بررسی ساختاری نانوکامپوزیت متشکل از کلاژن استخراج‌شده از پولک ماهی سفید در محلول شبیه‌ سازی شده بدن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه مازندران

2 گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسیT دانشگاه مازندران

3 مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی، پژوهشکده سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، مازندران

چکیده

پروتئین کلاژن معدنی‌شده دارای مزایای زیستی متنوع، زیست‌سازگاری و زیست تجزیه‌پذیری مطلوبی هستند. در این پژوهش، فرآیند معدنی‌شدن پروتئین کلاژن نوع I استخراج شده از پولک ماهی سفید (Rutilus Frisii Kutum)، جهت معدنی شدن در مایع شبیه‌سازی شده بدن بررسی شد.. در طی زمان غوطه وری، بلورهای تری کلسیم فسفات در بین نانوفیبریل‌های کلاژن ترسیب شد. وجود کلاژن نوع I، شامل 3 رشته مارپیچ با انجام الکتروفورز SDS-PAGE تایید شد. از تکنیک طیف‌ سنجی تبدیل فوریه مادون ‌قرمز (FTIR) برای شناسایی نانوفیبریل‌های کلاژن استخراج‌شده و کلاژن معدنی شده استفاده شد. حضور 60% مواد معدنی در نانوکامپوزیت ASC معدنی‌شده با TGA اثبات شد. از DSC برای تعیین دمای دناتوره شدن ASC معدنی شده در دمای 5/147 درجه سلسیوس که بیانگر پایداری حرارتی بالاتر کلاژن معدنی‌شده است. تشکیل نانو ذرات تری‌کلسیم فسفات بر روی نانو‌فیبریل‌های کلاژن به صورت نامرتب و متراکم با تصاویر TEM، مشخص شد. پروتئین کلاژن معدنی شده می‌تواند در ساخت داربست‌های متخلخل برای مهندسی بافت، مواد ایمپلنت دندانی، تهیه تجهیزات پزشکی راهکاری نوین را ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات