طراحی چارچوب رقابت پذیری مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سطح بین المللی با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس

10.22113/jmst.2019.164117.2245

چکیده

رقابت یک عامل بیرونی و محیطی و رقابت‏ پذیری خصیصه‏ ی درون‏ ماهیتی است،یکی از سیاست‏ های اقتصادی مورد توجه تصمیم‏ گیران و سیاست گذاران کلان کشورها،در راستای افزایش رقابت‏ پذیری اقتصاد‏ملی،توسعه منطقه‏ ای، رفع محرومیت‏ ها، جذب سرمایه‏ های خارجی و داخلی،ایجاد فرصت‏ های شغلی جدید، دستیابی به فناوری پیشرفته و افزایش صادرات، مناطق آزاد تجاری-صنعتی است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل کیفی نتایج پژوهش‏ های انجام شده در حوزه شناسایی عوامل کلیدی موفقیت رقابت‏ پذیری مناطق آزاد تجاری صنعتی در سطح بین‏ المللی است. بدین منظور با به کارگیری روش فرا‏ترکیب تعداد 74 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. پیش از کدگذاری متون، با بهره‏ گیری‏ متدولوژی کسپ(CASP) اسناد فیلتر شدند. در پژوهش حاضر 1097 کد به وسیله نرم‏ افزار مکس کیو-دی-ای(MAXQDA) ارجاعی شناسایی شد. در میان عوامل شناسایی شده،به ترتیب به کارگیری مدیران متخصص(39 ارجاع)،ثبات اقتصادی و شکل گیری اقتصاد مبتنی بر دانایی(34 ارجاع)،ثبات سیاسی و سیاست‏های خارجی سازنده(33ارجاع)،بسترهای نهادی(30 ارجاع)،اجرای رویکردهای مبتنی بر فناوری،شایستگی و ساختار(27 ارجاع)،همکاری هوشمندانه و ارتباط موثر با بازارهای بین‏ المللی(24 ارجاع)،همسویی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی(23)، پیاده‏ سازی استراتژی هم رقابتی و تعیین اولویت‏های رقابتی مبتنی برمزیت‏های رقابتی(21) ،مدیریت عملکرد(19 ارجاع)، در زمره مهم‏ترین کدهای شناسایی شده بودند. ازجمله نوآوری‏های پژوهش حاضر شناسایی عوامل کلیدی موفقیت رقابت‏ پذیری مناطق آزاد تجاری‏ صنعتی در سطح بین‏ المللی با بهره‏ گیری از روش پژوهش کیفی فرا‏ترکیب و نرم افزار مکس کیو‏‏‏ دی‏ای در حوزه رقابت‏ پذیری مناطق آزاد تجاری‏ صنعتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات