طرح استراتژی های مؤثر بر عملیاتی کردن بنادر خشک در ایران با استفاده از روش تحلیلی SWOT

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی

چکیده

مهم‌ترین برتری حمل و نقل دریایی نسبت به سایر موارد حمل و نقل، مقرون به صرفه بودن آن از نظر اقتصادی است. امروزه در مواجهه بنادر ساحلی با مشکل تراکم ترافیک، بندر خشک بهترین گزینه ارتقاء سطح حمل و نقل دریایی می باشد. این پژوهش به طرح استراتژی های مؤثر بر عملیاتی کردن بنادر خشک در ایران پرداخته و از روش دلفی‎ ‎برای‎ ‎تحلیل، بررسی و نتیجه گیری استفاده نموده است.‏‎ جامعه آماری این پژوهش نامشخص و تعداد اعضای نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 96 نفر به دست آمده است. ابزار اصلی جمع آوری متغیرهای پژوهش پرسشنامه می باشد. ابتدا مجموعه عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر عملیاتی کردن بنادر خشک شناسایی و سپس با استفاده از روش تحلیلی SWOT اقدام به رتبه بندی عوامل و تعیین جایگاه آن در ماتریس SWOT شده است. با توجه به مقادیر به دست آمده از ماتریس، ارزیابی عوامل داخلی و خارجی استراتژی رشد برای عملیاتی کردن بنادر خشک ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات