مدل‌سازی و تحلیل عملکرد دریامانی یک شناور تندرو پروازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 چابهار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

10.22113/jmst.2020.213348.2340

چکیده

کنترل حرکات شناور می تواند تحت تأثیر کاهش حرکات هیو و پیچ در شناورهای تندرو و بطور ویژه در بدنه پروازی باشد. به منظور کاهش این گونه حرکات استفاده از فویل می‌تواند تکنیک مؤثری نسبت به سایر روشها باشد. از آنجایی که شناورهای تندرو در آبهای مواج دچار مشکل می‌شوند می‌بایست حالت سازشی بین سرعت و عملکرد دریامانی وجود داشته باشد. هدف از این تحقیق پیش بینی عملکرد دریامانی یک شناور پروازی خاص در دو حالت بدون فویل و با فویل در پاشنه می باشد. مدل شناور در این تحقیق ابتدا در نرم‌افزار Rhino مدل‌سازی شده و سپس در نرم‌افزار Star-CCM+ با استفاده از معادلات حل کننده RANS شبیه‌سازی شده است. نتایج بصورت RAO حرکات هیو و پیچ در ضریب سرعت های مختلف به دست آمده است. بطور کلی مزایایی در رژیم سرشی شناور پروازی به واسطه اضافه نمودن فویل در پاشنه ایجاد می شود که بر طبق نتایج حاصله با افزایش سرعت شناور و در محدوده‌ای خاص می‌تواند در کاهش حرکات در صفحه عمودی مؤثر باشد. بطور مثال در سرعت 40 نات در صورت نصب فویل پاشنه به ترتیب %31/19 و % 44/26 کاهش RAO حرکات هیو و پیچ مشهود بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات