اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا بنازاده ماهانی

دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

mrbannazyahoo.com

سردبیر

حسین ذوالقرنین

دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

zolgharneinkmsu.ac.ir

مدیر داخلی

ایمان قنواتی

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

marinejournalsgmail.com

اعضای هیات تحریریه

احمد سواری

استاد، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

savari53yahoo.com

وحید یاوری

استاد

yavarivahidkmsu.ac.ir

پریتا کوچنین

دانشیار، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

pkochaniankmsu.ac.ir

منصور زراءنژاد

ریاست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

m.zarranscu.ac.ir

سید ناصر سعیدی

استاد

saeidiyahoo.com

نسرین سخایی

استاد

nsakhaeeyahoo.com

سعید کیوان شکوه

استاد

keyvan56kmsu.ac.ir

محمد مرادی

استاد

moradim36gmail.com

عباس رنجبر

استاد

aranjbargmail.com

ویراستار انگلیسی

سهیل سعیدیان

آموزش زبان انگلیسی هیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

saidiansgmail.com