دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-117 
8. ارزیابی عمق اپتیکی حاصل از تصاویر ماهواره MODIS در خلیج فارس

صفحه 75-83

10.22113/jmst.2016.9572

آرزو سلیمانی؛ حسین محمدعسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ هیوا علمی زاده؛ سید حسین خزاعی


10. ارزیابی سکوهای دریایی نوع جکت به روش آنالیز موج افزایشی

صفحه 98-107

10.22113/jmst.2016.32742

رضا موحدی نیا؛ میرعبدالحمید مهرداد؛ سعید پورزینلی


11. جداسازی، شناسایی و کلونینگ ژن هورمون رشد ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در باکتری E.coli

صفحه 108-117

10.22113/jmst.2016.8234

فاطمه خشت زر؛ حسین ذوالقرنین؛ بیتا ارچنگی؛ ابراهیم رجب زاده؛ احمد قاسمی