تعداد مقالات: 429
1. تکثیر مصنوعی ماهی سفیدک سیستان، Schizothorax zarudnyi با استفاده از هورمون های سنتتیک

دوره 10، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-11

احمد قرایی؛ عبدالعلی راهداری؛ مصطفی غفاری


2. استفاده از شاخص AMBI به منظور ارزیابی کیفیت زیست محیطی رسوبات ساحلی خوزستان

دوره 11، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-15

شفاء حویزاوی؛ احمد سواری؛ سیمین دهقان مدیسه؛ بابک دوست شناس؛ حسین پاشا زانوسی


3. بررسی تاثیر شوری های مختلف بر تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیای بکرزا در شرایط آزمایشگاهی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-7

ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ محمد نوری؛ ناصر آق


4. اثر سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخص های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل‎ماهی (Huso huso) جوان پرورشی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-12

عیسی ابراهیمی؛ راضیه تنگستانی تنگستانی؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی علیزاده دوغیکلایی؛ پرویز زارع زارع


5. بررسی خصوصیات ریخت شناسی و پراکنش دو گونه Indomysis annandalei و Rhopalophthalmus sp. از مایسیدها برای اولین بار از سواحل ایرانی خلیج فارس

دوره 12، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-10

شهرام بذرافشان؛ نسرین سخایی؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ عبدالعلی موحدی نیا


7. ارزیابی سلامت اکولوژیک نواحی ساحلی و خوریات خوزستان با استفاده از شاخص BOPA و BOPA-m

دوره 13، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-10

10.22113/jmst.2014.6779

شفا حویزاوی؛ احمد سواری؛ سیمین دهقان مدیسه؛ بابک دوست شناس؛ علیرضا صفاهیه؛ حسین پاشازانوسی؛ نرجس اخوت


8. بافت شناسی آبشش گربه کوسه لکه‌دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس

دوره 14، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-10

10.22113/jmst.2015.7391

رحمان علیمی؛ احمد سواری؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ محمد ذاکری؛ نگین سلامات


9. بررسی ساختار ژنتیکی ماهی شوورت Sillago sp. در سواحل هرمزگان با بکارگیری نشانگر ریزماهواره

دوره 13، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-10

10.22113/jmst.2014.7812

احمد شادی؛ حسین ذوالقرنین؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ محمد باقر نبوی؛ محمدتقی رونق


10. بررسی ساختار بافتی گناد ماهی کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) خلیج فارس

دوره 13، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-10

10.22113/jmst.2015.7984

خدیجه خلیفی؛ نگین سلامات؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ امیرپرویز سلاطی


13. تأثیر عصاره آنزیمی باسیلوس‌های پروبیوتیکی بررشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-10

10.22113/jmst.2016.9873

نفیسه پریچه؛ حجت ا... جعفریان؛ محمد هرسیج؛ علی رضا احمدی؛ جواد سهندی


16. بررسی پراکنش و تنوع زیستی خرچنگ‌های بستر نرم منطقه بین جزر و مدی خلیج چابهار

دوره 14، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-13

10.22113/jmst.2015.12278

آرش شکوری؛ عبدالصمد دهقان؛ مریم یزدانی فشتمی


17. بررسی آزمایشگاهی سرعت پیشروی جریان در جت سطحی مستطیلی همگرا با و بدون شیب طولی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-13

10.22113/jmst.2016.14756

طوبی حیدری؛ نیما شهنی کرم زاده؛ جواد احدیان


18. بررسی تغییرات انحناء برحسب تغییر درجه حررات در صفحات کامپوزیتی دوپایداره

دوره 17، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-26

10.22113/jmst.2016.14913

مسیح مر؛ احمد فیروزیان نژاد؛ سعید ضیایی راد؛ عبداله عیدانی نژاد


19. بررسی تغییرات خط ساحلی شهرستان دیر با استفاده از داده‌های ماهواره لندست، سنجنده TM و OLI سال‌های 1991 و 2014

دوره 16، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-12

10.22113/jmst.2016.32078

مریم رزمی؛ حسین محمد عسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ سید حسین خزاعی


21. تنوع گونه های گل خورک در منطقه حفاظت شده خور آبی در استان هرمزگان

دوره 15، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-7

10.22113/jmst.2016.34015

طاهره افشار؛ اصغر عبدلی؛ بهرام کیابی


22. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌های نرم تن مرکب (Sepia pharaonis) به روش میکروستلایت در مناطق بندرعباس و بوشهر

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-7

10.22113/jmst.2016.38445

هدایت یاورمقدم؛ حسین ذوالقرنین؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ سعید کیوان شکوه؛ محمد مدرسی


23. ردیابی وضعیت خشکسالی و ترسالی تالاب بین المللی شادگان با کمک شاخص SPEI (از سال 1950 تا 2015)

دوره 17، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-9

10.22113/jmst.2016.40994

سیدکیارش جعفری؛ احمد سواری؛ فائده امینی؛ حسین محمدعسگری


25. شناسایی و رتبه بندی عوامل تخریب جنگل های مانگرو با استفاده از روش Promethee II

دوره 17، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-12

10.22113/jmst.2017.42318

امید حسین زاده؛ مرضیه حجاریان؛ سید سجاد خضری داشکسن؛ سعیده خیاطی نژاد