مطالعه بافت شناسی مراحل مختلف رسیدگی تخمدان ماهی اسبله (L.,1758 Silurus glanis) در تالاب بین المللی انزلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس بخش آبزی پروری پژوهشکده آبزی پروری ابهای داخلی بندر انزلی

2 استاد دانشگاه

3 رئیس موسسه تاسماهیان دریای خزر

4 کارشناس ارشد آزمایشگاه آبزیان

5 کارشناس ارشد آزمایشگاه فیزیولوژی

چکیده

خصوصیات بافتی تخمدان ماهی اسبله (glanis Silurus) تالاب انزلی طی یک دوره یکساله بررسی شد. تعداد 154 ماهی ماده بوسیله تله صید و تخمدان آنها جداسازی و در محلول بوئن تثبیت و در آزمایشگاه مراحل بافت شناسی شامل آبگیری، شفاف سازی، قالب گیری، پارافینه و رنگ آمیزی، ائوزین هماتوکسیلین انجام و پس از تهیه مقاطع 5 میکرونی بوسیله میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند. شش مرحله جنسی شامل: نا بالغ (Immature)، در حال توسعه اولیه (Early Developing)، در حال توسعه پایانی(Late Developing)، تخمدان رسیده (Ripe Ovary)، تخمدان رسیده سیال (Running Ripe Ovary)، تخمدان تخم ریزی کرده (Spent) مشاهده شد. قطر تخمک برای 123 عدد ماهی اسبله مراحل 2 تا 5 رسیدگی جنسی اندازه گیری گردید. میانگین اندازه قطر تخمک در مرحله دوم رسیدگی جنسی 4/1 میلیمتر بود که بتدریج در مراحل بعدی تکامل افزایش یافته و در مرحله پنجم رسیدگی جنسی به میانگین قطر 36/2 میلیمتر رسیده و در مرحله ششم رسیدگی جنسی مجدداً اندازه قطر تخمک کاهش یافت. روند افزایش اندازه قطر تعدادی از تخمک ها در مراحل 2 تا 5 بیشتر از بقیه بود و در مراحل 4 و 5 این تفاوت مشخص تر شد، تعدادی تخمک نیز در اندازه های کوچکتر دیده شد که در حال رسیدگی بودند ولی تخمک نابالغ دیده نشد. هیچ همپوشانی بین مراحل بالا و پایین رسیدگی جنسی مشاهده نشد. این امر نشان دهنده تخم ریزی در یک مدت طولانی تر بوده که از این نظر تخمدان این ماهیان را می توان جزء تخمدانهای دسته ای (Group Synchronous ) در نظر گرفت .

کلیدواژه‌ها