بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

 • ذاکری، محمد [1]
 • ذاکری، محمد [1] 1. گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.
 • ذاکری، محمد [1] 1. گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • ذاکری، محمد [1] دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • ذاکری، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • ذاکری، محمد [1] استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • ذاکری، محمد [1] دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • ذاکری، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • ذاکری، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
 • ذاکری، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • ذاکری، محمد [1] گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • ذبایح نجف آبادی، مجتبی [1] پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره)
 • ذوالقرنین، حسین [4]
 • ذوالقرنین، حسین [1] 1. گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی واقیانوسی، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهرخرمشهر، ایران
 • ذوالقرنین، حسین [1] دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • ذوالقرنین، حسین [1] دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر_عضو هیأت علمی
 • ذوالقرنین، حسین [1] گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی، خرمشهر
 • ذوالقرنین، حسین [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • ذوالقرنین، حسین [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی واقیانوسی، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهرخرمشهر، ایران
 • ذوالقرنین، حسین [1] معاونت پژوهشی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • ذوالقرنین، حسین [1] 1. گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • ذوالقرنین، حسین [1] دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • ذوالقرنین، حسین [1] عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • ذوالقرنین، حسین [1] گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
 • ذوالقرنین، حسین [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر
 • ذوالقرنین، حسین [1] گروه زیست شناسی دریا، دنشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • ذوالقرنین، حسین [1] گروه بیولوژی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، صندوق پستی: 669
 • ذوالقرنین، حسین [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دربایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • ذوالقرنین، حسین [1] گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • ذوالقرنین، حسین [1] گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

 • ظهرابی، نرگس [1] گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی