دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-150 
1. بررسی تغییرات انحناء برحسب تغییر درجه حررات در صفحات کامپوزیتی دوپایداره

صفحه 1-26

10.22113/jmst.2016.14913

مسیح مر؛ احمد فیروزیان نژاد؛ سعید ضیایی راد؛ عبداله عیدانی نژاد


3. بررسی مولکولی و فایلوژنتیک خرچنگ Chiromantes boulengeri (Decapoda، Brachyura، Sesarmidae) از اروند رود

صفحه 36-43

10.22113/jmst.2016.34123

نجمه نوذرپور؛ سید محمد باقر نبوی؛ محمد تقی رونق؛ بیتا ارچنگی؛ نسرین سخایی


5. سنجش خواص ضد اکسیدانی و ضد ‌باکتریایی دو گونه ماکروجلبک قرمز سواحل بندرعباس

صفحه 58-69

10.22113/jmst.2017.43978

زهرا زارعی جلیانی؛ مرتضی یوسف زادی؛ جلوه سهرابی پور؛ حجت تویسرکانی