دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-160 
1. بررسی تغییرات خط ساحلی شهرستان دیر با استفاده از داده‌های ماهواره لندست، سنجنده TM و OLI سال‌های 1991 و 2014

صفحه 1-12

10.22113/jmst.2016.32078

مریم رزمی؛ حسین محمد عسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ سید حسین خزاعی


2. مدل سازی مقایسه پخش آلودگی در اروندرود در فصل کم‌آبی و پر‌آبی

صفحه 13-24

10.22113/jmst.2016.32804

نسرین عبدالخانیان؛ هیوا علمی زاده؛ علی دادالهی سهراب؛ احمد سواری؛ محمد فیاض محمدی


5. مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک حباب روده‌ای ماهی شیربت Barbus grypus

صفحه 45-55

10.22113/jmst.2016.33866

حسن مروتی؛ محمود خاکساری مهابادی؛ مهرزاد مصباح؛ مهدی هادی جعفری


8. تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی ژلاتین استخراجی از عروس دریاییCrambionella orsini خلیج فارس

صفحه 77-85

10.22113/jmst.2016.34142

مرجان ناصری کریم وند؛ یدالله نیکپور قنواتی؛ احمد تقوی مقدم؛ کمال غانمی


9. مقایسه آزمایشگاهی اثر مانع متخلخل و مانع پلکانی متخلخل در کنترل جریان غلیظ

صفحه 86-96

10.22113/jmst.2018.29533.1682

مجتبی کردناییج؛ سید امین اصغری پری؛ سید محسن سجادی؛ محمود شفاعی بجستان