بررسی پدیده اسکوات در کانالهای باریک کشتیرانی با استفاده از مدل سازی فیزیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی/دانشگاه علوم دریایی نوشهر

چکیده

به دلیل وجود اثرات هیدرولیکی و هیدرو دینامیکی در کانال‏ها و آبراهه‏های قابل کشتیرانی, بایستی رفتار کشتی را در ارتباط با عرض کانال،سرعت و آبخور شناور مورد مطالعه قرار داد. مهم‏ترین پارامتری که طراح باید مد نظر قرار دهد پدیده‏ اسکوات، می‏باشد. پیش‏بینی صحیح پارامترهای هیدرودینامیک برای کشتی‏های عملیاتی در مناطق کم عمق برای جلوگیری از به گل نشستن کشتی ضروری است.
در این پروژه سعی شده پارامتر هیدرودینامیک برای شناورهای با بدنه سری 60 , در آبهای کم عمق به روش آزمایش مدل برای بدنه با ضریب ظرافت بدنه در حوضچه کشش در وضعیت‏های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و بنابر نتایج حاصله می‏توان بهترین وضعیت را برای افزایش کارایی‏کشتی‏ ها و رسیدن به بهینه ترین سرعت وآبخور در کانال‏ها معرفی نمود. پس از استخراج داده ها, نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از روابط تجربی, مقایسه شده است.
در ضمن برای انجام آزمایشات پس از ساخت مدل شناور، دیواره‏های کاذب کانال طراحی و اجرا گردید. خصوصیت اصلی این جداره‏های کاذب این بود که بوسیله آن می‏توانستیم عرض کانال را تغییر دهیم. سپس با استفاده از برنامه نویسی پی ال سی داده ها را از سنسورها دریافت و ثبت می‏کنیم. در حین آزمایش کنترل تمام مکانیزم به شکل اتوماتیک در اختیار فردی است که آزمایش را انجام می‏دهد.

کلیدواژه‌ها