ارائه مدل نقشه شناختی فازی عوامل ناب - چابکی زنجیره تامین در لجستیک دریائی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/ عضو هیات علمی

2 دانشگاه علوم دریائی امام خمینی(ره)/ عضو هیات علمی

چکیده

قدرت دریایی برتر از یک سوی، تغییر در حجم و نوع ماموریت های دریائی، برخورداری از زنجیره تامین ناب – چابک در شرایط عدم قطعیت بسیار ضروری و حیاتی می باشد. هدف اصلی این مقاله ، ارائه مدل نقشه شناختی فازی برای تعیین نحوه و میزان برهم کنش عوامل اصلی ناب - چابکی زنجیره تامین دریائی است. رویکرد تحقیق، رویکرد ترکیبی نقشه های شناختی فازی و روش دلفی است. بر مبنای مدلسازی نقشه های شناختی فازی، داده ها مورد نیاز گرد آوری و پس از تجزیه وتحلیل با نرم افزارSPSS ، عوامل اصلی ناب – چابکی زنجیره تامین دریائی تعیین و سپس با استفاده از محاسبات نقشه های شناختی فازی مبتنی برنرم افزارMATLAB ، نحوه ومیزان برهم کنش این عوامل تحلیل گردید. دو نوع رابطه یعنی قدرت رابطه ای بالا و قدرت رابطه ای پایین برای عوامل اصلی ناب - چابکی زنجیره تامین دریائی به دست آمد. عوامل با قدرت رابطه ای بالا، حالت پویا داشته بطوریکه هرگونه تغییر در آنها درمیزان ناب- چابکی زنجیره تامین دریائی نقش مستقیم و بسیارتاثیرگذار دارند. اما عوامل با قدرت رابطه ای پائین حالت ایستا داشته، بطوریکه هرگونه تغییر در آنها درمیزان ناب- چابکی زنجیره تامین، تاثیرمستقیم نداشته بلکه این عوامل در آمادگی سیستم برای ناب - چابکی زنجیره تامین لجستیک دریائی نقش زیرساختی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات