مجله علوم و فنون دریایی (JMST) - اهداف و چشم انداز