر غلظتهای مختلف کلسیم آب محیط انکوباسیون بر میزان تفریخ و محتویات یونی (کلسیم، پتاسیم، مس و منگنز) تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در یک سازگان مداربسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • محتوای فنلی ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنلی و ترکیبات فلانوئیدی ماکروجلبک های سواحل شمالی خلیج فارس در استان بوشهر [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 45-54]
 • محتوای فنلی تام مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوی پلی فنلی در اکتینومیست‌های دریایی رسوبات ساحل دیلم [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 66-75]
 • محرک ایمنی تاثیر عصاره زنجبیل بر خون شناسی و پارامترهای سرم شناسی و میزان رشد در ماهی بنی (Barbus sharpeyi) [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 100-110]
 • محرک رشد اثر سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخص های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل‎ماهی (Huso huso) جوان پرورشی [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]
 • محرومیت غذایی تاثیر دوره‌های گرسنگی کوتاه مدت بر ترکیبات بیوشیمیایی بدن، گلیکوژن و چربی کبد در بچه ماهی صبیتی Sparidentex hasta [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 60-70]
 • محیط‌کشت'' اولین گزارش وجود .Kazachstania sp به عنوان فلور روده ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 65-74]
 • مخابرات ارزیابی کارایی الگوریتم های رمزنگاری متقارن [(مقالات آماده انتشار)]
 • مخابرات دریایی ارزیابی کارایی الگوریتم های رمزنگاری متقارن [(مقالات آماده انتشار)]
 • مخمر تأثیر ال- کارنیتین بر میزان رشد،بقاء، تولید مثل و ترکیب اسیدهای چرب parthenogenetic Artemia در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 56-47]
 • مخمر'' اولین گزارش وجود .Kazachstania sp به عنوان فلور روده ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 65-74]
 • مخمرLansy PZ بررسی اثرات مقایسه ای مخمر نانوایی صنعتی دستکاری شده و مخمر Lansy PZ بر ترکیب اسید چرب بالغین Artemia urmiana و Artemia franciscana [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 51-65]
 • مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae) بررسی اثرات مقایسه ای مخمر نانوایی صنعتی دستکاری شده و مخمر Lansy PZ بر ترکیب اسید چرب بالغین Artemia urmiana و Artemia franciscana [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 51-65]
 • مدت ماندگاری بررسی تغییرات میکروبی، بیوشیمیایی و حسی ماهی گطان (Luciobarbus xanthopterus) نگهداری شده در یخ [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدتوفان پیش بینی ارتفاع امواج ناشی از مد توفان در سواحل ایرانی دریای عمان [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 41-50]
 • مدیریت دانش بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد عملیاتی از طریق نوآوری (مورد مطالعه: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت ساحلی تبیین مقیاس مطالعه در تعیین سلول های رسوبی (مطالعه موردی: سواحل استان هرمزگان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت سواحل تعیین حساسیت زیست محیطی نوار ساحلی استان هرمزگان از دیدگاه زمین ریخت شناسی [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 78-92]
 • مدیریت منابع انسانی ترسیم و رتبه بندی سلسله مراتب نیازهای کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 33-55]
 • مدل FVCOM مطالعه و بررسی توزیع دامنه مؤلفه‌های جزرومدی در خلیج فارس، دریای عمان و