مجله علوم و فنون دریایی (JMST) - واژه نامه اختصاصی