دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-133 
2. ارزیابی اکولوژیکی جلبک های قهوه ای ماکروسکوپی سواحل استان بوشهر

صفحه 15-24

10.22113/jmst.2015.9286

محسن حیدری؛ حسین ذوالقرنین؛ نسرین سخایی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ علی میرزایی


4. تعیین غلظت نیمه کشنده (LC50 96h) فلز سنگین کادمیوم در گونه ی جدید اویستر Crassostrea sp.

صفحه 43-55

10.22113/jmst.2015.8574

سیما سرمدیان؛ علیرضا صفاهیه؛ حسین ذوالقرنین؛ بیتا ارچنگی؛ محمود هاشمی تبار


8. بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی در ارزیابی رقابت پذیری خدمات بندری

صفحه 96-112

10.22113/jmst.2015.7945

حسن جعفری؛ سید ناصر سعیدی؛ عامر کعبی؛ ابراهیم نوشادی؛ حمید رضا حلافی