مقایسه ی شاخص های گیاهی جهت تشخیص مناطق رویشی مانگرو با استفاده از تصاویر لندست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 گروه جغرافیا، دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه گلستان، گرگان

چکیده

کاربرد‌های روز افرون سنجش‌از‌دور برای به نقشه در‌آوردن و پایش تغییرات مانگرو‌ها به منظور مدیریت پایدار منابع زیستی روشی عملی است. طی چند دهه‌ی اخیر پیدایش شاخص‌های گیاهی متفاوت اثر قابل توجهی بر فرایند‌های به نقشه در آوردن مانگروها و دیگر اکوسیستم‌های جنگلی داشته است. دراین مطالعه چهار شاخص گیاهی مختلف شامل شاخص نرمال شده‌ی تفاضل پوشش گیاهی (NDVI)، شاخص پوشش گیاهی تعدیل شده با خاک(SAVI) ، شاخص نسبت پوشش گیاهی (SR) و همچنین شاخص گیاهی تغییر یافته (TVI) با هم مقایسه شدند تا مناسب‌ترین شاخص برای جداسازی مناطق مانگرویی خلیج نایبند با استفاده از تصویر ماهوارهی لندست با قدرت تفکیک مکانی 30 متر از سال 2012 شناسایی شود. برای جداسازی مناطق مانگرویی از غیر‌مانگرویی از روش طبقه‌بندی نظارت شده‌ی حداکثر احتمال (MLC) استفاده شد. نتایج نشان داد که بهترین و بالاترین صحت (%85/96) مربوط می شود به ترکیب بین باند‌های سنجنده به همراه شاخص های گیاهی NDVI و SAVI.

کلیدواژه‌ها

موضوعات