بررسی کارایی میکروجلبک Tetraselmis sp در حذف هیدروکربن های حلقوی کرایزن و بنزوآلفاپایرن از پساب پتروشیمی بندر امام خمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند

2 استاد در دانشگاه علوم دریایی خرمشهر

3 استاد در دانشگاه خرمشهر

چکیده

چکیده
ترکیبات آروماتیک حلقوی اغلب ترکیباتی مقاوم و پایدار در محیط دریا می باشند، از آثار سمی این ترکیبات می توان به خاصیت سرطانزایی و ایجاد تغییرات ژنتیکی اشاره کرد. از این رو مطالعه حاضر با هدف استفاده از میکروجلبک Tetraselmis sp در حذف هیدروکربن کرایزن و بنزوآلفاپایرن از پساب واحد آروماتیک پتروشیمی بندر امام خمینی انجام گرفت. بدین منظور پس از کشت گونه میکروجلبک و رسیدن به تعداد مطلوب، نمونه پساب پتروشیمی در معرض میکروجلبک قرار گرفت. سپس میزان کاهش غلظت کرایزن و بنزوآلفاپایرن توسط گونه میکروجلبک به وسیله دستگاه HPLC اندازه گیری شد و نشان داد که میزان حذف دو ترکیب بنزوالفاپایرن با غلظت 5/. میلی گرم بر لیتر 8/1±6/49 درصد و کرایزن با غلظت 55/5 میلی گرم بر لیتر2±23/33درصد بوده است. به طور کلی نتایج نشان داد که این میکروجلبک در حذف ترکیبات آروماتیک توانا بوده و جهت تصفیه پساب پتروشیمی نیز مناسب بوده است.

کلیدواژه‌ها