تغییر در رشد، تولید بتا-کاروتن و الگوی باند پروتئینی در ریزجلبک Dunaliella salina در حضور کلشیسین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد تهران دانشکده کشاورزی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی

2 دانشگاه شاهد تهران دانشکده کشاورزی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی

3 دانشکاه شاهد تهران دانشکده کشاورزی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی

4 دانشگاه شاهد تهران مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

چکیده

با هدف بررسی تولید بتا-کاروتن، برخی صفات و الگوی باند پروتئینی در ریزجلبک D. salina در حضور کلشیسین پس از کشت ریزجلبک مورد نظر و ایجاد جمعیت مناسب، تیمار‌های کلشیسین در قالب طرح تصادفی شامل غلظت‌های 0، 050/0، 1/0 و 2/0 درصد وزنی به حجمی کلشیسین اعمال شد. تغییرات حاصل در رشد و میزان بتاکاروتن، کلروفیل A، B و کل و کاروتنوئیدهای تولید شده توسط دستگاه اسپکتوفتومتر اندازه گیری شده، همچنین از الکتروفورز به روش SDS-PAGE با هدف بررسی الگوی باندهای پروتئینی استفاده گشت. نتایج نشان داد که غلظت‌های مختلف کلشیسین باعث تفاوت معنی دار در الگوی باندهای پروتئینی این جلبک در 11 نمونه مورد بررسی نشد و تنها میزان تولید برخی پروتئین‌ها تحت تاثیر قرار گرفت. در حالی که این تیمار سبب ایجاد تفاوت میزان بتاکاروتن، کلروفیل A، B، کل، کاروتنوئید و رشد ریزجلبک شد. بتاکاروتن به عنوان مهم‌ترین متابولیت دونالیلا سالینا در تمام غلظت‌های کلشیسین افزایش داشت. با اعمال تیمار کلشیسین کاروتنوئید، کلروفیل A، B وکل افزایش یافت در حالی که رشد کاهش داشت. چنین نتیجه گیری می‌شود که اعمال تیمار کلشیسین سبب کاهش رشد و افزایش تولید بتاکاروتن، کلروفیل A B, و کل، کارتنوئیدها در دونالیلا می‌شود. در حالی که اثر معنی داری بر الگوی بیان پروتئین‌ها ندارد. پس استفاده از این ماده برای تولید بیش‌تر بتاکاروتن مناسب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات