تأثیر عصاره آبی گیاه گلرنگ بر تعیین جنسیت فیزیولوژیک در ماهی گوپی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، باشگاه پژوهشگران جوان

2 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

چکیده

: گلرنگ (Safflower) با نام علمی Carthamus tinctorius متعلق به خانواده Compositae بوده ، در صنایع غذایی و طب سنتی استفاده گسترده ای داشته است. هدف انجام این بررسی تأثیر عصاره آبی گیاه گلرنگ بر تعیین جنسیت فیزیولوژیک و تأثیر آن بر ایجاد جنس نر در ماهی گوپی می باشد. در زمینه برگشت جنسی در ماهی گوپی گیاه(Tribulus terrestris )، تغییر جنسیت و اسپرم سازی موفقیت آمیز را در ماهی نشان داد. روش کار:88 ماهی گوپی درسن یک هفتگی ، درچهار گروه 22 تایی A , B , C و شاهد (بدون دریافت عصاره) تقسیم شده و غلظت های ppm 150 و100و 50 از عصاره آبی گلرنگ را به مدت یک ماه به همراه غذا دریافت کردند پس از گذشت 3 ماه از گنادهای ماهیان مقاطع بافتی تهیه شد و تغییرات بافتی آن ها مورد بررسی قرار گرفت و با گروه شاهد که هیچ عصاره ای دریافت نکرده بود مقایسه گردید. یافته ها: نتایج تیمار با عصاره ‘گیاه گلرنگ اختلاف معنی داری را در تمامی گروه ها در تعداد اسپرماتوسیت های اولیه نشان داد به طوری که بیشترین افزایش سلول ها درماهیان دریافت کننده غلظت های 100 و ppm 150 عصاره بود (05/0> p ) . نتایج همچنین نشان داد با افزایش غلظت ، تعداد فولیکول های ماده به طور معنی داری کاهش می یابد (05/0> p ). نتیجه گیری : نتایج فوق نشان می دهد گلرنگ موجب افزایش اسپرماتوژنز شده و با ایجاد تغییرات بافتی می تواند جنسیت در ماهی گوپی را در جهت نر سازی القاء کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات