مجله علوم و فنون دریایی (JMST) - فرایند پذیرش مقالات