بررسی عادات غذایی گربه ماهی زخمی ((Pay, 1877 Plicofollis tenuispinis در آبهای ساحلی غرب جزیره قشم در خلیج فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان

2 عضو هیات علمی و مدیر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه هرمزگان

10.22113/jmst.2019.149309.2198

چکیده

عادات غذایی و شاخصهای تغذیه ای گربه ماهی زخمی ((Pay, 1877 Plicofollis tenuispinis طی یک دوره یکساله از خرداد ماه 95 تا اردیبهشت ماه 96 با نمونه برداری ماهانه حداقل 15 قطعه ماهی از آبهای ساحلی جزیره قشم در محدوده منطقه گوران بررسی شد. میانگین طول چنگالی ماهیها در کل دوره 52/2 ± 43/24 سانتیمتر بود. رابطه طول چنگالی و وزن کل ماهی بصورت W= 0.012 FL3.066 محاسبه شد که با توجه به مقدار b، نشان دهنده رشد ایزومتریک گربه ماهی زخمی میباشد. بیشترین مقدار شاخص گاستروسوماتیک در فصل بهار و کمترین مقدار این شاخص در فصل زمستان مشاهده شد. مقدار میانگین شاخص خالی بودن معده در کل دوره 91/15 ± 01/35 به دست آمد که نشان می دهد این ماهی در گروه آبزیان نسبتاً پرخور قرار می گیرد. ارزیابی نتایج به دست آمده از محاسبه شاخص خالی بودن معده بر اساس فصل نیز بیانگر آن است که کمترین مقدار شاخص خالی بودن معده که موید بیشترین تعداد معده های پر می باشد در فصل بهار است. ارزیابی شاخص ترجیح غذایی در کل دوره نشان داد که ماهیان 45/52 درصد، میگو 31/21 درصد، دوکفه ای 73/5 درصد و خرچنگ 91/4، نرمتنان 27/3، جلبک 81/0 درصد محتویات معده را تشکیل میدادند بنابراین ماهی ها غذای اصلی، میگو در اولویت دوم غذایی و خرچنگ، دوکفه ای ها، نرمتنان و جلبک شکارهای تصادفی میباشند. شاخص طول نسبی روده نیز 26/0 ± 08/2 محاسبه شد که بیان میکند گربه ماهی زخمی در آبهای ساحلی غرب جزیره قشم دارای رژیم غذایی همه چیز خواری میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات