تماس با ما

نشانی: خرمشهر، بلوار علی ابن ابیطالب(ع)، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669

دفتر نشریات علمی دانشگاه تلفن:

تلفن: 53534405-061

پست الکترونیک:

marinejournal@kmsu.ac.ir

marinejournals@gmail.com


CAPTCHA Image